adminwebth

By

เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
Read More
 Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ 
Read More
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้รายวิชา LAJP 167 Business Japanese ณ Osaka University ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2563
Read More
ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Read More
ด้วยศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในนาม องค์กรรับรองสมรรถนะนักแปลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับต้น คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบนักแปลชั้น 4  (อังกฤษเป็นไทย)  
Read More
ขอเลื่อนการจัดโครงการ LA Stock Challenge ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
Read More
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
Read More
โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนพู่กันญี่ปุ่น (書道 / Shodō)”
Read More
1 2 3 47