adminwebth

By

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฯ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic) เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และสำนวน หรือการออกเสียงภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
Read More
โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาเกาหลีพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พยัญชนะ หรือตัวอักษรฮันกึล หน่วยเสียงสระ หลักไวยากรณ์เบื้องต้น และคำศัพท์ รวมไปถึงประโยคพื้นฐานที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนต่อยอดในระดับต่อไป
Read More
โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานด้านภาษาจีนเล็กน้อย เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาจีนพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือ pinyin หลักไวยากรณ์เบื้องต้น และคำศัพท์ รวมไปถึงบทสนทนาที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนต่อยอดในระดับต่อไป
Read More
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2564 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
Read More
1 2 3 49