sasinan.mak

By

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หัวข้อ “Future Classroom: The Classroom of Happiness” ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ The 8th International Forum on Japanese Language and Culture ในหัวข้อ “The Forefront of Japanese Language and Culture Education in Japan and Beyond” ณ ห้อง 323 และห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ Prof. Hitoshi HISADA, Director...
Read More
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “Conversation Club: จิบชาเดือนวาเลนไทน์” ณ ห้องมหาสวัสดี 2 ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากครูดิว จอมขวัญ โฮ้ป อดีตผู้เขียนซับไตเติ้ลให้กับรายการ Loukgolf’s English Room อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ รองประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และอาจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย
Read More
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ได้บริจาคถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งดำเนินการภายใต้กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของคณะศิลปศาสตร์
Read More
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (Council Visit)
Read More
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Portfolio ณ ห้อง 131, 134 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ “แนะนำทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสานรักษ์ สานใจ LA เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม
Read More
1 2 3 5