ผู้บริหารและคณะกรรมการ

ผู้บริหารและคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาคณบดี

ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล

ที่ปรึกษาคณบดี

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

thanayus.tha@mahidol.ac.th

โทร.1701, 1648

Download CV

อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ

yuwadee.tir@mahidol.edu

โทร.1702, 1650

อาจารย์ สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

suchaniya.won@mahidol.ac.th

โทร.1703, 1639

อาจารย์ ดร. ศุภชัย ชาญวรรณกุล

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิชาชีพ

suppachai.cha@mahidol.ac.th

โทร.1704, 1636

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ

youyen.tuc@mahidol.ac.th

โทร.1705, 1610

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา จันทร์ส่อง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

prarudar.sur@mahidol.ac.th

โทร.1743, 1649

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง

และนวัตกรรมการศึกษา

songsri.sor@mahidol.ac.th

โทร.1742, 1525

อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์

wichaya.bov@mahidol.ac.th

โทร.1548, 1741

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

kriangkrai.hon@mahidol.ac.th

โทร.1540

นายสุพจน์ ศุภศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนวิชาการ

supoj.sup@mahidol.ac.th

โทร.1601

ประธานหลักสูตรฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

songsri.sor@mahidol.ac.th

โทร.1742, 1525

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

natthapong.cha@mahidol.ac.th

โทร.1529

อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

anchalee.pup@mahidol.ac.th

โทร.1508

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

thanawan.sui@mahidol.ac.th

โทร.1617

คณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์ศฬิษา วิทยาศรัย

salisa.vic@mahidol.ac.th

โทร.1623

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

suthathip.thi@mahidol.ac.th

โทร.1612

อาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี

pimpanit.con@mahidol.ac.th

โทร.1631

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค

anawat.bun@mahidol.ac.th

โทร.1644