ผู้บริหารและคณะกรรมการ

ผู้บริหารและคณะกรรมการ

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

natthapong.cha@mahidol.ac.th

โทร.1701, 1527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ

 รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

panicha.nit@mahidol.edu

โทร.1702, 1628

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

 รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม

predee.phi@mahidol.ac.th

โทร.1703, 1513

อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา

 รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา

anchalee.pup@mahidol.ac.th

โทร.1704, 1508

อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และศูนย์ทดสอบภาษา

thapanee.mus@mahidol.ac.th

โทร.1646

นายสุพจน์ ศุภศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

supoj.sup@mahidol.ac.th

โทร.1601

อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

vannaporn.pho@mahidol.ac.th

โทร.1516

อาจารย์ศิธรา จุฑารัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

sitara.jut@mahidol.ac.th

โทร.1514

อาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ

pimpanit.con@mahidol.ac.th

โทร.1631

อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือ

tanporn.tra@mahidol.ac.th

โทร.1531

ประธานหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

และ

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

natthapong.cha@mahidol.ac.th

โทร.1529

อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา

รักษาการแทนประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

anchalee.pup@mahidol.ac.th

โทร.1508

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัสวดี รัตนกุล

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

surasawadee.rat@mahidol.ac.th

โทร.1642

คณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์ศฬิษา วิทยาศรัย

salisa.vic@mahidol.ac.th

โทร.1623

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

suthathip.thi@mahidol.ac.th

โทร.1612

อาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี

pimpanit.con@mahidol.ac.th

โทร.1631