ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ

ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

natthapong.cha@mahidol.ac.th

โทร.1701, 1527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

panicha.nit@mahidol.edu

โทร.1702, 1628

อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม

vannapron.pho@mahidol.ac.th

โทร.1516

อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา

anchalee.pup@mahidol.ac.th

โทร.1704, 1508

อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และศูนย์ทดสอบภาษา

thapanee.mus@mahidol.ac.th

โทร.1646

นายสุพจน์ ศุภศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

supoj.sup@mahidol.ac.th

โทร.1601

อาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

sitara.jut@mahidol.ac.th

โทร.1514

อาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ

pimpanit.con@mahidol.ac.th

โทร.1631

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือ

tanporn.tra@mahidol.edu

tanporn.tra@mahidol.ac.th

โทร.1531

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร.อรวี บุนนาค

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

orawee.bun@mahidol.ac.th

โทร.1512

อาจารย์ ดร.ณัฐนี สัจนวกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

nattanee.sat@mahidol.edu

โทร.1534

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

yingyot.kac@mahidol.ac.th

โทร.1511

อาจารย์ ศฬิษา วิทยาศรัย

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

salisa.vid@mahidol.edu

salisa.vid@mahidol.ac.th

โทร.1623

อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

yuwadee.tir@mahidol.edu

yuwadee.tir@mahidol.ac.th

โทร. 1650

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
(ภาคปกติและภาคพิเศษ)

suthathip.thi@mahidol.ac.th

โทร. 1612

อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร

รักษาการประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
(ภาคปกติและภาคพิเศษ)

chantarath.hon@mahidol.ac.th

โทร. 1527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์  ดำรงสกุล

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

weeranan2011@gmail.com

weeranan.dam@mahidol.ac.th

กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ