ศูนย์ข้อมูลหนังสือห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Book TypeCall NumberBook NameAuther
พุทธมณฑลศึกษาสพ น431ค 2554ความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์ในพิธีกรรมกับสถานภาพพ่อขุนทุ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายานัยชนก พริ้งรักษา
พุทธมณฑลศึกษาWB50.JT3 ศ366 2554ศาลายาโอสถ : เรื่องยาและตำราแพทย์ในแวดวงชาวศาลายาอภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาWA590 รค451 2549รายงานการวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครเครือข่ายการวิจัยบูรณาการกลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
พุทธมณฑลศึกษาWA590 รค451 2548รายงานการวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครเครือข่ายการวิจัยบูรณาการกลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
พุทธมณฑลศึกษาWA546.JT3 ร451 2549รายงานการวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง = Integrative research networking for the improvement of health and quality of life in Thachin-Maeklong river basinเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
พุทธมณฑลศึกษาTX353 พ718ง 2549งานวิจัยเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพและวัฒนธรรมอาหารในศาลายา : อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์พิมพ์รำไพ พันธ์จิรพัฒน์, วรัฏฐยา อยู่ประสิทธิ์ และวิรดา คูหาวันต์
พุทธมณฑลศึกษาTX147 บ131 2510บทสนทนาคหกรรมศาสตร์และโภชนาการทวีรัสมิ์ ธนาคม ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาTR659.8 ศ366 2559ศาลายาวิถี = Salaya life : บันทึกสีสันและลมหายใจแห่งศาลายาเพชรดา ฐิติยาภรณ์, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาTP374 น392ค 2554โครงการ "ฟื้นรอยข้าวหลามพระงามนครปฐม" เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวหลามชุมชนพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนัฐพร ปะทะวัง, พลากร กิจบำรุง, สกุลงาม กอเซ็มมูซอ
พุทธมณฑลศึกษาSB409.5.T5 ม845 2521เมืองไทยโลกของกล้วยไม้ = Thailand, the world of orchidsศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาSB409.5.T5 ป387ก 2554กล้วยไม้นครปฐม : แนวทางการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาการผลิตประสงค์ ตันพิชัย, กาญจนา ทรัพย์นุ้ย
พุทธมณฑลศึกษาS494.5.S86 ผ191 2546ผลการศึกษาประจำปี 2545 : โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง. กลุ่มที่ 3, การพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืนมนัส วัฒนาศักดิ์, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาS494.5.S86 ก494 2549การพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 4 : เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลอง-
พุทธมณฑลศึกษาQU145 ร451 2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาอัตลักษณ์ทางวิถีเกษตรกรรมและอาหารเพื่อสร้างสุขภาวะ กรณีศึกษา: บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมปรางค์ทอง ดวงโนแสน ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาQH541.5.S7 รป451 2549รายงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2548 : โครงการการศึกษาระบบนิเวศและทรัพยาการน้ำของลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง = Study on aquatic ecosystem and water resources of Thachin-Maeklong river basinsเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
พุทธมณฑลศึกษาQH541.5.S7 ร451 2549รายงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2547 : โครงการการศึกษาระบบนิเวศและทรัพยาการน้ำของลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง = Study on aquatic ecosystem and water resources of Thachin-Maeklong river basinsเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
พุทธมณฑลศึกษาQH541.5.S7 ร451 2548รายงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2546 : โครงการการศึกษาระบบนิเวศและทรัพยาการน้ำของลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง = Study on aquatic ecosystem and water resources of Thachin-Maeklong river basinsเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
พุทธมณฑลศึกษาPL4209.T436 ท596ก 2537กาพย์พญากงพญาภาณเทพ สุนทรศารทูล
พุทธมณฑลศึกษาPL4208.5.N3 พ338 2551พระนครปฐมในนิราศ : บันทึกประวัติศาสตร์ผ่านสายตากวีอภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาP90 ส736 2553สื่อพื้นบ้านสานสุข : พลิกฟื้นสื่อพื้นบ้าน สานใจคนรุ่นใหม่ สานสุขทุกชุมชนดวงพร คำนูญวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาNA6602.A8 ม251 2557มหิดลสิทธาคาร = Prince Mahidol Hallมหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลศึกษาNA1522.N3 ค962 2543?โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม : รายงานฉบับสุดท้ายมหาวิทยาลัยศิลปากร ; พรพจน์ สุขเกษม, หัวหน้ากลุ่มวิจัย ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาML3758.T5 อ263ล 2552ลำนำคำหวาน : เรื่องเล่าผ่านเพลงพื้นบ้านจากศาลายาอภิลักษณ์ เกษมผลกูล และนิภัทรา เทพนิมิตร
พุทธมณฑลศึกษาML3758.T5 จ335พ 2554เพลงเรือวัดมะเกลือ : กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ประกอบการแสดงและทำนองเพลงเรือวัดมะเกลือ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐมจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ
พุทธมณฑลศึกษาLG395.B333 อ571ม 2549มหา'ลัยเฮี้ยน ตอน ล่าผีที่ศาลายาอัลเบิร์ต กิ๊กก๊อก
พุทธมณฑลศึกษาLG395.B333 ว436 2554วันวาน--วันนี้ มหิดล ศาลายาคณะทำงาน, รศรินทร์ เกรย์ ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาLG395.B333 ม246คม 2547-<2554>คู่มือนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ...งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลศึกษาLG395.B333 ม246ค 2556ความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล = The memories of Mahidol Universityหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลศึกษาLG395.B333 ท539 2530ที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเอเซียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2530 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม-
พุทธมณฑลศึกษาLB3048.T5 ร122 2551รชดาภิเษกสำนักราชเลขาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาLB2371.6.T5 ม246บ 2554บทเพลงปฏิรูปการศึกษา กรณีศึกษา : หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลศึกษาLB2341.8.T5 อ187ก 2555กว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอนุชาติ พวงสำลี
พุทธมณฑลศึกษาHQ1062 พ679 2554พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2554คณะผู้จัดทำ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.Z9C6 ว913 2555เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมบทเรียนชุมชนปฏิบัติเรื่องบทเรียนการบูรณาการหลักสูตรเรียนรู้ชุมชน-
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.Z9C6 รส451 2548รายงานการวิจัย (เมษายน 2547-เมษายน 2548) โครงการที่ 6 โครงการเสริมสร้างศํกยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง = Strengthening management system of transdisciplinary research network of the thachin and maeklong rever basinsคณะนักวิจัยทรานส์ทีม
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.Z9C6 ร451 2548รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง = Strengthening management system of transdisciplinary research network of the thachin and maeklong rever basins-
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.Z9C6 ร451 2547รายงานการวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.Z9C6 พ453 2545พลังสร้างสรรค์เชิงบวกเพื่อขับเคลื่อนประชาคมพุทธมณฑลวิษณุ ศรีทะวงศ์ และเยาวรี เจริญสวัสดิ์, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.Z9C6 พ239ร 2549รายงานการวิจัยปี 2548 : โครงการการพลิกฟื้นวัฒนธรรมและการจัดการความรู้ของชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง = Cultural revitalization and knowledge management of the maeklong riverine communityพรทิพย์ อุศุภรัตน์
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.N3P8 อค114 2544องค์ความรู้ท้องถิ่น อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม : การจัดตั้งตนเองและการเรียนรู้ทางสังคมภาคประชาชนวิรัตน์ คำศรีจันทร์, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.N3P8 อ114 2544องค์ความรู้ท้องถิ่น อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม : พุทธมณฑลในระดับมหภาคศุภวัลย์ พลายน้อย, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.N3P8 ว913 2542เวทีประชาคมพุทธมณฑลการร่วมสร้างวิถีสาธารณะของพลเมือง, 3 มีนาคม 2542 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยกลุ่มศาลายา ฟอรั่ม และ ประชาคมพุทธมณฑล
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.N3P8 จ412 2551จิตตปัญญา : ความพยายาม เรื่องราว การเรียนรู้ที่พุทธมณฑลโครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม หนึ่งในโครงการวิจัยภายใต้โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ : สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.N3P8 ก446 2546การจัดการความรู้ในชุมชน การทำบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑลเยาวรี เจริญสวัสดิ์, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.A9N3 ส776ค 2553ความสุข ชุมชนและข้อเสนอ : บทเรียนจากพุทธมณฑลสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ และประภา คงปัญญา
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55.A9N3 ก474 2545การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในท้องถิ่น (Knowledge management) กรณีการขับเคลื่อนบัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล, วันที่ 22 ธันวาคม 2545 ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ลอดจ์ 2000 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมโครงการวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55 ค751ค ล.1-2 2547โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (ระยะที่ 2) = Information technology of development and database developmentเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55 กส125 ครั้งที่ 4 2549พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 4จัดทำโดย เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, อนุชาติ พวงสำลี, สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, ฉัตรชัย ลือชาพงศ์ทิพย์
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55 กส125 ครั้งที่ 3 2548พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 3จัดทำโดย เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, อนุชาติ พวงสำลี, สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, ผู้เรียบเรียง, ฉัตรชัย ลือชาพงศ์ทิพย์, สุพรรณี ตั้งพรพิสิฐ
พุทธมณฑลศึกษาHN700.55 กส125 ครั้งที่ 2 2547พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 2จัดทำโดย เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะผู้จัดทำ อนุชาติ พวงสำลี ... [และคนอื่นๆ] ; สิทธิพงศ์ ดิลกวณิช, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาHN49.C6 ส643 2554สานเครือข่ายยั่งยืน คืนน้ำใสท่าจีนมูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม
พุทธมณฑลศึกษาHN49.C6 น612น 2544แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามนิธิ ลิศนันท์
พุทธมณฑลศึกษาHN49.C6 น612น 2544แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามนิธิ ลิศนันท์
พุทธมณฑลศึกษาHM538 วถ577 2548วิถีชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรีเสาวภา พรสิริพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาHM101 ก525ว 2537วัฒนธรรมเมือง : สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง-
พุทธมณฑลศึกษาHE3320.5.Z7N3 ห159 2557110 ปี สถานีรถไฟศาลายา : ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรมว่าด้วยวิวัฒนาการการเดินทางและการขนส่งจากบางกอก - ศาลายาอภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาHC445.Z7N3 ธ661ส 2534สภาพเศรษฐกิจมณฑลนครชัยศรี พ.ศ. 2438-2475ธีระ แก้วประจันทร์
พุทธมณฑลศึกษาHB886 ม5 No.75 2526ศาลายา : ชานเมืองพระนครในวันพรุ่งนี้ปราโมทย์ ประสาทกุล, จรรยา เศรษฐบุตร, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาH62 ว691พ 2554พลังความรู้จากการวิจัยแบบ PAR : Participatrory Action researchวิรัตน์ คำศรีจันทร์ ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร, เนาวรัตน์ พลายน้อย, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาGR312.2.N3 พ181 2558พญากง พญาพาน : จากนิทานพราหมณ์สู่ชื่อบ้านนามเมืองและเรื่องพระปฐมเจดีย์ : คลังความรู้ว่าด้วยตำนานพญากง พญาพาน ในวัฒนธรรมลายลักษณ์และมุขปาฐะอภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาGR312 พ165ผ 2542ผจญภัยในตำนานพระยาพาน พระยากงพงษ์อนันต์ สรรพานิช
พุทธมณฑลศึกษาGR312 พ164ผ 2544ผจญภัยในตำนานพระยาพาน พระยากงพงษ์อนันต์ สรรพานิช
พุทธมณฑลศึกษาGB1399.5.T5 น518 2556น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้ง (ไม่) โหรงเหรง : ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรม ว่าด้วยอุทกภัยในบางกอก - ศาลายาอภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาG70.2 ส867ร 2549รายงานการวิจัยโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา = Information system of baseline data for development, ISBDDโดย เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ; หัวหน้าโครงการ, สุรีย์พร พันพึ่ง
พุทธมณฑลศึกษาG155.T5 ส731ต 2545ตลาดดอนหวาย : พื้นที่แห่งการท่องเที่ยวและการบริโภค = Don Wai Market : Place of Tourism and Consumptionสิริกมล ศรีเดช
พุทธมณฑลศึกษาDS589.S26 อ253ร 2547รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลง การธำรงอยู่และการพลิกฟื้นวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : (กรณีศึกษาชุมชนแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม)หัวหน้าโครงการ อภิญญา บัวสรวง...[และคณะ]
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N38 ล831 2552เล่าขานตำนานศาลายาอภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N38 ม246 2553มหาสวัสดี : 150 ปี มหานทีพระราชทานอภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 อ231 2545อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายถาวร เทียมปฐม เป็นกรณีพิเศษเอี่ยม ทองดี บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 ล831 2550เล่าขานตำนานศาลายาอภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 ร851 2549เรื่องเล่าปาฎิหาริย์เกี่ยวกับสถานที่และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวศาลายาจิรนันท์ สุวรรณวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 ภ669 2542ภูมิปัญญาชาวบ้านนครปฐม
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 ภ456 2549ภาพเก่าเล่าเรื่อง เมืองนครปฐมอุษา ง้วนเพียรภาค บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 พ832 2557พุทธมณฑลวัฒนา : 60 ปี นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม คลังปัญญาแห่งชาวพุทธมณฑลอภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 พ443 2551พลวัตของชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี : มิติทางนิเวศวัฒนธรรมโดย เสาวภา พรสิริพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 ป247 2555ประชุมเรื่องเมืองนครไชยศรีอภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 ป144 2554ปฐมสารศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ [มหาวิทยาลัยมหิดล]ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 น482 2552"นราภิรมย์" : ที่ระลึกเนื่องในงานฉลองสะพาน 100 ปี บ้านวัดมะเกลือบรรณาธิการ, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล และสายป่าน ปุริวรรณชนะ
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 น118 2539นครปฐม ศรีทวาราวดีศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ; ผู้เรียบเรียง เพ็ญศิริ กัลยาณมิตร ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 ด495อ 2511เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อ เดือนสิงหาคม ร.ศ. 117สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พุทธมณฑลศึกษาDS589.N3 ซ533 2555Sense of Salayaคณะผู้จัดทำ อรลัชชา ศิวรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาDS589.C4 ส838ป 2554ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนลุ่มน้ำท่าจีนสภาภรณ์ จินดามณีโรจน์
พุทธมณฑลศึกษาDS585 ร169 2559ร.ศ. 160 ไขรหัสลับเสรีไทยที่ศาลายา : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และคำบอกเล่าว่าด้วยเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2 และศาลายาจิราธร ชาติศิริ, บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาDS582 อ893ร ล.1-2 2554รัชกาลที่ 5 กับการเกษตร. เล่ม 1-2 = King Chulalongkorn and Siamese agriculture. I-IIเอนก นาวิกมูล
พุทธมณฑลศึกษาDS580 ส752ม 2551แม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์สุจิตต์ วงษ์เทศ
พุทธมณฑลศึกษาDS568 อ231 2554อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนางสาวสมศรี เทียมปฐม
พุทธมณฑลศึกษาDS567 อ884 2549เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นอารยะ ณ ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 20-22 ธันวาคม 2549
พุทธมณฑลศึกษาBQ988.S666 พ321ป 2551ประวัติพระสังฆาธิการเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ของ พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน ปวโร น.ธ.เอก)พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน ปวโร)
พุทธมณฑลศึกษาBQ978.P72 ศ452 2549ศิริชัยวัฒนานุสรณ์
พุทธมณฑลศึกษาBQ978.P369 พ326 2551พระดีผู้มีแต่ให้
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N3R3 พ419 2549พระอุบาลีคุณูปมาจารย์กับตำนานวัดไร่ขิง : วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐมพระวิสุทธิภัทรธาดา, สัญญา สุดล้ำเลิศ บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N3R3 พ418ป 2554ประวัติวัดและตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิง / โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปัญโญ)พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปัญโญ)
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N3R3 พ331ปร 2527ประวัติวัดและหลวงพ่อวัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐมพระเทพวรเวที
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N3R3 พ331ป 2527ประวัติวัดและหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระเทพวรเวที
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N3P8 พ832 2531พุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ มหาราช
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N3P726 พ334ป 2555ปฐมมนต์ หลวงพ่อประทานพร (พระศิลาขาว)พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสสธมโม)
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N3M3 ก534 2555กาลครั้งหนึ่ง -- ถึงกาลครั้งนั้น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลืออภิลักษณ์ เกษมผลกูล (บรรณาธิการ)
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N3K6 ป373 2551ประวัติวัดคลองอ้อมใหญ่สัญญา สุดล้ำเลิศ บรรณาธิการ
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N32T3 ป373 2548ประวัติวัดท่าพูดคณะกรรมการวัดท่าพูด ; บรรณาธิการ สัญญา สุดล้ำเลิศ
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N32P47 ท535 2546ที่ระลึกงานฉลองสมโภชองค์พระปฐมเจดีย์ ครบ 150 ปี (พ.ศ. 2396 - 2546)วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N32P4 ป373 2549ประวัติวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร องค์พระประโทนเจดีย์ จุลประโทนเจดีย์
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N32M3 ท539 2539ที่ระลึกเนื่องในงานทำบุญฉลองอายุ 79 ปี พระครูศิริชัยวัฒน์ (ประสงค์ จนฺทศิริ ป.ธ.4) รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสองค์ที่ 9 วัดมะเกลือ กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จ. นครปฐม วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2539
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.N3 พ329ป 2556ประวัติวัดในจังหวัดนครปฐมพระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ. 9) และพระครูสุธีเจติยานุกูล (รุ่ง กตปุญโญ ป.ธ. 6)
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.B2P6 พ322ป 2552ประวัติวัดปุรณาวาส (วัดราชบุญธรรม)พระครูสุธรรมานุศาสก์ (ทรงธรรม)
พุทธมณฑลศึกษาBQ6337.B2P6 พ322ป 2550ประวัติวัดปุรณาวาส (วัดราชบุญธรรม)พระครูสุธรรมานุศาสก์ (ทรงธรรม)
พุทธมณฑลศึกษาBQ5275.T52N3 ท535 2554ที่ระลึกงานฉลองสมโภช ครบ 60 ปี
พุทธมณฑลศึกษาBQ5275.T52N3 ท535 2554ที่ระลึกงานฉลองสมโภช ครบ 60 ปี โรงเรียนสหศึกษาบาลี องค์พระปฐมเจดีย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำ จังหวัดนครปฐม แห่งที่ 1 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
พุทธมณฑลศึกษาBQ5275.T5.N3M33 ส954ห 255460 อายุวัฒนมงคล พระเทพปริยัติวิมล : ชีวิตและผลงานของเด็กบ้านนอกจากสิงห์บุรีแสง จันทร์งาม
พุทธมณฑลศึกษาBQ5275.T5.N3M33 ม246ม 2553มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = Mahamakut Buddhist Universityมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พุทธมณฑลศึกษาBQ4570.L5 ห323 2553หลักธรรมนำชีวิตผู้ครองเรือน
พุทธมณฑลศึกษาBQ4570.C8 ม123พ 2549พุทธศาสนากับวิถีชีวิตไทย ภาพสะท้อนจากประเพณีสิบสองเดือนของชาวศาลายามณิสรา คลังชำนาญ, วรัญญา ปุรณะวณิชย์ และสุรัสดา เปล่งศรี
พุทธมณฑลศึกษาBQ4190 พ322ค 2551คำสอนในพระพุทธศาสนากับการพัฒนาความสุขพระครรชิต คุณวโร
พุทธมณฑลศึกษาBQ339 พ369ก 2549เกี่ยวกับอินเดียพระราชธรรมมุนี (เกียรติ สุกิตฺติ)
พุทธมณฑลศึกษาBF773 งน319 2549งานวิจัยเรื่อง เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ในตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม: บทบาทและความสำคัญต่อชุมชนกฤษณวรรณ ถาวรพงศ์สถิต ...[และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาBF773 ง319 2549งานวิจัยเรื่อง เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ในตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม : บทบาทและความสำคัญต่อชุมชนกฤษณวรรณ ถาวรพงศ์สถิต...[และคนอื่นๆ]
พุทธมณฑลศึกษาBF1483 พ849ค 2542?ความเชื่อเรื่องเจ้าที่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายาพูนพิศ อมาตยกุล. เจ้าพ่อขุนทุ่ง / สุกรี เจริญสุข
พุทธมณฑลศึกษาAM101.N38 ส325พ 2548พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ = Phrapathom Chedi National Museumสรัญญา สุริยรัตนกร, กฤษฎา พิณศรี และประภัสสร โพธิ์ศรีทอง
ราชสกุลมหิดลZ8819.61 ส243 2548สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรรณานุกรมและสาระสังเขปคณะผู้จัดทำ, ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลWZ70.JT3 Thai44 2508ชุมนุมพระนิพนธ์และบทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยรวบรวมพิมพ์โดย คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชสกุลมหิดลWZ100 ม251ว 2552ไวทยมหิดล : พระนิพนธ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก = Articles on medicine and public health by HRH Prince Mahidol of Songkla[คณะผู้จัดทำ, ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ... [และคนอื่นๆ]]
ราชสกุลมหิดลWZ100 ม251พ 2540พระกรณียกิจปฏิบัติของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (C.P.H., M.D.) ที่ทรงอุปการะการแพทย์ในกรุงสยาม = The service to medicine in Siam rendered by His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla C.P.H., M.D. (Harvard)เอ.ยี. เอลลิส, รวบรวม
ราชสกุลมหิดลWZ100 ม251ท 2552เทิดพระนาม มหิดลบรรณาธิการ, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ คณะทำงานค้นคว้าข้อมูลและจัดทำภาพประกอบ, สรรใจ แสงวิเชียร ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลWZ100 ม251ฉ 2552เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนก : รวมบทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจัดพิมพ์โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชสกุลมหิดลWX28.JT3 ศ482ส 2518ศิริราชที่ผมรู้จักโดย สุด แสงวิเชียร
ราชสกุลมหิดลWX28.JT3 ช572 2551120 ชิ้นเอกของศิริราช = 120 Memorabilia of Sirirajกองบรรณาธิการ, คณะผู้จัดทำหนังสือ 120 ชิ้นเอกของศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ราชสกุลมหิดลSF991 ท712 2546เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชสกุลมหิดลSB191.R5 ข256 2549?ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดินจัดทำโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ราชสกุลมหิดลQK73.T5 ส385 2549สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ = Somdech Phra Srinagarindra Parksสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ : ประธานคณะผู้จัดทำ, เจริญผล สุวรรณโชติ คณะผู้จัดทำ, ทินกร ภูวะปัจฉิม ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลQ180.5 P957 1993-Princess Chulabhorn distinguished lecture seriesChulabhorn Research Institute, in association with the Committee for the Celebration for the Auspicious Occasion of Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn's Thirty-Sixth Birthday Anniversary
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5.S57 ส731 2535ประมวลพระราชดำรัสและพระราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ...[ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 ส859ค 2547คำแม่สอน : ประมวลพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2504-2546สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 ส731ป 2548ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 ภ671พ 2555พระราชดำรัส 7 องค์-
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 ภ671พ 2550พ่อ หลวงพ่อของแผ่นดิน : ตามรอยพ่อ ต่อรอยธรรมคณะผู้จัดทำ กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 พ385 2520พระราโชวาทและพระราชดำรัสสำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 พ274 255080 พรรษา 80 ปรัชญาชี้นำชีวิตสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 ป352 2520ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-
ราชสกุลมหิดลPN6129 ส691ปร 2536/47ประมวลพระราชดำรัสและพระราโชวาท : ตั้งแต่พุทธศักราช 2536 ถึงพุทธศักราช 2547-
ราชสกุลมหิดลPN6129 ส691ป 2511-<2558>ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพุทธศักราช ...สำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลPN6129 ภ671พ 2538พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2538 = Royal Speech given to the audience of well-wishers on the occasion of the Royal Birthday Anniversary at the Dusidalai Hall, Chitralada Villa, Dusit Palace on Monday, December 4, 1995-
ราชสกุลมหิดลPN6129 พ342 2531พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสสำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลPN6129 ท167ป 2509ประชุมโอวาททวน วิริยาภรณ์
ราชสกุลมหิดลPL4209.2 อ234 2526?อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระสนมเอกในรัชกาลที่ 6 ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 29 มีนาคม 2526-
ราชสกุลมหิดลPL4206 ร156 2550รวมบทอาศิรวาทในรอบครองราชย์ 60 ปีมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ราชสกุลมหิดลPL4206 น967 2542ในหลวงในดวงใจนักเขียนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ราชสกุลมหิดลPK1090 พ174 ล.1-8 2530-2534พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ-
ราชสกุลมหิดลNC992.T5 ห144 2539หนังสือประมวลรูปถ่ายสิ่งของต่างๆที่มีผู้นำถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาทสำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลNA1522.B2 G946 1942?Guide to the Grand Palace-
ราชสกุลมหิดลN7321 ค122ศ ล.1-3 2539ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 = Art in the Reign of King Rama IXไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ บรรณาธิการบริหาร, พิพัฒน์ พงศ์รพีพร บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลM1824.T48 ลศ917 2549เลิศล้ำคำกรองทำนองแห่งแผ่นดิน : รวมเนื้อร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมเกร็ดประวัติ 48 เพลงเรียบเรียงโดย ภาธร ศรีกรานนท์
ราชสกุลมหิดลM1824.T48 ล917 ล.1-2 2549เลิศล้ำคำกรองทำนองแห่งแผ่นดิน : รวมโน๊ตเพลงพระราชนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ (1), (2)เรียบเรียงโดย ภาธร ศรีกรานนท์
ราชสกุลมหิดลKPT2535.S92 ก113 2548กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติบรรณาธิการ, วินัย พงศ์ศรีเพียร
ราชสกุลมหิดลGT3390.5.T5 ก169ค 2539เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราชสกุลมหิดลGT3278 ก488 2551การประดิษฐานพระโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS589.C45 ด279 2541ดอยตุง : หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคุณหญิง คณิตา เลขะกุล, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 อ477ส 2559สองธรรมราชาอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
ราชสกุลมหิดลDS586 ว721พ 2559พระราชอารมณ์ขัน : ค้นคว้าและประมวลมาเสนอด้วยความจงรักภักดีวิลาศ มณีวัต
ราชสกุลมหิดลDS586 รย451 2542รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542บรรณาธิการ, ทรงสรรค์ นิลกำแหง
ราชสกุลมหิดลDS586 รผ451 2550รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549โดยสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ราชสกุลมหิดลDS586 ร451 2541?รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปีทรงสรวง นิลกำแหง, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 ร451 2531รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2531คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชสกุลมหิดลDS586 ร415 2549ราชธรรมจริยวัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9[คณะพระเปรียญธรรมวัดยานนาวา ผู้เรียบเรียง บรรณาธิการ พระมหาสุกี กนฺตสีโล]
ราชสกุลมหิดลDS586 ร191 2539ร้อยกรองกาญจนาภิเษก : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-
ราชสกุลมหิดลDS586 ม175ป 2539ประทีปแห่งแผ่นดินมนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ราชสกุลมหิดลDS586 ภ671สฉ 2524เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณหญิง สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
ราชสกุลมหิดลDS586 ภ671ป 2517ประมวลพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนนานาประเทศพุทธศักราช 2502-2510 = Collection of royal addresses and speechfes during the state and official visits of their Majesties the King and Queen to foreign countries 1959-1967 (B.E. 2502-2510)[สำนักราชเลขาธิการ]
ราชสกุลมหิดลDS586 ภ669 2554ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทยกรมศิลปากร บรรณาธิการ, อรสรา สายบัว .. [และคนอื่น ๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 พร368 2535พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2534-
ราชสกุลมหิดลDS586 พท343 2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ราชสกุลมหิดลDS586 พ792ร 2551เรื่องของพ่อ พุทธศักราช 2493พีรพล อริยวัฒนา
ราชสกุลมหิดลDS586 พ376 2543พระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2555พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : แนวทางสร้างไทยให้ยั่งยืน = Royal initiative of His Majesty The King of Thailand the path to Thailand's sustainabilityคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือ, จุมพล ริมสาคร ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2542พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541[สำนักราชเลขาธิการ]
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2541พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2532สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักราชเลขาธิการ, ทำเนียบรัฐบาล
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2537?พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2536[สำนักราชเลขาธิการ]
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2536พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2533สำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2535?พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2535[สำนักราชเลขาธิการ]
ราชสกุลมหิดลDS586 พ358 2548พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ราชสกุลมหิดลDS586 พ334 2554พระธรรมเทศนามงคลวิเสกกถา : พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2489-2554ทรงสวรรค์ นิลกำแหง, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 ผ191 2547ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ราชสกุลมหิดลDS586 ป352 2542ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 จนถึง 2540คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราชสกุลมหิดลDS586 ป352 2513ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2511 - พฤศจิกายน 2512สำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 ป278 2540ประทีปแห่งการศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการศึกษาคณะกรรมการจัดทำหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา บรรณาธิการ, ประไพ พักตรเกษม
ราชสกุลมหิดลDS586 นห967 2550ในหลวง : องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก = His Majesty King Bhumibol Aduyadej : Upholder of All Faithsมหาวิทยาลัยมหิดล
ราชสกุลมหิดลDS586 น967พ 2549ในหลวงของฉันคณะบรรณาธิการ, พิชัย ศิริจันทนันท์ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 น967 2555ในหลวงของเรา = My King : the ultimate knowledge of Thailand[National Geographic] คณะบรรณาธิการ, ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 น967 2549ในหลวงในดวงหฤทัย = King of heartsคณะบรรณาธิการ, วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 น927 2541แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมจัดโดยราชบัณฑิตยสถาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
ราชสกุลมหิดลDS586 น594 2533นิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น = Special photo exhibition of Thai and Japanese Royal families[จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ... และอื่น ๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 น195ย 2549?ย่างพระบาทที่ยาตรานภันต์ เสวิกุล
ราชสกุลมหิดลDS586 น163 2550นบพระภูมิบาลบุญญดิเรก : ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ราชสกุลมหิดลDS586 ถ841ก 2559ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับ 'ลัดดาซุบซิบ'แถมสิน รัตนพันธุ์
ราชสกุลมหิดลDS586 ต169 2542ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542-
ราชสกุลมหิดลDS586 จด131 ล.1-2 2545จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พุทธศักราช 2528 เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2531ทรงสรรค์ นิลกำแหง ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 จ344ภ 2557ภิรมย์ภาพภักดีโดย จำนงค์ ภิรมย์ภักดี ; จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 จ131 2539จดหมายเหตุคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาศที่สถาบันอุดมศึกษาขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤษภาคม 2493-มกราคม 2539)ทบวงมหาวิทยาลัย
ราชสกุลมหิดลDS586 ก326 2539กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล : รวมผลงานและบทกวีเทิดพระเกียรติ ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539บรรณาธิการ อุษณีย์ เกษมสันต์
ราชสกุลมหิดลDS586 ก313 2556กลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หกทศวรรษแห่งการทรงงานผู้เขียน, คริส เบเคอร์ ... [และคนอื่นๆ] ผู้แปล มนันยา, จงจิต อรรถยุกติ, พรรษพร ชโลธร
ราชสกุลมหิดลDS586 ก234 2535กระแสพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศภาคม 2535 เวลา 21.30 น.สำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 V334i 2006In His Majesty's footsteps : a personal memoirVasit Dejkunjorn translator Busakorn Suriyasarn editor Christopher G. Moore
ราชสกุลมหิดลDS586 M533 1987A memoir of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand : to commemorate The Sixtieth Royal Birthday Anniversaryby The Office of His Majesty's Principal Private Secretary
ราชสกุลมหิดลDS585 ข941พ 2529พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลของปวงชนชาวไทยไข่มุกด์ ชูโต
ราชสกุลมหิดลDS584 หน159 2557120 ปี บารมีพระปกเกล้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ราชสกุลมหิดลDS582.52 ก976ร 2554ร้อยภาพร้อยแผ่นดิน : ร้อยปีแห่งวันสวรรคตสมเด็จพระปิยมหาราช = King Chulalongkorn''s centenary memorialไกรฤกษ์ นานา
ราชสกุลมหิดลDS582 จ657พร 2551พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน ฉบับตัวเขียน สอบทานกับฉบับพิมพ์ครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชสกุลมหิดลDS582 จ657พ 2551พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคีพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชสกุลมหิดลDS582 จ131 2527จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-
ราชสกุลมหิดลDS582 ก528 2546การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 : รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 = The first visit of King Chulalongkorn to Europe in 1897 : A collection of letters and documents from the first visit to Europe of King Chulalongkorn in 1897บรรณาธิการ, พรสวรรค์ วัฒนางกูร, นฤมิตร สอดศุข และขนิษฐา บุนปาน แปลโดย, พจี ยุวชิต ...[และคนอื่น ๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.V562 อ231 2520อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ม.จ.ก., ป.ช., ท.จ.ว.-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 สจ246 2539สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 ร428 2539ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณะบรรณาธิการ, กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 จ131 ล.1-2 2541จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุ และหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 จ131 2544จดหมายเหตุฉลอง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณะทำงานจัดทำหนังสือประมวลกิจกรรมงานเฉลิมฉลองในคณะกรรมการอำนวยการ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 ก411ว 2551เวลาเป็นของมีค่า = Busy fingers[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร] นงเยาว์ กาญจนจารี, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 ก411ว 2530เวลาเป็นของมีค่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 ก411ม 2525แม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2443-2481พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 ส271ส 2555สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯสมภพ จันทรประภา
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 ส271ส 2551สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯสมภพ จันทรประภา
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 ว497ศ 2549ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ : น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า[หัวหน้าโครงการ, ชวลี อมาตยกุล ผู้ค้นคว้าเรียบเรียง วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ บรรณาธิการ ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, ชญานุตน์ อินทุดม]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 ว497บ 2556บรมราชเทวีชลบุรีสถิต : สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับเมืองชลบุรีผู้เขียน วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, ชนกพร พัวพัฒนกุล
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 รอ192 2555150 ปี สมเด็จพระพันวัสสา 110 ปี สมเด็จฯ ณ ศรีราชา-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 ร192 2555150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 10 กันยายน 2405 - 10 กันยายน 2555-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 พ711 2545พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาผู้เรียบเรียง จารุณี อินเฉิดฉาย
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 จ133 2555จดหมายเหตุเสนอพระนามสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : เฉลิมพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า บรรณาธิการ, ชวลี อมาตยกุล ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 ส866ค 2548ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ = Teacher qualities endowed in the heart of Her Majesty Queen Sirikitผู้เขียน, คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ผู้แปล, ณัฐธิดา จักษุรักษ์ เอี่ยมประไพ, ภัททิยา ยิมเรวัต, จารึก ราชสมบัติ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 ส243 ล.1-2 2549สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 พ385 2548พระราชินีของเรา : เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้ผู้เขียนและเรียบเรียง, ถวัลย์ มาศจรัส ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 ท712 2547?เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินีคณะกรรมการจัดทำหนังสือ, ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 จ141 2535จตุรมิตรน้อมเกล้าฯสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ 60 พรรษาสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 Q3 2004Queen Sirikit : the jewel of the kingdomMinistry of Foreign Affairs
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ห159 2555120 ปี มหิดลอดุลเดช = 120 years of Prince Mahidolคณะบรรณาธิการ, สรรใจ แสงวิเชียร ... [และคนอื่นๆ] ผู้แปล, หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ, William Merle Martin
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ศ526 2555ศิลปศาสตรมหิดล : สมเด็จพระบรมราชชนกกับพระเกียรติคุณด้านศิลปศาสตร์อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ว755 2553วิศวมหิดล : นายช่างของแผ่นดินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ม251 2534100 ปีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสืองานฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ค383 2554คำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกสรรใจ แสงวิเชียร
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ก411ส 2554สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก = His Royal Highness Prince Mahidol of Songklaสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงบรรยาย ผู้แปล ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์, หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, โทนี โอนีลล์, อ่าน-ตรวจแก้ภาษา
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ก411ส 2551สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ = Prince Mahidol and artสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ส314 2553สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ส243 2551สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับสถาบันพระพุทธศาสนาบรรณาธิการ สมชาย สุรชาตรี
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ส183 2551สถิต ณ ดวงใจสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 พ384 2551พระราชสาส์น สาส์น ลายพระราชหัตถ์ ลายพระหัตถ์ พระราชโทรเลข พระโทรเลข และโทรเลข ซึ่งพระประมุข พระราชวงศ์ และประมุขประเทศต่าง ๆ แสดงความเศร้าสลดพระราชหฤทัย เศร้าพระหัย และเสียใจในการที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ = Letters and messages of condolences from the world's monarchs, royalties and heads of state to his majesty the king on the passing away of her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindraสำนักราชเลข
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ป192 2551ประกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 กย411 2551กัลยาณิวัฒนาลัย[กองบรรณาธิการนิตยสาร ดิฉัน ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ก469 2551การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ก) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เจริญ -คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ; บรรณาธิการ ผู้เรียบเรียง คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ก411ป 2551ปาฐกถาเกียรติยศ เนื่องในงานคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลโดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บรรณาธิการ สุริยา รัตนกุล, ศันสนีย์ ไชยโรจน์ และรัตนา เพ็ชรอุไร
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ก411 2551กัลยาณิทรรศน์[คณะบรรณาธิการ, คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ]]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ก411 2546กัลยาณิทรรศน์ : บรรณานิทัศน์พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะบรรณาธิการ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ก399 2551กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย : องค์อุปถัมภ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม บรรณาธิการ, อัจฉราพร พงษ์ฉวี
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 H774 2007To Honor Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra on the Occasion of the Seventh Cycle Birthday Anniversary May 6, B.E. 2550 (2007)-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.C42 อ231 2528อนุสรณ์งานฉลอง 100 ปี พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.B4 ร191 2555ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี[คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและหอจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ผู้ร้อยกรอง คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ... [และคนอื่นๆ]]
ราชสกุลมหิดลDS578.3 ป965 2553ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ = Royal archival postcardสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ราชสกุลมหิดลDS578 พ456ป 2551ประวัติศาสตร์ไทย 2 : ราชวงศ์จักรีพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
ราชสกุลมหิดลDS578 พ342 2552พระบรมราชจักรีวงศ์สำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578 น927 2527แนวพระราชดำริเก้ารัชกาลกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS570.6.C8 อ381ห 2551100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008เรียบเรียงโดย อรสม สุทธิสาครและสุธาทิพย์ โมราลาย
ราชสกุลมหิดลDS570.5 ส169 2547สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราชสกุลมหิดลDS570.3 อ785พ 2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชจักรีวงศ์อุดม ประมวลวิทยา
ราชสกุลมหิดลDS568 ธ173 2537ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม : พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามเอ.บี. กริสโวลด์ ; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงแปล
ราชสกุลมหิดลBQ135 ว836ม 2559มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบวีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์