โครงการศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

11
Nov

โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1

โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีพื้นฐาน โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับเริ่มต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลี หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาเกาหลีในระดับต่อ ๆ ไป
Read More
17
Oct

โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1

โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาจีนกลางทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพื้นฐาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีน หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาจีนในระดับต่อ ๆ ไป
Read More
05
Aug

โครงการ MU-ELT Preparation

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษามหาวิทยาลัยสมทบ เข้าร่วมอบรมโครงการ MU-ELT Preparation เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University English Language Test (MU-ELT)
Read More
24
Jun

English for work and life

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน เน้นการฝึกทักษะการพูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการทำงาน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการพูดและการฟังผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ พร้อมทั้งได้ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
Read More
29
Apr

[29 เมษายน 2562] กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พระราชพิธีที่แสดงความสมบูรณ์แห่งพระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดในโบราณราชประเพณี เป็นแบบแผนอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
01
Sep

[1 กันยายน 2561] โครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 2 “เสวนาสัญจร 3 ศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมในบางกอก”

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 2 “เสวนาสัญจร 3 ศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมในบางกอก” ณ บริเวณชุมชนกุฏีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี ย่านเมืองเก่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่โดยรอบ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรเสวนาและนำสัญจร และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
1 2