ผลงานและรางวัล

Category

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับโล่ผู้มีอุปการคุณแก่องค์กรจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย (ส.ป.ล.ท.) ในงานวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46
Read More
คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS เรื่อง "The Effects of Impromptu Speaking Practice on English speaking ability of Thai EFL Students" ในวารสาร Journal of Institutional Research South East Asia, JIRSEA Volume 15 Number1, May/June 2017
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 1 ในโครงการประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการของกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COCHEM) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนงาน
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในงาน The Symposium of International Languages and Knowledge 2019 ณ Rajamangala University of Technology Srivijaya
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี รัตนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Read More
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิด หิรัญศุภโชติ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ นางสาวณัฐพร นามวงษ์ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Win Speexx Travel Award 2019
Read More
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร. ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยโอซากะ (The Osaka-Mahidol International Office) ณ Osaka University, Suita Campus นอกจากนี้ตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ได้พบปะ Professor Junko Majima จาก The Graduate School of Language and Culture เพื่อเจรจาขยายความร่วมมือด้านการสอนภาษาต่างประเทศและทวิภาษาศึกษาและพหุภาษาศึกษา (Bilingual Education & Multilingual Education) อีกด้วย
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชามนุษยศาสตร์
Read More
1 2