ผลงานและรางวัล

Category

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนวัฒน์ นุตยางกูล ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการสืบทอดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (ค่ายที่ 6 ลำตัด)
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "กัญจนอรัญวาสีมหาเถร" ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น
Read More
ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปวลักข์ สุรัสวดี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ละครเยาวชนเรื่อง “ปลา...ที่ไม่มีขาเดิน” ได้รับรางวัล Special Mention ประจำปี 2017 จากเทศกาลละครกรุงเทพฯ
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่นิทานเรื่อง "จักรยานของเด็กชายมิตร" ได้รับรางวัล "นิทานดาวรุ่ง" จากการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 18
Read More
1 2