ผลงานและรางวัลปี2560

Category

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS เรื่อง "The Effects of Impromptu Speaking Practice on English speaking ability of Thai EFL Students" ในวารสาร Journal of Institutional Research South East Asia, JIRSEA Volume 15 Number1, May/June 2017
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "กัญจนอรัญวาสีมหาเถร" ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น
Read More
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ (PA Visit) ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน
Read More
ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปวลักข์ สุรัสวดี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ละครเยาวชนเรื่อง “ปลา...ที่ไม่มีขาเดิน” ได้รับรางวัล Special Mention ประจำปี 2017 จากเทศกาลละครกรุงเทพฯ
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
Read More