ผลงานและรางวัลปี2561

Category

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับโล่ผู้มีอุปการคุณแก่องค์กรจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย (ส.ป.ล.ท.) ในงานวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงาน Mahidol University International Night 2018 (MUIN2018) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน โดยมีบุคลากร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนวัฒน์ นุตยางกูล ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการสืบทอดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (ค่ายที่ 6 ลำตัด)
Read More