ผลงานและรางวัลปี2562

Category

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนายประภากร คล้ายสมาน นางสาวรวิวรรณ จันทร์รุ่ง นายพงษ์ศิริชัย สมคะเน และนางสาวสุลิตา ปราบปัญจา นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาในการประชันกลอนสดระดับประเทศ “ทายาทสุนทรภู่” เนื่องในวันนักกลอน
Read More
ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัล The Best Speaker Award ภายใต้ชื่องาน UNESCAP Youth Debate On the Ocean and Sustainable Development เพื่อเฉลิมฉลองงาน United Nations Day ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ United Nations Conference Center กรุงเทพมหานคร
Read More
ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน ๑ สาขาวิชาชีพ คือ ธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพ นักแปล คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 1 ในโครงการประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการของกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COCHEM) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนงาน
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในงาน The Symposium of International Languages and Knowledge 2019 ณ Rajamangala University of Technology Srivijaya
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี รัตนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Read More
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิด หิรัญศุภโชติ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ นางสาวณัฐพร นามวงษ์ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Win Speexx Travel Award 2019
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” และ “ภาวะซึมเศร้า & โรคซึมเศร้า” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อังคณา นักสำรวจ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา และคุณสมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
Read More