Energy

Category

คณะศิลปศาสตร์ มีมาตรการให้เปิดเครื่องปรับอากาศได้ในช่วงเปิดทำการปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่างห้องพัก ห้องทำงาน ในช่วงระหว่างเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องจะถูกกำหนดให้ตั้งอุณหภูมิการทำงานของเครื่องที่ระหว่าง 25-26 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะ 
Read More
คณะฯได้ทำการติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) ไว้ใต้ฝ้าเพดานภายในห้องน้ำทุกห้องของอาคารเพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากหลอดไฟ โดยมีหลักการทำงานคือ อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะตรวจจับรังสีความร้อน (Infrared) จากผู้ที่เดินเข้ามาภายในห้องและควบคุมสวิตซ์หลอดไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องหลอดไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะถูกสั่งการให้หยุดทำงาน
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยใช้หลอดไฟฟ้าประเภท T5 (Tubula) ซึ่งเป็นหลอดไฟส่องสว่างทรงกระบอกให้แสงสว่างสีขาวแต่มีขนาดเล็กกว่าหลอดไฟธรรมดาแบบฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent tube : T12) เพื่อประหยัดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าและให้แสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการติดตั้งในช่วงทางเดิน ห้องสำนักงาน หรือห้องเรียน และหลอดไฟแบบ T5 ยังมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 20,000 ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไฟแบบเดียวกันในขนาดที่ใหญ่กว่า
Read More