คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2566

าจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสัตวแพทย์สมัยใหม่ของรัฐบาลสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในรายการวิทยุไทยศึกษา สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz

ดูเพิ่มเติม