pr

Category

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฯ (LLC) ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหาร หัวข้อ "ขนมโมจิ วัฒนธรรมร่วมไทย - ญี่ปุ่น"
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฯ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic) เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และสำนวน หรือการออกเสียงภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
Read More
สุพรรณ 1 Day เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ รวมถึงสถานที่น่าท่องเที่ยวใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แบ่งเป็นอบรมบรรยายแบบออนไลน์ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จ.สุพรรณบุรี 1 วัน ท่านจะได้รับเกร็ดความรู้ต่างๆ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย และได้ทัศนศึกษาในสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยอีกด้วย
Read More
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2564 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
Read More
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
Read More
เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
Read More
1 2