pr

Category

เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
Read More
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม
Read More
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
Read More
โครงการอบรมข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาสำหรับมัคคุเทศก์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยอยุธยา สำหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย การอบรมแบ่งเป็นอบรมบรรยายภาคทฤษฎี 1 วัน และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 วัน
Read More
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2564 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
Read More
 Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ 
Read More
ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เสวนาการแปลและล่าม TIC Forum ครั้งที่ 2/2563 ในหัวข้อ “งานล่ามวิถีใหม่: เห็นเบื้องหน้า รู้เบื้องหลัง มองอนาคต”
Read More
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “การเขียนบทความปริทัศน์ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (WRITING A REVIEW ARTICLE IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
Read More
โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
Read More
1 2 3