pr

Category

 Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ 
Read More
โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
Read More
ด้วยศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในนาม องค์กรรับรองสมรรถนะนักแปลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับต้น คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบนักแปลชั้น 4  (อังกฤษเป็นไทย)  
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนพู่กันญี่ปุ่น (書道 / Shodō)”
Read More
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา) ภาษาอังกฤษ English Language Clinic (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
Read More
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาเกาหลี (Korean Language Clinic) (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
Read More
เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
Read More
เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
Read More
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ Conversation Club: จิบชาเดือนวาเลนไทน์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
Read More
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2563 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
Read More
1 2 3