pr

Category

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจเข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Clinic) เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
Read More
โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีพื้นฐาน โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับเริ่มต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลี หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาเกาหลีในระดับต่อ ๆ ไป
Read More
โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาจีนกลางทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพื้นฐาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีน หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาจีนในระดับต่อ ๆ ไป
Read More
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษามหาวิทยาลัยสมทบ เข้าร่วมอบรมโครงการ MU-ELT Preparation เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University English Language Test (MU-ELT)
Read More
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน เน้นการฝึกทักษะการพูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการทำงาน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการพูดและการฟังผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ พร้อมทั้งได้ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
Read More
1 2 3