siam

Category

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษผมกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องวิถีชีวิตของชาวชุมชมริมคลองมหาสวัสดิ์และเล่าตำนานพร้อมพาชมสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง พญากงพญาพาน ให้แก่คณะครูและนักศึกษาจาก สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Read More
ณ บ้านศาลาดิน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ โดยมีกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองโยงที่เข้าร่วมโครงการฯฟังการบรรยายเพื่อนำความรู้ไปทำหน้าที่มัคคุเทศก์เยาวชนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว
Read More