ประจำปี 2558

Category

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต้อนรับนายสันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายสันติ ชุดินธรา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Tourism in Thailand” แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ภายใต้โครงการ HVA HES Program 2015 “Business & Culture in Thailand: Enriching Your Experiences” บรรยาย ณ ห้อง 130 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เปิดบ้านต้อนรับ Ms. Agnes Niehof และ Mr. Martin van Buuren ผู้แทนเอกอัครราชทูตประเทศเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมอาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลาหนึ่งเดือน ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศ เนเธอร์แลนด์พร้อมบอกเล่าความหมายของพิธีดังกล่าวด้วย อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ HVA HES Program 2015: Business & Culture in Thailand: Enriching Your Experiences โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 3...
Read More
เมื่อวันที่ 24 กันายายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการแทนคณบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2558
Read More
คุณเพ็ญศรี เคียงศิริ นักเขียนนวนิยาย นามปากกา “นราวดี” ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ ”การแปลนวนิยายไทยสู่สากล” เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จัดโดยศูนย์การแปลและการล่ามร่วมกับหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
วิทยากร พันเอกหญิง สาลินี มณีรัตน์ นายทหารปฏิบัติการประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย ช่วยราชการกรมข่าวทหาร บรรยายในหัวข้อ “การล่ามทางทหาร” ในงานเสวนาของศูนย์การแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ ๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๒๘ ชั้น ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการล่ามทางทหาร มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก และผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการเสวนาครั้งนี้เป็นอย่างมาก
Read More