ประจำปี 2559

Category

มื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาในวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่เดินทางไปเปิดประสบการณ์เรียน รู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของทัวร์วัฒนธรรมที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัด กำแพงเพชร นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร อาทิ วัดมหาธาตุ วัดศรีชุม วัดพระนอน และวัดพระสี่อิริยาบถ พร้อมฟังบรรยายจากอาจารย์ทั้งสองท่านเพื่อเติมเต็มความรู้และสอดแทรกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้
Read More
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดการประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาพุทธมณฑล ณ ห้องประชุม 729 อาคารสิริวทยา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมปรึกษาการวางแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาอำเภอพุทธมณฑลอย่างยั่งยื่น โดยความร่วมมือระหว่างอำเภอพุทธมณฑล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยศิลปากร
Read More
การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ “พร้อมหรือไม่ที่จะเป็นล่ามพูดพร้อม” บรรยายโดยพลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ จัดขึ้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
Read More
ภาพบรรยากาศงาน LA Festival "ไท้...ไทย" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานมีนักศึกษาและคนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งในงานมีกิจกรรมสนุก ๆ ที่ชวนให้คิดถึง อาทิ บ้านลม สาวน้อยตกน้ำ ปาลูกโป่ง โยนห่วง ปิดท้ายงานด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจาก วงSOMKIAT และวง POLYCAT
Read More
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 10 ตอน “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ที่อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การจัดงานในครั้งนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวและพันธุ์ ข้าวในมณฑลนครชัยศรี ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมข้าวของคนไทยลุ่มน้ำนครชัยศรี” โดยศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา เป็นองค์ปาฐกบรรยายถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวที่พบในประเทศไทย ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตและพิธีกรรมความเชื่อของสังคม
Read More
1 2