ประจำปี 2560

Category

โครงการ TIC FORUM ครั้งที่ 1/2560 “มาตรฐานนักแปลและแนวโน้มวงการแปลในศตวรรษที่ 21” ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 1/2560 หัวข้อ“มาตรฐานนักแปลและแนวโน้มวงการแปลในศตวรรษที่ 21” บรรยายโดย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยวิทยากร คุณผ่องศรี ลือพร้อมชัย และ คุณสมาพร แลคโซ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเข้าฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ในหัวข้อ : วรรณกรรมซีไรต์คุณค่าทางวรรณศิลป์แห่งอาเซียน วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
Read More
คุณพลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ เจ้าของนิยาย “SOTUS พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง” นามปากกา “Bitter Sweet” ร่วมกับ อาจารย์ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ และอาจารย์วศวรรษ สบายวัน อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการ “งานคืนสู่เหย้า ชาวศิลปศาสตร์” ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๗ - ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆร่วมกันเพื่อเป็นกลุ่มพลังในการพัฒนาเครือข่ายด้านศิษย์สัมพันธ์ของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
Read More
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
Read More
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ว่าที่บัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 9 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุม 218 อาคารสิริวิทยาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ก้าวผ่านจากชีวิตในมหาวิทยาลัยไปสู่ชีวิตการทำงานอย่างมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผูกข้อมือในพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ครูจะได้อำนวยพรให้ศิษย์และศิษย์จะได้มีโอกาสกล่าวขอขมาในสิ่งที่เคยทำผิดเพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมาตลอด 4 ปีในรั้วคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 น. ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสถานีปัญญา LAMU Book Talk Station ครั้งที่ 4 เสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ" โดยมี คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล นักเขียนนวนิยายและรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เส้นทางนักเขียนนวนิยายและเทคนิคการเขียนเพื่อให้ได้ รับการตีพิมพ์ ซึ่งมีทั้งการดำเนินเรื่อง ตัวละคร และข้อห้ามที่ไม่ควรใส่ในเนื้่อเรื่อง
Read More
1 10 11 12