ประจำปี 2561

Category

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย (ครั้งที่ 1) ในหัวข้อ "Using Corpora in Language Research and Teaching" (การใช้คลังข้อมูลเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Pawel Szudaski จาก School of English, University of Nottingham เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 (ช่วงเช้า) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 320 ชั้น 3 (ช่วงบ่าย) อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ “จิตวิทยาการให้คำปรึกษา” ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิมพ์พนิต คอนดี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย และดำเนินรายการโดยอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Read More
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
1 13 14 15