ประจำปี 2561

Category

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Speexx รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ดูแลระบบของแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา รหัสปี 60 และ 61 โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Speexx มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีบุคลากรผู้ดูแลระบบของแต่ละส่วนงานเข้าร่วมรับการอบรม เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @ MUIC ซึ่งจัดโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ทำการ Re-Branding เพื่อนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ชื่อ “iNT” รวมถึงการจัดตั้ง co-working space ภายใต้ชื่อ MaSHARES ณ วิทยาลัยนานาชาติ สำหรับใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงและสร้างสรรค์งานเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการต่อไป เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอทิตยาทร ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรม “การเขียนพู่กันญี่ปุ่น” เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น วิทยากรโดยคณาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 148 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมีอาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 22 ปี โดยมี ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
Read More
คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกันยายน 2561 ณ วัดท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
Read More
1 2 3 4 5 15