ประจำปี 2563

Category

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ “เจาะลึกซับไตเติ้ล เพื่อคอบันเทิงนิวนอร์มัล” บรรยายโดยอาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ และ อาจารย์ อรภาริน อ่อนกอ จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์
Read More
ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์จัดอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/งานล่ามเรื่อง การใช้ Google Meet และ Google Classroom เพื่อการสอนการแปลออนไลน์ วันที่ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. -16.00 น.
Read More
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้รายวิชา LAJP 167 Business Japanese ณ Osaka University ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2563
Read More
1 2 3