รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ศศบ. (ภาษาจีน) หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์

ระบบรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2564


1. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทาง https://la.mahidol.ac.th/th

★ ผู้มีรายชื่อตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาภาษาจีน”
ผ่านการสแกน QR Code นี้ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.

★ ตั้งชื่อไลน์ส่วนตัวเป็น ชื่อ-สกุล ภาษาไทย

★ รอการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในกลุ่มไลน์

2. วันสอบสัมภาษณ์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (เวลา 10.00 – 14.40 น.) โดยประมาณ

★ รอเวลารับการสอบสัมภาษณ์ตามกลุ่มที่/ลำดับที่โดยคณะกรรมการที่ทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์จะสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings (แบบเห็นหน้า)