การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในยุคดิจิทัล: ศิลปศาสตร์บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ”

(The 5th National Conference on Liberal Arts in the Digital Era:
Integrated Liberal Arts for Career Preparation)

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม  2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

นำเสนอบทความในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

 

หมวดสังคมศาสตร์ หมวดมนุษยศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • การศึกษา
 • การบริหารและการจัดการ
 • การเมือง การปกครอง
 • เศรษฐศาสตร์
 • ภาษาและวรรณคดีไทย
 • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 • ภาษาและวรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่น ๆ (เช่นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า เป็นต้น)
 • ภาษาศาสตร์
 • การแปล
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญา และศาสนา

รูปแบบการประชุม

ภาคเช้า    ปาฐกถาพิเศษ

ภาคบ่าย   แบ่งห้องกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอผลงาน Parallel session

รูปแบบบทคัดย่อหรือบทความ

กรณีที่ประสงค์จะส่งบทคัดย่อเพียงอย่างเดียว กรุณาส่งบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ (1 หน้า A4) สำหรับแต่ละภาษา

กรณีที่ประสงค์จะส่งบทความฉบับเต็ม ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

 • บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ (1 หน้า A4) สำหรับแต่ละภาษา
 • ความยาวบทความไม่เกิน 10 – 12 หน้า A4 รวมบรรณานุกรมและภาคผนวก แล้ว
 • บทนำ: ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์ของการวิจัย, สมมติฐานของการวิจัย  (ถ้ามี), ขอบเขตของการวิจัย
 • วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีดำเนินการวิจัย
 • ผลการวิจัย
 • อภิปรายและข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ ใช้รูปแบบของบทความตามตัวอย่างที่แนบมา (ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เว้นระยะขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว ทุกด้าน และขนาดตัวอักษรของหัวข้อหลัก หัวข้อย่อยเป็นตัวหนา ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า)

การส่งบทความ

ส่งบทคัดย่อ (abstract) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (full paper) ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร MS Word และ PDF ผ่านระบบรับส่งบทความในเว็บไซต์การประชุมเท่านั้น

บทคัดย่อ/บทความของท่านจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ (proceedings)

กำหนดการสำคัญ วันที่
เปิดรับต้นฉบับบทความเพื่อรับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาตอบรับบทความ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ส่งคืนบทความเพื่อปรับแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ส่งบทความที่แก้ไขแล้วกลับมาที่ผู้จัดงาน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินเข้าร่วมประชุม โดยไม่นำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2564
ส่งไฟล์ที่จะใช้นำเสนอในวันงาน วันที่ 16 กรกฏาคม 2564
วันประชุมวิชาการ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

อัตราค่าลงทะเบียน

1. ผู้เข้าประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน (Presenter)

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนคนละ (บาท)
นักศึกษาทั่วไป 800
บุคคลทั่วไป 1,500

2. ผู้เข้าประชุมวิชาการ (Participant)

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนคนละ (บาท)
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 900
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนหน้างาน 1,200

* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

**ข้าราชการ พนักงานรัฐ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

การชำระค่าลงทะเบียน และแจ้งโอนค่าลงทะเบียน

 1. เงินสด (มาชำระด้วยตนเองที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 2. โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี กระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล

              เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 หรือ สแกน QR Code (QR Payment) ด้านล่าง

              พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน เป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg  และข้อมูลที่ต้องการให้ระบุในเสร็จรับเงินผ่านระบบการลงทะเบียนในเว็บไซต์การประชุมเท่านั้น

 1. ตัดโอนระหว่างส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ:

 • กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานแล้ว มีมติไม่ตอบรับให้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาผลงาน
 • กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ยกเว้นแต่ผู้จัดงานเป็นฝ่ายยกเลิกการประชุมเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์: 02-441-4401-4  คุณอนัญญา ต่อ 1731 คุณประภาศรี ต่อ 1724

โทรสาร: 02-441-4410

e-mail: lamuconf2021@gmail.com

https://www.la.mahidol.ac.th/th/conf2021