การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในยุคดิสรัปชั่น: การศึกษาและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”

(The 6th National Conference on Liberal Arts in the Age of Disruption:
Education and Innovation in Humanities and Social Sciences in the 21st Century)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลการพิจารณา บทความ / บทคัดย่อ

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

 

หมวดสังคมศาสตร์ หมวดมนุษยศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • การศึกษา
 • การบริหารและการจัดการ
 • การเมือง การปกครอง
 • เศรษฐศาสตร์
 • ภาษาและวรรณคดีไทย
 • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 • ภาษาและวรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่น ๆ (เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า เป็นต้น)
 • ภาษาศาสตร์
 • การแปล
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญา และศาสนา

รูปแบบการประชุม

ปาฐกถาพิเศษ

แบ่งห้องกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอผลงาน Parallel session

รูปแบบบทคัดย่อหรือบทความ

กรณีที่ประสงค์ส่งบทคัดย่อ (abstract)  มีองค์ประกอบดังนี้

 1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรให้กระชับและตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง
 2. ชื่อผู้เขียน (Author(s)) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์เฉพาะชื่อ นามสกุลเท่านั้น
 3. สถานที่ทำงาน (Institutional Affiliation(s)) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบอกหน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถาบัน และตำแหน่ง (ถ้ามี)
 4. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 300 คำ (1 หน้า A4) พร้อมด้วยคำสำคัญ (Keyword (s)) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กรณีที่ประสงค์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (full paper) ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

 1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรให้มีความกระชับและตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง
 2. ชื่อผู้เขียน (Author(s)) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์เฉพาะชื่อ นามสกุลเท่านั้น
 3. สถานที่ทำงาน (Institutional Affiliation(s)) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้บอกหน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถาบัน และตำแหน่ง (ถ้ามี)
 4. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 300 คำ พร้อมด้วยคำสำคัญ (Keyword (s)) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. เนื้อหาของบทความ (Main text) ความยาวไม่เกิน 10 – 15 หน้า A4 รวมบรรณานุกรมและภาคผนวก ประกอบด้วย

– บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญ และที่มาของปัญหาวิจัย ภาพรวมของบทความ พร้อมทั้งเสนอการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการวิจัย (Research Methodology)

– ผลการศึกษา (Results) ผลการศึกษาให้บรรยายสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นสำคัญ พร้อมเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ ภาพ หรือ แผนภูมิ ประกอบได้

– การอภิปรายผล (Discussion) ควรเชื่อมโยงกับผลการศึกษาว่าสอดคล้องกับสมมติฐานหรือแตกต่างจากผลงานวิจัยที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่อย่างไร และด้วยเหตุผลใด โดยต้องมีการอ้างอิงที่เชื่อถือได้

– สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเรื่องหรือสรุปผลที่ได้จากการวิจัย

– เอกสารอ้างอิง (References)

ทั้งนี้ ใช้รูปแบบของบทความตามตัวอย่างที่แนบมา (ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เว้นระยะขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว ทุกด้าน และขนาดตัวอักษรของหัวข้อหลัก หัวข้อย่อยเป็นตัวหนา ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า)

การส่งบทความ

ส่งบทคัดย่อ (abstract) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (full paper) ทั้งในรูปแบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร MS Word และ PDF ผ่านระบบรับส่งบทความในเว็บไซต์การประชุมเท่านั้น

บทคัดย่อ/บทความของท่านจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (full paper) ที่นำเสนอในวันประชุม ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ (proceedings) เท่านั้น

กำหนดการสำคัญ วันที่
เปิดรับต้นฉบับบทความเพื่อรับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
ขยายเวลาลงทะเบียนพร้อมชำระเงินเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   
ประกาศผลการพิจารณาตอบรับบทความ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565
ประกาศผลการพิจารณาตอบรับบทความ (รอบที่ 2) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565   
ส่งคืนบทความเพื่อปรับแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
ส่งคืนบทความเพื่อปรับแก้ไข (รอบที่ 2) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565   
ส่งบทความที่แก้ไขแล้วกลับมาที่ผู้จัดงาน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินเข้าร่วมประชุม โดยไม่นำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ส่งไฟล์ที่จะใช้นำเสนอในวันงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2565
วันประชุมวิชาการ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

1. ผู้เข้าประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน (Presenter)

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนคนละ (บาท)
นักศึกษาทั่วไป 800
บุคคลทั่วไป 1,500

2. ผู้เข้าประชุมวิชาการ (Participant)

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนคนละ (บาท)
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 800
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนหน้างาน 1,200

* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

**ข้าราชการ พนักงานรัฐ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

  ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

การชำระค่าลงทะเบียน และแจ้งโอนค่าลงทะเบียน

 1. เงินสด (มาชำระด้วยตนเองที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 2. โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี กระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 หรือ สแกน QR Code (QR Payment) ด้านล่าง

              พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน เป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg  และข้อมูลที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงินผ่านระบบการลงทะเบียนในเว็บไซต์การประชุมเท่านั้น

 1. ตัดโอนระหว่างส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล

 

หมายเหตุ:

 • กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานแล้ว มีมติไม่ตอบรับให้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาผลงาน
 • กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ยกเว้นแต่ผู้จัดงานเป็นฝ่ายยกเลิกการประชุมเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์: 02-441-4401-4  คุณอนัญญา ต่อ 1731 คุณประภาศรี ต่อ 1724

โทรสาร: 02-441-4410

e-mail: mulaconf@gmail.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save