ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ศฬิษา วิทยาศรัย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ ระดับชมเชย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ..
อาจารย์ ศฬิษา วิทยาศรัย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ ระดับชมเชย
 
ประเภท :
Online Engagement and Motivation Techniques, Innovation and Learning Models
รายวืชา ศศภอ ๒๖๐ การเขียนเชิงธุรกิจ
จากโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓