ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่
หมวด
ประเภท/ชื่อเรื่อง
เล่ม
ตอน
วันที่ประกาศ
หน้า
1
หมวดพระศาสนาหมายกำหนดการ ที่ 10/2498 รัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล 24987256 ง2 สิงหาคม พ.ศ.24981884
2
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2527) เรื่อง กำหนด(ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 5 จังหวัดนครปฐม สายที่ 72003 วัดมะเกลือ - ปากทางสาย 4 พุทธมณฑล เป็นเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 8229 วัดมะเกลือ - ปากท10191 ง17 กรกฎาคม พ.ศ.25272235
3
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 294 (พ.ศ. 2527) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) รายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1438 ซอยพาณิชยการ - สะพานบางไผ่ใน เป็น สายที่ 1438 จรัญสนิทวงศ์ 13 - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (1025 ง15 มกราคม พ.ศ.2528341
4
หมวดพระศาสนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดให้พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์เป็นพระพุทธรูปสำคัญ10265 ง28 พฤษภาคม พ.ศ.25282475
5
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 546 (พ.ศ. 2531) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 725 วัดเทียนดัด - ปากทางพุทธมณฑลสาย 4]105163 ง6 ตุลาคม พ.ศ.25317336
6
หมวดพระศาสนาประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกงานสมโภชพุทธมณฑล105211 ง13 ธันวาคม พ.ศ.25319234
7
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพุทธมณฑล10815 ง31 มกราคม พ.ศ.25341067
8
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม10953 ง ฉบับพ22 เมษายน พ.ศ.253552
9
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 805 (พ.ศ. 2535) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 725 วัดเทียนดัด - ปากทางพุทธมณฑลสาย 4 เป็น ปากทางวัดเทียนดัด - ปากทางพุทธมณฑลสาย 4109102 ง13 สิงหาคม พ.ศ.25358854
10
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี ตอนแยกถนนพุทธมณฑลสาย 2 พ.ศ. 2536 [ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ในท้องที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร]110211 ก ฉบับ16 ธันวาคม พ.ศ.253610
11
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดนครปฐม (สาขาบางเลน, สาขาสามพราน, สาขานครชัยศรี และกิ่งอำเภอพุทธมณฑล)11015 ง ฉบับพ12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.257
12
หมวดการปกครองประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดนครปฐม เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (พุทธมณฑลคอนโดทาวน์)110137 ง16 กันยายน พ.ศ.253655
13
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 863 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับทางขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ 123 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-พุทธมณฑลสาย 2 เป็น ท่าราชวรดิษฐ์-พุทธมณฑลสาย 2-หนองแขม110165 ง19 ตุลาคม พ.ศ.253655
14
หมวดการปกครองประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดนครปฐม เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [พุทธมณฑลคอนโดทาวน์]110199 ง2 ธันวาคม พ.ศ.253664
15
หมวดการปกครองประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดนครปฐม เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (พุทธมณฑลคอนโดทาวน์ อาคาร บี)11123 ง22 มีนาคม พ.ศ.2537104
16
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี ตอนแยกถนนพุทธมณฑล สาย 2 เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน111พิเศษ 42 ง3 ตุลาคม พ.ศ.253744
17
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 953 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 81 กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ให้มีเส้นทางแยกช่วงกรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - กาญจนบุรี112100 ง14 ธันวาคม พ.ศ.2538146
18
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี ที่สี่แยกพุทธมณฑล พ.ศ. 2539 [ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535]11312 ก24 เมษายน พ.ศ.25396
19
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. 2539 [ออกตามความในพระราชบัญญติทางหลวง พ.ศ. 2535]11333 ก22 สิงหาคม พ.ศ.253910
20
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเหนือคลอง อำเภอนายายอาม อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอรัษฎา อำเภอพุทธมณฑล อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอปางมะผ้า อำเภอสนธิ อำเภอหนองม่วง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโพนนาแก้ว อำ11362 ก20 พฤศจิกายน พ.ศ.2535
22
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปลี่ยนชื่อที่ทำการไปรษณีย์ศาลายาเป็นที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล11352 ง27 มิถุนายน พ.ศ.25392
23
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดนครปฐม สายที่ 8268 กิ่งอำเภอพุทธมณฑล (บ้านศาลายา) - บ้านห้วยพลู)11368 ง22 สิงหาคม พ.ศ.2539112
24
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1009 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 3 สายที่ 382 วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์)11387 ง29 ตุลาคม พ.ศ.2539107
26
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338 สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี ที่สี่แยกพุทธมณฑล เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน11438 ง13 พฤษภาคม พ.ศ.254032
27
หมวดการศึกษาประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล)11510 ง3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.254172
28
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1106 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 84 อ้อมใหญ่-วัดแจงร้อน ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง พุทธมณฑ11565 ง13 สิงหาคม พ.ศ.2541100
29
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1109 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ ปอ.16 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลายา เป็นอนุสาวรีย์ชัย11567 ง20 สิงหาคม พ.ศ.2541183
30
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1110 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 124 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา-เชิงสะพาน อรุณอม11567 ง20 สิงหาคม พ.ศ.2541186
31
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1128 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 73 กรุงเทพฯ - เพชรบุรี ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - เพชรบุรี11591 ง12 พฤศจิกายน พ.ศ.254116
32
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1133 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 81 บางแค (กม.15) - ศิริราช เป็น สะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า - อ115102 ง22 ธันวาคม พ.ศ.2541168
33
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1141 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด 2 สายที่ 82 กรุงเทพฯ - บ้านโป่ง ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง กรุงเทพฯ115103 ง24 ธันวาคม พ.ศ.2541135
34
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม115พิเศษ 1042 พฤศจิกายน พ.ศ.2541214
35
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ (สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล)1162 ง7 มกราคม พ.ศ.25421
36
หมวดการปกครองข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนพุทธมณฑลสาย 3 ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค และแขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร11632 ง22 เมษายน พ.ศ.254254
37
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1164 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 123 ท่าราชวรดิษฐ์ - พุทธมณฑลสาย 2 - หนองแขม (หมู่บ้านหรรษา) เ11661 ง3 สิงหาคม พ.ศ.2542176
38
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1170 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 84 อ้อมใหญ่ - วัดแจงร้อน ในรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง พุทธมณฑล11671 ง7 กันยายน พ.ศ.2542105
39
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1190 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (สายที่ 163 พุทธมณฑลสาย 4-สะพานกรุงเทพ-ห้วยขวาง)1175 ง15 มกราคม พ.ศ.2543106
40
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1212 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (สายที่ 164 พุทธมณฑลสาย 4-สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สายที่ 165 สายสนามหลวง-ถนนพุทธมณฑลสาย 3)11719 ง7 มีนาคม พ.ศ.2543109
41
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1223 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 384 หมู่บ้านสินสมบูรณ์ (ถนนพุทธมณฑลสาย 4)- หมู่บ้านสวนทิพย์ 1 ให้มีรายละเอียดแยกช่วง หมู่บ้านสินสมบูรณ์ (ถนนพุ11744 ง1 มิถุนายน พ.ศ.254376
42
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน117พิเศษ 75 ง31 กรกฎาคม พ.ศ.25433
43
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1242 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 157 อ้อมใหญ่-พรานนก-สถานีขนส่ง ผู้โดยสารสายเหนือแห่งใหม่ เป11788 ง2 พฤศจิกายน พ.ศ.254372
44
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. 254411893 ก9 ตุลาคม พ.ศ.25447
45
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1267 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 124 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา - สนามหลวง เป็น สนา11839 ง15 พฤษภาคม พ.ศ.2544127
46
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1275 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 76 กรุงเทพฯ - ราชบุรี โดยยกเลิกรายละเอียดเส้นทางในช่วงถนนพุทธมณฑลสาย 2 และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยก ช่วงกรุงเท11840 ง17 พฤษภาคม พ.ศ.254478
47
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1276 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 174 แฮปปี้แลนด์ - พุทธมณฑลสาย 411847 ง12 มิถุนายน พ.ศ.254468
48
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1301 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 174 แฮปปี้แลนด์-พุทธมณฑลสาย 4เป็น แฮปปี้แลนด์-ถนนกาญจนาภิเษก1192 ง3 มกราคม พ.ศ.2545147
49
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1312 [พ.ศ. 2545) เรื่อง กำหนด [ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 164 พุทธมณฑลสาย 4-สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน-อนุสาวรีย์ชัยสมร11917 ง26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2585
50
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1320 (พ.ศ. 2545) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 547พุทธมณฑล - สะพานกรุงเทพ - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร)11958 ง18 กรกฎาคม พ.ศ.2545129
51
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน119พิเศษ 71 ง30 กรกฎาคม พ.ศ.25453
52
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1343 (พ.ศ. 2545) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 515 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล11993 ง19 พฤศจิกายน พ.ศ.254127
53
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนพุทธมณฑลสาย 1 พ.ศ. 254612022 ก14 มีนาคม พ.ศ.254617
54
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1362 (พ.ศ. 2545) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 201 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (ส12013 ง13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2585
55
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1369 (พ.ศ. 2546) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด 3 สายที่ 384 หมู่บ้านสินสมบูรณ์ (ถนนพุทธมณฑลสาย 4)-หมู่บ้านสวนทิพย์ 1 เป็น วัดนครชื่นชุ่ม-หมู่บ้านสวนทิพย์ 1ให้มีเส้นทาง12024 ง25 มีนาคม พ.ศ.2546111
56
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อนุโมทนาการบริจาคทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล [นางจรีพร เทพผดุงพร]12042 ง27 พฤษภาคม พ.ศ.254642
57
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อนุโมทนาการบริจาคทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล [นายทักษิณ ตั้งพิรุฬห์ธรรม]12042 ง27 พฤษภาคม พ.ศ.254643
58
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อนุโมทนาการบริจาคทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล [นายเดชา ตั้งพิรุฬ์ธรรม]12042 ง27 พฤษภาคม พ.ศ.254644
59
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1401 (พ.ศ. 2546) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 547 พุทธมณฑล-สะพานกรุงเทพ-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเท12086 ง28 ตุลาคม พ.ศ.2546152
60
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม [สมาคมชาวสวนพุทธมณฑลร่วมพัฒนา เป็น สมาคมส่งเสริมกีฬาชาวหนองหญ้าไซ]12095 ง27 พฤศจิกายน พ.ศ.254109
61
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนพุทธมณฑลสาย 1 เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน121พิเศษ 41 ง16 เมษายน พ.ศ.25477
62
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1441 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ 1400 เพชรเกษม-ศาลาแดง เป็นตลาดบางแค-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล และให้มีเส้นทา12147 ง10 มิถุนายน พ.ศ.254771
63
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1457 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 183 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร(จตุจักร)-พุทธมณฑลสาย 212179 ง30 กันยายน พ.ศ.2547130
64
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1554 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสาย ที่ 174แฮปปี้แลนด์-ถนนกาญจนาภิเษก-พุทธมณฑลสาย 4 เป็น แฮปปี้แลนด์-12264 ง11 สิงหาคม พ.ศ.2548138
65
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1562 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1303 ตลาดบางแค-ซอยทวีวัฒนา ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงตลาดบางแค-หมู่บ้านเศรษฐกิจ-ตลาดพุทธมณฑล12282 ง29 กันยายน พ.ศ.25483
66
หมวดการปกครองกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่อำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522]12333 ก29 มีนาคม พ.ศ.254911
67
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1614 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1450 เพชรเกษม - ซอยสุขาภิบาล 3 เป็นเพชรเกษม 48 - พุทธมณฑลสาย 1 และใหมีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพ12323 ง9 มีนาคม พ.ศ.2549112
68
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1668 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1303 ตลาดบางแค - ถนนทวีวัฒนา ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงตลาดพุทธมณฑล - ปากทางถนนบางบอน 3 (ด้าน12352 ง25 พฤษภาคม พ.ศ.2549151
69
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1684 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 81 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - อู่พุทธมณฑลสาย 5 เป็น สะพานสมเด12380 ง17 สิงหาคม พ.ศ.2549173
70
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1695 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 165 พุทธมณฑลสาย 2 - เขตบางกอกใหญ่ เป็นพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนธรรมสพน์ -สำนัก12390 ง7 กันยายน พ.ศ.2549128
71
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดนครปฐม เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 4]12391 ง7 กันยายน พ.ศ.254998
72
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดนครปฐม เรื่อง จดทะเบียนอาคารชุด [บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5]12395 ง14 กันยายน พ.ศ.254960
73
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. 255012422 ก1 พฤษภาคม พ.ศ.255013
74
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครปฐม (เทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล)12474 ก25 ตุลาคม พ.ศ.255020
75
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1798 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 183 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - พุทธมณฑลสาย 2 - อ้อมน้อย เป็น อนุ12436 ง26 เมษายน พ.ศ.2550181
76
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครปฐม สายที่ 8268 กิ่ง อ.พุทธมณฑล (บ้านศาลายา) - บ้านห้วยพลู เป็น ตลาดศาลายา - หมู่บ้านพฤกษา 4(ซอ12438 ง3 พฤษภาคม พ.ศ.2550184
78
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1814 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด 3 สายที่ 725 ปากทางวัดเทียนดัด-ปากทางพุทธมณฑลสาย 4 เป็น ปากทางวัดเทียนดัด-หมู่บ้านเอื้ออาทร (โครงการพุทธมณฑลสาย 4)12474 ง6 กันยายน พ.ศ.2550167
79
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 91 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครปฐม สายที่ 8229 วัดมะเกลือ-ปากทางสาย 4 พุทธมณฑล เป็น วัดลำพญา-วัดมะเกลือ-ปากทางสาย 4 พุทธมณฑล12477 ง13 กันยายน พ.ศ.2550121
80
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1819 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 157 อ้อมใหญ่ - พรานนก - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จต12488 ง18 ตุลาคม พ.ศ.2550194
82
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดนครปฐม เรื่อง การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด "อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 4"1255 ง10 มกราคม พ.ศ.2551244
83
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดนครปฐม เรื่อง การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสายห้า)12514 ง31 มกราคม พ.ศ.2551401
84
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1843 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 165 พุทธมณฑลสาย 2-ถนนศาลาธรรมสพน์-สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เป็น12523 ง21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25163
85
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1859 (พ.ศ. 2551) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1400 ตลาดบางแค-โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงตลาดบางแค-คลองเนิ12539 ง3 เมษายน พ.ศ.2551214
86
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน125พิเศษ 14327 สิงหาคม พ.ศ.25511
87
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบัวปากท่า ตำบลนิลเพชร ตำบลบางหลวง ตำบลหินมูล ตำบลไทรงาม ตำบลไผ่หูช้าง ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม และตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 255212651 ก5 สิงหาคม พ.ศ.255249
88
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1919 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1124 ตลาดบางแค-โรงเรียนศึกษานารี 2 สำหรับเส้นทางช่วงตลาดบางแค-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เป็น ตลาดบางแค-หม12638 ง9 เมษายน พ.ศ.2552181
91
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 จังหวัดนครปฐม เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสายสี่]126121 ง15 ตุลาคม พ.ศ.2552333
94
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทธมณฑล127103 ง8 กรกฎาคม พ.ศ.2553105
96
หมวดการปกครองประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดนครปฐม เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [บ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑล สายสี่]128108 ง28 กรกฎาคม พ.ศ.2554269
97
หมวดการปกครองประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดนครปฐม เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สายห้า]128125 ง25 สิงหาคม พ.ศ.2554307
98
หมวดการปกครองประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขา/ส่วนแยก สามพราน เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 7]12937 ง12 เมษายน พ.ศ.255589
99
หมวดการปกครองคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 146/2555 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวพุทธมณฑล129พิเศษ 62 ง3 เมษายน พ.ศ.255594
101
หมวดการปกครองประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [บ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑลสาย 7]129118 ง25 ตุลาคม พ.ศ.2555189
102
หมวดการปกครองกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 409 ร. เรื่อง การบูรณะซ่อมแซมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน - พุทธมณฑลสาย 4 [ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]129พิเศษ 1538 ตุลาคม พ.ศ.255540
104
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทธมณฑลสาย 413083 ง8 สิงหาคม พ.ศ.255674
106
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ปรับเปลี่ยนชื่อสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทธมณฑล131127 ง27 พฤศจิกายน พ.ศ.255101
108
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 255813236 ก30 เมษายน พ.ศ.255815
109
หมวดการปกครองกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 255813287 ก9 กันยายน พ.ศ.255851
111
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน132พิเศษ 34729 ธันวาคม พ.ศ.25588
112
หมวดการปกครองข่าวผู้ว่าราชการเมืองขอกลับเข้ามากรุงเทพ ฯ [ผู้ว่าราชการเมืองนครไชยศรี]4131 กรกฎาคม พ.ศ.188798
113
หมวดเบ็ดเตล็ดโปรแครมในการเสด็จพระราชดำเนินประภาศมณฑลราชบุรี ต่อเนื่องมณฑลนครไชยศรี (ที่ได้แจกก่อนเวลาเสด็จพระราชดำเนิน)123715 ธันวาคม พ.ศ.1895340
114
หมวดการเกษตรน้ำฝนน้ำท่า แลราคาเข้าถั่วงา มณฑลนครสวรรค์ พิศณุโลก นครราชสีห์มา นครไชยศรี แลราชบุรี ประจำเดือนเมษายน รัตนโกสินทร์ ศก 115132230 สิงหาคม พ.ศ.1896234
115
หมวดการปกครองพระบรมราชโองการ ประกาศ จัดศาลยุติธรรม มณฑลนครไชยศรี153527 พฤศจิกายน พ.ศ.189356
116
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย [ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายเวรฝ่ายพลัมพัง เป็นว่าที่ปลัดเมืองราชบุรี ,การเรี่ยไรและสร้างสะพานหกปากคลองเจดีย์บูชา มณฑลนครไชยศรี ขอถวายเป็นพระราชกุศลและขอพระราชทานนามว่า สะพานสุนทรบุรี ,การตั้งศักดินาให้แก่กรมการเมือง และนายอำเภอ เมื16821 พฤษภาคม พ.ศ.1899115
117
หมวดการปกครองรายงานข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี161325 มิถุนายน พ.ศ.1899163
118
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย [การตั้งกรมการอำเภอตำบลบางไผ่นาด แขวงเมืองนครไชยศรี]16159 กรกฎาคม พ.ศ.1899193
119
หมวดการปกครองพระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนการควบคุมเลข [ให้อำเภอ และกำนันควบคุมตัวเลขในท้องที่ของตน,ให้เลขนอกจากทหารบก ทหารเรือ ที่อยู่ในมณฑลใดให้ยกเป็นเลขคงเมืองมณฑลนั้น เว้นแต่เลขที่อยู่ใน 4 มณฑล (กรุงเทพ ฯ กรุงเก่า นครไชยศรี ปราจีนบุรี) ให้คงอยู่ในเจ้าหมู่เดิม16196 สิงหาคม พ.ศ.1899229
120
หมวดพระศาสนารายงานพระสงฆ์จัดการศึกษามณฑลนครไชยศรี รัตนโกสินทร ศก 1171627 ฉบับพิเ30 กันยายน พ.ศ.18991
121
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ประกาศการที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้งปลัดเมืองนครสวรรค์ ,ผู้ตรวจการในกองข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า,ตั้งข้าหลวงมหาดไทยมณฑลนครไชยศรีแทนคนเดิมที่ลาออก และรายงานการออกเงินช่วยเงินเดือนและค่าใช้สอย ของโรงเรียนวิทยาบำรุงราษฎร เมือ163526 พฤศจิกายน พ.ศ.189506
122
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ประกาศการตั้งจ่าเมืองเมืองนครไชยศรี]164321 มกราคม พ.ศ.1899616
123
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงโยธาธิการ [ประกาศการที่ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้งข้าหลวงสำหรับจัดที่ดินสร้างรถไฟสายเพชรบุรี (ข้าหลวงท้องที่ และข้าหลวงโยธา) มีหน้าที่จัดที่ดินในมณฑลนครไชยศรี ,และมณฑลราชบุรี ตามความในพระราชกฤษฎีกา]16454 กุมภาพันธ์ พ.ศ.189633
124
หมวดการศึกษารายงานตรวจจัดการคณะ การพระศาสนา และการศึกษาในมณฑลนครไชยศรี ร.ศ. 119170 ฉบับพิเศ24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.191
125
หมวดการปกครองใบบอกหัวเมือง [ใบบอกจากข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี ,ข้าหลวงว่าราชการเมืองนครสวรรค์ รักษาการแทนข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ ,ผู้ว่าราชการเมืองพยุหะคีรี]172516 กันยายน พ.ศ.1900310
126
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย [การตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองขลุง , พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าหลวงคลังมณฑลนครไชยศรีลาออก โดยยังคงสักดินา]173418 พฤศจิกายน พ.ศ.190457
127
หมวดเบ็ดเตล็ดพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดชเสด็จไปตรวจราชการทหารมณฑลนครราชสีห์มา173418 พฤศจิกายน พ.ศ.190469
128
หมวดเบ็ดเตล็ดพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดชเสด็จกลับจากมณฑลนครราชสีห์มา17379 ธันวาคม พ.ศ.1900529
129
หมวดเบ็ดเตล็ดรายงานจำนวนพลนักเรียนนายร้อย ซึ่งพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดชกราบบังคมทูลพระกรุณา174427 มกราคม พ.ศ.1900622
130
หมวดการปกครองบัญชีเจ้าภาษีนายอากรมณฑลกรุงเก่า และนครไชยศรี ที่กระทรวงพระคลัง ,ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกสารตราตั้ง จำนวนรัตนโกสินทร์ ศก 120 (ต่อแผ่นที่ 21 หน้า 320)18221 กันยายน พ.ศ.2444333
131
หมวดเบ็ดเตล็ดพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ [ในการสมโภชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต ที่รับมอบยศ นายร้อยตรี]183822 ธันวาคม พ.ศ.2444733
132
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงวัง พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ตราตำแหน่ง [ตราประจำชาด และตราประจำครั่ง สำหรับตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ ประจำบริเวณเมืองมลายู 7 เมือง ,ใช้ในราชการมณฑลภูเก็จ ,ข้าหลวงสรรพากรมณฑลนครศรีธรรมราช ปราจิณบุรี ภูเก็จ นครราชสีมา ราชบุรี นครสวรรค์ จันทร์บุรี185016 มีนาคม พ.ศ.2444930
133
หมวดเบ็ดเตล็ดข้าราชการกราบถวายบังคมลา [นายจงใจภักดิ์, ข้าหลวงสรรพากร มณฑลนครไชยศรีและมิสเตอร์เอดิซัน, หลวงบรรหารอรรถคดี]19320 เมษายน พ.ศ.244546
134
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงวัง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสำหรับตำแหน่ง [ตราประจำชาดสำหรับตำแหน่ง ข้าหลวงพระคลังมณฑลพิศณุโลก ,ข้าหลวงพระคลังมณฑลนครไชยศรี ,และเจ้าพนักงานคลังเมืองสมุทรสาครและเจ้าพนักงานคลังเมืองสุพรรณบุรี ในมณฑลนครไชยศรี]19825 พฤษภาคม พ.ศ.2445120
135
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงยุติธรรม [แจ้งพนักงานแผนที่ออกเงินสร้างศาลาถวายเป็นของหลวงใช้ในราชการศาลมณฑลนครไชยศรี]19312 พฤศจิกายน พ.ศ.2445627
136
หมวดบุคคลสำคัญข่าวสิ้นชีพิตักไษย [หม่อมเจ้าหญิงประภาวาศสวัสดี ในพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช]194021 ธันวาคม พ.ศ.2445763
137
หมวดการปกครองประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ในเมืองนครไชยศรี19478 กุมภาพันธ์ พ.ศ.244898
138
หมวดการปกครองประกาศ ว่าด้วยการออกตราจองชั่วคราว ในเมืองนครไชยศรี มณฑลนครไชยศรี195215 มีนาคม พ.ศ.24451009
139
หมวดบุคคลสำคัญการเมรุวัดเทพศิรินทราวาศ [หม่อมเจ้าหญิงประวาศสวัสดี ในพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช]195215 มีนาคม พ.ศ.24451012
140
หมวดการเกษตรประกาศข้าหลวงเกษตร ประกาศบอกกำหนดหมายเขตที่ดิน อำเภอตลาดใหม่ เมืองนครไชยศรี20610 พฤษภาคม พ.ศ.244679
141
หมวดการเกษตรประกาศข้าหลวงเกษตร ประกาศว่าด้วยการออกตราจองชั่วคราวในเมืองนครไชยศรี มณฑลนครไชยศรี20610 พฤษภาคม พ.ศ.244680
142
หมวดการเกษตรประกาศข้าหลวงเกษตร ประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน อำเภอตลาดใหม่ เมืองนครไชยศรี201114 มิถุนายน พ.ศ.2446162
143
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้นายมังกร มหาดเล็ก ไปเป็นผู้ตรวจการมณฑล นครไชยศรี201328 มิถุนายน พ.ศ.2446184
144
หมวดการเกษตรแก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 20 ตอนที่ 11 ประกาศข้าหลวงเกษตร ประกาศบอกกำหนดหมายเขตที่ดิน ตำบลคลองจินดา อำเภอตลาดใหม่ เมืองนครไชยศรี หน้า 162201328 มิถุนายน พ.ศ.2446195
145
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้หลวงนฤราชภักดี ขุนสุภัทผลการีหยุดพักราชการ ให้หลวงภักดีนุรักษ์รับราชการตำแหน่งข้าหลวงสรรพากร มณฑลนครสวรรค์ หลวงภักดี รับราชการตำแหน่งข้าหลวงสรรพากร มณฑลนครไชยศรี201726 กรกฎาคม พ.ศ.2446266
146
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงโยธาธิการ เรื่อง ประกาศยกเลิกออฟฟิศไปรษณีย์ที่เมืองนครไชยศรี คงมีแต่ตู้สำหรับทิ้งหนังสือไปรษณีย์202016 สิงหาคม พ.ศ.2446319
147
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้นายจรมหาดเล็ก ไปเป็นผู้ตรวจการ มณฑลนครไชยศรี202520 กันยายน พ.ศ.2446400
148
หมวดการเกษตรประกาศข้าหลวงเกษตร ประกาศแจกตราจองชั่วคราวบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราวสำหรับที่ดิน ตำบลตลาดจินดา แขวงเมืองนครไชยศรี202627 กันยายน พ.ศ.2446417
149
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนนามอำเภอไผ่นาท แขวงเมืองนครไชยศรี เป็นอำเภอบางปลา อำเภอสามแก้ว เป้นอำเภอกำแพงแสน อำเภอบางโทรัดเป็นอำเภอบ้านบ่อ202811 ตุลาคม พ.ศ.2446459
150
หมวดการปกครองแก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 20 ตอนที่ 28 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนนามอำเภอไผ่นาท แขวงเมืองนครไชยศรี เป็นอำเภอบางปลา อำเภอสามแก้ว เป้นอำเภอกำแพงแสน อำเภอบางโทรัดเป็นอำเภอบ้านบ่อ หน้า 459202918 ตุลาคม พ.ศ.2446490
151
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้หลวงไชยราชรักษา นายอำเภอเมืองนครไชยศรี กลับเข้ามากรุงเทพ ฯให้หลวงสุวรรณบุรเขต ไปรับราชการต่อไปให้หลวงวรบาทภักดี ไปเป็นปลัดเมืองนครไชยศรี204324 มกราคม พ.ศ.2446740
152
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้พันพุฒอนุราช เป็นข้าหลวงมหาดไทย มณฑลนครไชยศรี204614 กุมภาพันธ์ พ.ศ.24789
153
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้หลวงนิกรชุมพล ไปเป็นนายอำเภอเมืองนครไชยศรี204721 กุมภาพันธ์ พ.ศ.24802
154
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงวัง เรื่อง พระยาวุฒิการบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ตราประจำชาติสำหรับตำแหน่งเจ้าคณะเมืองและเจ้าคณะแขวงในมณฑลนครไชยศรี204828 กุมภาพันธ์ พ.ศ.24816
155
หมวดการปกครองประกาศตั้งข้าหลวงเกษตรออกโฉนดที่ดินมณฑลนครไชยศรี22423 เมษายน พ.ศ.244862
156
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครไชยศรี]22714 พฤษภาคม พ.ศ.2448137
157
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ขุนไชยศรีบูรเขตร์ นายอำเภอบางปลา เป็นผู้รั้งตำแหน่งเสมียนตรามณฑลนครไชยศรี ให้ขุนไชยรองปลัดเป็นนายอำเภอบางปลา]22104 มิถุนายน พ.ศ.2448186
158
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครไชยศรี ตำบลลำพยา อำเภอพระปฐมเจดีย์]221111 มิถุนายน พ.ศ.2448216
159
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครไชยศรี อำเภอพระปฐมเจดีย์ ตำบลหนองปากโลง]221111 มิถุนายน พ.ศ.2448216
160
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครไชยศรี อำเภอเมือง ตำบลบางแก้ว]221111 มิถุนายน พ.ศ.2448216
161
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครไชยศรี อำเภอเมือง ตำบลบ้านวัดแค]221111 มิถุนายน พ.ศ.2448217
162
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครไชยศรี อำเภอเมือง ตำบลสามทวน]221111 มิถุนายน พ.ศ.2448217
163
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครไชยศรี อำเภอเมือง ตำบลบ้านกล้วย]221111 มิถุนายน พ.ศ.2448217
164
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ให้นายยู้ นายเคลื่อนเป็นผู้ตรวจการมณฑลนครไชยศรี ให้นายชื่น นายลม้าย เป็นผู้ตรวจการมลฑลนครสวรรค์ นายกลีบเป็นผู้ตรวจการมณฑลกรุงเก่า นายหรุ่นเป็นผู้ตรวจการมณฑลนครราชสีมา นายเจริญเป็นผู้ตรวจการมณฑลนครศรีธรรมราช นายเจ๊ก เป็นผู้ตรวจการ ม22142 กรกฎาคม พ.ศ.2448333
165
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดวันจะหมายเขตที่ดิน แขวงเมืองนครไชยศรี22159 กรกฎาคม พ.ศ.2448350
166
หมวดการปกครองประกาศว่าด้วยตั้งกรมการตำแหน่งเกษตราธิการเมืองนครไชยศรี22196 สิงหาคม พ.ศ.2448426
167
หมวดการปกครองประกาศว่าด้วยตั้งเจ้ากรมปลัดกรมทะเบียนที่ดินเปลี่ยนนายทะเบียนที่ดินกรุงเทพ ฯ ย้ายนายทะเบียนที่ดินเมืองนครไชยศรีและผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินเมืองกรุงเก่า22196 สิงหาคม พ.ศ.2448427
168
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครไชยศรี]222120 สิงหาคม พ.ศ.2448465
169
หมวดการปกครองประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน [อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครไชยศรี]223312 พฤศจิกายน พ.ศ.244697
170
หมวดการปกครองประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน [อำเภอเชียงราก แขวงเมืองนครไชยศรีปทุมธานี]223312 พฤศจิกายน พ.ศ.244698
171
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ [ตั้งพระคลังมณฑลนครสวรรค์ พระคลังมณฑลชุมพร พระคลังมณฑลนครศรีธรรมราช พระคลังมณฑลนครราชสีมา พระคลังมณฑลราชบุรีและนครไชยศรี]22363 ธันวาคม พ.ศ.2448775
172
หมวดการปกครองประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ตำบลลำพยา อำเภอพระปฐมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง ตำบลโพเตี้ย อำเภอเมือง แขวงเมืองนครไชยศรี223710 ธันวาคม พ.ศ.2448912
173
หมวดการปกครองประกาศกำหนดวันแจกโฉนดอย่างใหม่ สำหรับที่ดิน บ้านสระน้ำจันทร์ ตำบลสระน้ำจันทร์ อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครไชยศรี223710 ธันวาคม พ.ศ.2448913
174
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงยุทธนาธิการ [หลวงวังกรมการเมืองนครไชยศรี กับบุตร 4 คน ถวายที่ดินตำบลต้นสำโรง เมืองนครไชยศรี ไว้สำหรับราชการกรมทหาร]22417 มกราคม พ.ศ.2448976
175
หมวดการปกครองพระบรมราชโองการ ประกาศ เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเก็บเงินค่านาในมณฑลนครไชยศรีอีก 5 ตำบล224321 มกราคม พ.ศ.24481017
176
หมวดการปกครองประกาศกำหนดวันแจกโฉนดอย่างใหม่สำหรับที่ดิน บ้านสวนสำปทวน ตำบลสำปทวน อำเภอเมือง แขวงเมืองนครไชยศรี224428 มกราคม พ.ศ.24481033
177
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [ตำบลบางช้าง ตำบลศรีษะยาง ตำบลตลาดใหม่ ตำบลหอมเกล็ด อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครไชยศรี]224428 มกราคม พ.ศ.24481033
178
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [ตำบลพระปฐม ตำบลหว้ยจรเข้ อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครไชยศรี]224428 มกราคม พ.ศ.24481033
179
หมวดการปกครองประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ตำบลท่ามอญ ตำบลท้ายคุ้ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง แขวงเมืองนครไชยศรี224611 กุมภาพันธ์ พ.ศ.241065
180
หมวดการปกครองประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ตำบลบ้านกวย ตำบลบางกะเบา ตำบลห้วยตะโก อำเภอเมือง แขวงเมืองนครไชยศรี224611 กุมภาพันธ์ พ.ศ.241065
181
หมวดการปกครองประกาศกำหนดวันแจกโฉนดอย่างใหม่สำหรับที่ดิน ตำบลลำพยา แขวงเมืองนครไชยศรี224825 กุมภาพันธ์ พ.ศ.241091
182
หมวดการปกครองประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน [อำเภอเมือง แขวงเมืองนครไชยศรี]225011 มีนาคม พ.ศ.24481130
183
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [ตำบลสามพราน ตำบลยายชา ตำบลคลองใหม่บางช้าง อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครไชยศรี]225118 มีนาคม พ.ศ.24481159
184
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านท้องไทร ตำบลท้องไทร อำเภอเมือง แขวงเมืองนครไชยศรี241728 กรกฎาคม พ.ศ.2450437
185
หมวดการปกครองประกาศยกเว้น ไม่เก็บเงินอากรค่านา ศก127 ในเขตแขวงมณฑลนครไชยศรี260 ก13 มีนาคม พ.ศ.2452131
186
หมวดการปกครองประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาล ในตำบลนครปฐม ตำบลพระปฐม ตำบลห้วยจระเข้ ตำบลบ่อพลับ ตำบลสนามจันทร์ ท้องที่อำเภอพระปฐมเจดีย์ มณฑลนครไชยศรี270 ก5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.245151
187
หมวดการปกครองประกาศแก้อัตราเก็บเงินภาษีตึกเรือนโรงร้านในเขตสุขาภิบาล ตำบลนครปฐม ตำบลพระปฐม ตำบลห้วยจระเข้ ตำบลบ่อพลับ ตำบลสนามจันทร์ มณฑลนครไชยศรี275 กุมภาพันธ์ พ.ศ.245154
188
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศย้ายข้าหลวงออกโฉนดที่ดินมณฑลนครไชยศรีไปอยู่มณฑลปราจีนบุรี และย้ายข้าหลวงออกโฉนดมณฑลปราจีนบุรีไปอยู่มณฑลนครชัยศรี270 ง3 เมษายน พ.ศ.245310
189
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครไชยศรี270 ง5 มิถุนายน พ.ศ.2453391
190
หมวดการปกครองแจ้งความกรมพระตำรวจ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ทรงแต่งพระองค์ได้อย่างข้าราชการในกรมพระตำรวจ ชั้นที่ 2 เอก270 ง26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.242940
191
หมวดการปกครองประกาศ ยกเว้นไม่เก็บเงินอากรค่านา ศก 129 ในเขตแขวงมณฑลนครไชยศรี280 ก28 มกราคม พ.ศ.2454447
192
หมวดเบ็ดเตล็ดข่าวเสด็จพระราชดำเนิรประพาศ มณฑลนครไชยศรี แลเสด็จพระราชดำเนิรกลับกรุงเทพ ฯ280 ง24 ธันวาคม พ.ศ.24542081
193
หมวดเบ็ดเตล็ดข่าวเสด็จพระราชดำเนิรประพาศ มณฑลนครไชยศรี แล มณฑลราชบุรี280 ง14 มกราคม พ.ศ.24542266
194
หมวดเบ็ดเตล็ดสมเด็จพระบรมราชินี พระพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนิร ประพาส มณฑลนครไชยศรี แลเสด็จพระราชดำเนิรกลับ280 ง10 มีนาคม พ.ศ.24542651
195
หมวดการปกครองแจ้งความกองเสือป่า แจ้งความเพิ่มเติมของกองเสือป่า ว่าด้วยให้ นายกองตรี กรมกลวงนครไชยศรีสุรเดช เป็นผู้บังคับการพิเศษเสือป่า มณฑลนครชัยศรี290 ง5 พฤษภาคม พ.ศ.2455311
196
หมวดการปกครองประกาศยกเว้นไม่เก็บเงินอากรค่านา จำนวน พ.ศ. 2454 ในเขตแขวงเมืองนครไชยศรี เมืองสุพรรณบุรี เมืองสมุทรสาคร3021 กันยายน พ.ศ.2456296
197
หมวดการปกครองประกาศเปลี่ยนชื่ออำเภอพระปฐมและอำเภอเมืองนครไชยศรี [อำเภอเมืองนครไชยศรี เป็น อำเภอนครไชยศรี อำเภอพระปฐมเจดีย์ เป็น อำเภอเมืองนครปฐม]3023 พฤศจิกายน พ.ศ.245378
198
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงวัง เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ จอมพล พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช แต่งเครื่องยศขุนตำรวจเอก กรมพระตำรวจ เป็นพิเศษ300 ง18 มกราคม พ.ศ.24562449
199
หมวดบุคคลสำคัญข่าวสิ้นพระชนม์ จอมพล พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เสนาบดี กระทรววงกลาโหม308 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2452607
200
หมวดเบ็ดเตล็ดการพระราชกุศลปัญญาสมวาร พระศพ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวง นครไชยศรีสุรเดช3029 มีนาคม พ.ศ.24563056
201
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขวิธีนาคู่โคบางตำบล ในมณฑลนครไชยศรี เป็นวิธีนาฟางลอย320 ก30 พฤษภาคม พ.ศ.245883
202
หมวดการปกครองประกาศ ให้ใช้พระราชบัญญัติจัดการป้องกันไข้ทรพิษ พุทธศักราช 2456 ในมณฑลนครไชยศรี320 ก5 กันยายน พ.ศ.2458195
203
หมวดการปกครองพระบรมราชโองการ ประกาศ ให้ใช้พระราชบัญญัติกำจัดผักตบชวา พระพุทธศักราช 2456 ในมณฑลนครไชยศรี และมณฑลกรุงเก่า330 ก31 ธันวาคม พ.ศ.2459289
204
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศจัดการสุขาภิบาล เมืองสุพรรณบุรี มณฑลนครไชยศรี340 ก11 พฤศจิกายน พ.ศ.246491
205
หมวดการปกครองประกาศ ตั้งผู้แทนสภานายกกรรมการจัดการลูกเสือมณฑลราชบุรี และตั้งสภานายกกรรมการจัดการลูกเสือ มณฑลนครไชยศรี340 ก13 มกราคม พ.ศ.2460523
206
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศเรียกผู้รับมรดก ที่ดิน โฉนดที่ 31305 (เมืองนครไชยศรี) จังหวัดนครปฐม3426 สิงหาคม พ.ศ.24601566
207
หมวดการปกครองประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ เปลี่ยนนามกองลูกเสือมณฑลนครไชยศรี350 ง18 สิงหาคม พ.ศ.24611183
208
หมวดการปกครองแจ้งความสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ มีผู้บริจาคทรัพย์บำรุงกองลูกเสือมณฑลนครไชยศรี350 ง18 สิงหาคม พ.ศ.24611187
209
หมวดการปกครองประกาศ ให้ใช้กฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่า พุทธศักราช 2456 ในมณฑลนครไชยศรี เฉพาะท้องที่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอจระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี360 ก5 ตุลาคม พ.ศ.2462149
210
หมวดการปกครองแจ้งความกองเสนารักษาดินแดนตะวันตก เรื่อง ประกาศรายนามสมาชิกสมาคมบำรุงเสือป่าในกรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี37023 พฤษภาคม พ.ศ.2463619
211
หมวดการปกครองประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ เรื่อง ตั้งกองลูกเสือมณฑลนครไชยศรีที่ 9 และที่ 1037019 กันยายน พ.ศ.24631886
212
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ในท้องที่มณฑลนครไชยศรี390 ก2 เมษายน พ.ศ.24656
213
หมวดการปกครองประกาศใช้กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาต้นยาง ทำน้ำมันยาง พ.ศ. 2465 ในมณฑลพายัพ, มหาราษฎร์, นครไชยศรี, ราชบุรี, นครศรีธรรมราช, ปัตตานี, สุราษฎร์, อยุธยา, จันทบุรี, นครราชสีมา, นครสวรรค์, ปราจีน, พิษณุโลก, ภูเก็ต, รวม 14 มณฑล390 ก18 มิถุนายน พ.ศ.246571
214
หมวดการปกครองประกาศ เปลี่ยนแปลงประเภทไม้ ขนาด อัตราค่าภาคหลวง และเพิ่มเติมชนิดไม้ประเภทหวงห้าม ในมณฑลภูเก็ต มณฑลจันทบุรี มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีณ มณฑลนครไชยศรี มณฑลราชบุรี มณฑลนครสวรรค์ รวม 7 มณฑล390 ก4 มีนาคม พ.ศ.2465629
215
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวรวมคนตรวจเลือดเป็นทหารและตำรวจภูธร ที่มณฑลนครไชยศรี390 ง21 พฤษภาคม พ.ศ.2465423
216
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ที่มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวรวมคนตรวจเลือกเป็นทหารและตำรวจภูธรตำรวจนครบาล ที่กรุงเทพมหานคร มณฑล นครไชยศรี มณฑลอยุธยา420 ง5 กรกฎาคม พ.ศ.24681058
217
หมวดการปกครองประกาศผ่อนผันขยายเวลาการเก็บเงินรัชชูปการแก่ราษฎรในตำบลด่านช้าง ห้วยขมิ้น องค์พระ ท้องที่อำเภอเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลนครไชยศรี430 ก27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.24664
218
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวรวมคนตรวจเลือกเป็นทหารและตำรวจภูธรตำรวจนครบาล ที่กรุงเทพมหานคร มณฑลนครไชยศรี มณฑลราชบุรี มณฑลปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง440 ง2 ตุลาคม พ.ศ.24702008
219
หมวดการปกครองประกาศพนักงานที่ดินและโลหกิจจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกเจ้าของที่ดินโฉนดหมายเลขที่ 1880 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม570 ง2 เมษายน พ.ศ.248345
220
หมวดการปกครองประกาศพนักงานที่ดินและโลหกิจจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกเจ้าของที่ดินโฉนดหมายเลขที่ 2807 ตำบลบ้านกรวย อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม570 ง6 สิงหาคม พ.ศ.24831328
221
หมวดการปกครองประกาศพนักงานที่ดินและโลหกิจจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกเจ้าของที่ดินมารับโฉนดหมายเลขที่ 2729 ตำบลบ้านกรวย อำเภอนครไชยศรี (เมือง) จังหวัดนครชัยศรี (นครชัยศรี)570 ง24 ธันวาคม พ.ศ.24833088
222
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 24946817 ก13 มีนาคม พ.ศ.2494328
223
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปิดที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขนครไชยศรี8162 ง7 กรกฎาคม พ.ศ.25071814
224
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงวัง พระราชทานพระบรมราชนุญาตใช้ตราตำแหน่ง (ตราประจำชาดสำหรับตำแหน่ง ผู้บัชาการกรมการทหารช่างที่ ๑ ข้าหลวงทหารบกมณฑลนครชัยศรี ข้าหลวงทหารบกมณฑลสวรรค์ ข้าหลวงทหารบกมณฑลพิษณุโลก)2021๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๖330
225
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงธรรมการ พระธรรมโกษาจารย์ เจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี ยื่นรายงานตรวจจัดการคณะและการพระศาสนา ประจำ ศก๑๒๑210๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๗21
226
หมวดการเกษตรประกาศข้าหลวงเกษตร เรื่อง ประมูลค่าจองที่ดิน ตำบลตลาดจินดา อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี216๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๗68
227
หมวดการปกครองพระราชทานสัญญาบัตรตำแหน่งหน้าที่ราชการ ให้หลวงศรีวิเศษ เป็นยกระบัตรมณฑลนครชัยศรี2110๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๗149
228
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้หลวงภักดีบริรักษ์ ไปรับราชการในตำแหน่งข้าหลวงสรรพากร มณฑลจันทบุรี และย้ายนายเจริญ รับราชการในตำแหน่งข้าหลวงสรรพากร มณฑลนครชัยศรี2114๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๗209
229
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศให้ผู้มีสิ่งสำคัญสำหรับที่ดินในตำบลหนองนางแช่ แขวงเมืองนครชัยศรี มาขอเปลี่ยนรับตราจองชั่วคราว2116๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๗232
230
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้หลวงสุนทรธนศักดิ์ หยุดพักรักษาตัวชั่วคราว ให้หม่อมหลวงแสวง รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองหลังสวน ให้หม่อมเจ้าอุดมเรกลาภ รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยข้าหลวงสรรพากรมณฑลนครชัยศรี แทนหม่อมหลวงแสวงต่อไป2122๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๗350
231
หมวดการปกครองประกาศข้าหลวงเกษตร ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราวสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี2124๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๗392
232
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แจกตราภูมิแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและสารวัตร ในมณฑลนครชัยศรี ในศก๑๒๓ อีกศกหนึ่ง2125๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๗405
233
หมวดการปกครองพระราชทานสัญญาบัตรตำแหน่งหน้าที่ราชการ ให้หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ เป็นผู้ช่วยข้าหลวงสรรพากร มณฑลนครชัยศรี2128๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๗481
234
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นายเทพ นายสมบุญ ได้ออกเงินทำรั้วหลังศาลามณฑลนครชัยศรี2135๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔623
235
หมวดการปกครองประกาศข้าหลวงเกษตร ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกตราจองชั่วคราวสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี2136๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๗641
236
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมมณฑล เรื่อง พระธรรมโกษาจารย์ เจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี ยื่นรายงานตรวจจัดการคณะการพระศาสนาและการศึกษาในมณฑลนครชัยศรี จำนวน ศก ๑๒๓230๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔14
237
หมวดการปกครองประกาศ บอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี231๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๙7
238
หมวดการปกครองประกาศ เปลี่ยนรองข้าหลวงเกษตร มณฑลนครชัยศรี232๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๙33
239
หมวดการปกครองประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านงิ้วราย ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี236๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙111
240
หมวดการปกครองประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางกะเบา ตำบลบางกะเบา อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี236๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙111
241
หมวดการปกครองประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านโพเตี้ย ตำบลโพเตี้ย อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี236๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙111
242
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี236๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙112
243
หมวดการปกครองประกาศ บอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครชัยศรี]238๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙137
244
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านท่ามอญ ตำบลท่ามอญ อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี239๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙152
245
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี239๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙152
246
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านกวย ตำบลบ้านกวย อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี239๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙153
247
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านท้ายคุ้ง ตำบลท้ายคุ้ง อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี239๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙153
248
หมวดการปกครองประกาศ บอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครชัยศรี]2310๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๙174
249
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2311๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๙210
250
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านวัดแค ตำบลวัดแค อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2311๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๙210
251
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านวัดห้วยตะโก ตำบลห้วยตะโก อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2311๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๙211
252
หมวดการปกครองประกาศ บอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี2312๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๙227
253
หมวดการปกครองประกาศ ตั้งข้าหลวงเกษตรที่สอง มณฑลปราจีนบุรี มณฑลกรุงเทพฯ และนายทะเบียนที่ดินเมืองนครชัยศรี เมืองฉะเชิงเทรา2314๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙253
254
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านท่ากระชับ ตำบลท่ากระชับ อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2314๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙255
255
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางระกำใหญ่ ตำบลบางระกำใหญ่ อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2314๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙255
256
หมวดการปกครองประกาศ บอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี2314๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙256
257
หมวดการปกครองประกาศ บอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี2314๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙256
258
หมวดการปกครองประกาศ บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน [ในทุ่งบ้านหนองนางแช่ ตำบลหนองนางแช่ อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านปินเกลียว ตำบลปินเกลียว อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านนครปฐม ตำบลนครปฐม อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี]2315๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙280
259
หมวดการปกครองประกาศ บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านห้วยจรเข้ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอพระปฐม,ทุ่งบ้านบ่อพลับ ตำบลบ่อพลับ อำเภอพระปฐม,ทุ่งบ้านพระปฐม ตำบลพระปฐม อำเภอพระปฐม แขวงเมืองนครชัยศรี2315๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙281
260
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน [ในทุ่งบ้านห้วยจรเข้ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี]2317๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙367
261
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบ่อพลับ ตำบลบ่อพลับ อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี2317๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙367
262
หมวดการปกครองประกาศ บอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครชัยศรี]2317๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙371
263
หมวดการปกครองแจ้งความกรมยุทธนาธิการ [เรื่อง ให้นายพันโทพระราชเสวก เป็นผู้บังคับการทหารราบที่ ๒๐ มณฑลนครชัยศรี ให้นายพันโท พระสุรฤทธิ์พฤฒิไกร เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๑ มณฑลกรุงเก่า ให้นายพันโท พระสรชาญพลไกร เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑]2318๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙436
264
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย [เรื่อง ย้ายขุนวิจิตรวิบูลย์การมารับราชการตำแหน่งผู้ช่วยเมืองเพชรบุรี ให้ขุนจรูญหิรัญกิจ รับราชการตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองราชบุรี ย้ายนายหม่นรับราชการตำแหน่งผู้ช่วยเมืองสงขลา ให้หม่อมเจ้าจินดารัตน์รับราชการตำแหน่ง ผู้ช่วยเมืองนครชั2320๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙490
265
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย [เรื่อง ให้ย้ายหลวงภักดีพิพัฒผลไปรับราชการตำแหน่งข้าหลวงสรรพากรมณฑลพายัพ ให้ย้ายหลวงศุภสารสมบัติ ไปเป็นข้าหลวงสรรพากรมณฑลนครชัยศรี ให้ย้ายขุนศรีธนาทร ไปเป็นข้าหลวงสรรพากรมณฑลภูเก็ต ให้ขุนรัฐวิตรวิบูลย์ ไปเป็นข้าหลวงสรรพากรมณฑลชุมพร]2321๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙514
266
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านปิ่นเกรียว ตำบลปิ่นเกรียว อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านนครปฐม/พระปฐม ตำบลนครปฐม/พระปฐม อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านถนนขาด/หนองปากโลง ตำบลถนนขาด/หนองปากโลง อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี2322๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙540
267
หมวดการปกครองประกาศ บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านหอมเกร็ด ตำบลหอมเกร็ด อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านท่าตลาด ตำบลท่าตลาด อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านดอนยายหอม ตำบลดอนยายหอม อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านหนองนางแช่ ตำบลหนองนางแช่ อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี2322๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙542
268
หมวดการปกครองประกาศ บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านคลองใหม่บางช้าง ตำบลคลองใหม่บางช้าง อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านยายชา ตำบลยายชา อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี2325๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๙623
269
หมวดการปกครองประกาศ บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านหัวย่าน ตำบลหัวย่าน อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านบางช้าง ตำบลบางช้าง อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านสามพราน ตำบลสามพราน อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี2325๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๙623
270
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านดอนยายหอม ตำบลดอนยายหอม อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านหอมเกร็ด ตำบลหอมเกร็ด อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านท่าตลาด ตำบลท่าตลาด อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านหนองนางแช่ ตำบลหนองนางแช่ อำเภอพระปฐมเจดีย์, ทุ่งบ้านหัวย่าน ตำบลหัวย่าน2325๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๙625
271
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางช้าง ตำบลบางช้าง อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านสามพราน ตำบลสามพราน อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านคลองใหม่บางช้าง ตำบลคลองใหม่บางช้าง อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านยายชา ตำบลยายชา อำเภอตลาดใหม่, ทุ่งบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอตล2325๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๙625
272
หมวดการปกครองประกาศ บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านท่าไม้ ตำบลอ้อมน้อม อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี2336๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๙906
273
หมวดการปกครองประกาศ บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี2336๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๙907
274
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองน2338๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๙967
275
หมวดการปกครองประกาศ บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านคลองตัน ตำบลคลองตัน อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดา อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี2338๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๙971
276
หมวดการปกครองประกาศ บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านอ้อมใหญ่ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านท่าพูด ตำบลท่าพูด อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านกระทุ่มล้ม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี2338๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๙971
277
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงเกษตราธิการ ถอดและตั้งนายทะเบียนที่ดิน มณฑลนครชัยศรี2340๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๙1028
278
หมวดการปกครองประกาศ บอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงนครชัยศรี]2342๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๙1080
279
หมวดการปกครองประกาศ บอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครชัยศรี]2342๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๙1081
280
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านท่าพูด ตำบลท่าพูด อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านกระทุ่มล้ม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านคลองตัน ตำบลคลองตัน อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านอ้อมใหญ่ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอตลาดใหม่,ทุ2342๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๙1084
281
หมวดการปกครองประกาศ บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางระทึก ตำบลบางระทึก อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านตลาดจินดา ตำบลตลาดจินดา อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านพะเนียงแตก ตำบลพะเนียงแตก อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี2343๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๙1103
282
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ บอกยกเลิกตราแดง ใบจอง ใบเหยียบย่ำเดิมสำหรับที่ดิน ตำบลสระน้ำจันทร์ ตำบลลำพยา ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลนครปฐม ตำบลพระปฐม ท้องที่อำเภอพระปฐมเจดีย์ และตำบลวัดแค ตำบลบ้านกวย ตำบลงิ้วราย ตำบลบางกะเบา ตำบลบางแก้ว ตำบลโพเตี้ย ตำบลสำปะทวน ตำบลท่2344๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๙1118
283
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงโยธาธิการ แผนกกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง เปิดออฟฟิศโทรเลขขึ้นที่เมืองสุพรรณบุรี มณฑลนครชัยศรี2345๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔1146
284
หมวดการปกครองประกาศ กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางกระทึก ตำบลบางกระทึก อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านตลาดจินดา ตำบลตลาดจินดา อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี2350๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๙1255
285
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านแหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านบางแขม ตำบลบางแขม อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี24๐ ฉบับพิเศ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๐507
286
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านพะเนียงแตก ตำบลพะเนียงแตก อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี242๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๐31
287
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านดอนไผ่ ตำบลดอนไผ่ อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านแพ้ว ตำบลแพ้ว อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านพะเนียด ตำบลพะเนียด อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านทุ่งน้อย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี242๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๐31
288
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกพยาบาล เรื่อง จัดการสาธารณพยาบาลมณฑลนครชัยศรี246๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๐119
289
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกสาธารณพยาบาล เรื่อง การปลูกไข้ทรพิษ ปี ๑๒๕ มณฑลนครชัยศรี มณฑลกรุงเก่า246๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๐126
290
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านทุ่งน้อย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอพระปฐม,ทุ่งบ้านพะเนียด ตำบลบ้านพะเนียด อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านดอนไผ่ ตำบลดอนไผ่ อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านแพ้ว ตำบลแพ้ว อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี247๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๐159
291
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกสาธารณพยาบาล เรื่อง การปลูกไข้ทรพิษตามฤดูกาล และจัดสาธารณะพยาบาล ปี ๑๒๕ มณฑลนครชัยศรี มณฑลปัตตานี249๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๐207
292
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านท้องไทร ตำบลท้องไทร อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านคลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านวัดละมุด ตำบลวัดละมุด อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2413๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๐298
293
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอพระปฐม แขวงเมืองนครชัยศรี2413๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๐298
294
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านชูกัง ตำบลชูกัง อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านหัวย่าน ตำบลหัวย่าน อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านคลองตัน ตำบลคลองตัน อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี2413๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๐299
295
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านวัดละมุด ตำบลวัดละมุด อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2413๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๐300
296
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้มหาดเล็กนักเรียน ๔ นายไปว่าที่มหาดเล็กรายงานมณฑลต่างๆ คือ นายฉัตร ๑ นายเย็น ๑ ไปว่าที่มหาดเล็กรายงานมณฑลชุมพร นายหรีดไปว่าที่มหาดเล็กรายงานมณฑลนครชัยศรี นายสมบุญไปว่าที่มหาดเล็กรายงานมณฑลพิษณุโลก2418๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๐474
297
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านชูกั่ง ตำบลชูกั่ง อำเภอตลาดใหม่,ทุ่งบ้านคลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านบางยาง ตำบลบางยาง อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี2420๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๐516
298
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางระกำน้อย ตำบลบางระกำน้อย อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านสามควายเผือก ตำบลสามควายเผือก อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านบางไทรป่า ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางปลา แขวงเมืองนครชัยศรี2422๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๐559
299
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านแหลมยัว ตำบลแหลมยัว อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านบางระกำน้อย ตำบลบางระกำน้อย อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2423๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๐568
300
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางแขม ตำบลบางแขม อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านสามควายเผือ ตำบลสามควายเผือก อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี2427๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๐656
301
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายให้นายบุญศรีมาว่าที่ตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองนครชัยศรี ย้ายขุนธนภารพิทักษ์ไปรับตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองสุพรรณบุรี2428๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๐675
302
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบ่อตะโหนด ตำบลบ่อตะโหนด อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านมาบแค ตำบลมาบแค อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านหัวคู้ ตำบลหัวคู้ อำเภอพระปฐมเจดีย์ ในเดือนตุลาคม ศก ๑๒๖ ทุ่งบ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเ2429๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๐702
303
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบ่อโตนด ตำบลบ่อโตนด อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านหัวคู้ ตำบลหัวคู้ อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านมาบแค ตำบลมาบแค อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านศรีมหาโพธิ์ ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง, ทุ่งบ้านบางพ2431๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๐743
304
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางแก้วฟ้า ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2431๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๐744
305
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านบางเก็ง ตำบลบางเก็ง อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2435๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๐896
306
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านลานตากฟ้า ตำบลลานตากฟ้า อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านดอนแฝก ตำบลดอนแฝก อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านโพรงเข้ ตำบลโพรงเข้ อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2435๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๐896
307
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางตะดู ตำบลบางตะดู อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านตาก้อง ตำบลตาก้อง อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านทับหลวง ตำบลทับหลวง อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี2435๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๐897
308
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางตะกู ตำบลบางตะกู อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านตาก้อง ตำบลตาก้อง อำเภอพระปฐมเจดีย์,ทุ่งบ้านทัพหลวง ตำบลทัพหลวง อำเภอพระปฐมเจดีย์ แขวงเมืองนครชัยศรี2437๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๐957
309
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านดอนแฝก ตำบลดอนแฝก อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านโพรงเข้ ตำบลโพรงเข้ อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2437๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๐958
310
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านลานตากฟ้า ตำบลลานตากฟ้า อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2437๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๐958
311
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอเมือง,ทุ่งบ้านบางเก็ง ตำบลบางเก็ง อำเภอเมือง แขวงเมืองนครชัยศรี2437๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๐959
312
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้นายยู้มหาดเล็กรายงานมณฑลนครชัยศรีไปเป็นนายอำเภอบ้านบ่อเมืองสมุทรสาคร2437๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๐963
313
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านหินมูน ตำบลหินมูน อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านกะติบ ตำบลกะติบ อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านลำพยา ตำบลลำพยา อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านบางยุง ตำบลบางยุง อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านดอนตูม ตำบลดอนตูม อำเภอบางปลา, ทุ2438๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๐990
314
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางปลา แขวงเมืองนครชัยศรี2440๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๐1059
315
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านกระตีบ ตำบลกระตีบ อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านดอนพุดทรา ตำบลดอนพุดทรา อำเภอบางปลา แขวงเมืองนครชัยศรี2442๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๐1130
316
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านดอนตูม ตำบลดอนตูม อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านหินมูล ตำบลหินมูล อำเภอบางปลา แขวงเมืองนครชัยศรี2442๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๐1131
317
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางยุง ตำบลบางยุง อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านลำพยา ตำบลลำพยา อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านบางไทรป่า ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางปลา แขวงเมืองนครชัยศรี2442๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๐1131
318
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านห้วยขวาง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน,ทุ่งบ้านห้วยพระ ตำบลห้วยพระ อำเภอกำแพงแสน,ทุ่งบ้านลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอกำแพงแสน แขวงเมืองนครชัยศรี2442๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๐1132
319
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านดอนรวก ตำบลดอนรวก อำเภอกำแพงแสน,ทุ่งบ้านบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอกำแพงแสน,ทุ่งบ้านห้วยด้วน ตำบลห้วยด้วน อำเภอกำแพงแสน แขวงเมืองนครชัยศรี2442๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๐1133
320
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านดอนพุดทรา ตำบลดอนพุดทรา อำเภอบางปลา แขวงเมืองนครชัยศรี2442๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๐1134
321
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านบางภาษี ตำบลบางภาษี อำเภอบางปลา,ทุ่งบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอกำแพงแสน แขวงเมืองนครชัยศรี2446๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔1228
322
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านห้วยขวาง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน,ทุ่งบ้านห้วยพระ ตำบลห้วยพระ อำเภอกำแพงแสน,ทุ่งบ้านลำเลย ตำบลลำเลย อำเภอกำแพงแสน,ทุ่งบ้านห้วยด้วน ตำบลห้วยด้วน อำเภอกำแพงแสน,ทุ่งบ้านดอนรวก ตำบลดอนรว2446๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔1228
323
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้นายทรัพย์มหาดเล็กนักเรียนไปเป็นมหาดเล็กรายงานมณฑลราชบุรี ให้นายสว่างมหาดเล็กนักเรียนไปเป็นมหาดเล็กรายงานมณฑลนครชัยศรี2446๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔1231
324
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้พระเทียรฆราษไปเป็นผู้ว่าราชการเมืองชัยนาท ย้ายหลวงชัยประชานุรักษ์ไปรับตำแหน่งยกระบัตรมณฑลนครชัยศรี2450๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๐1348
325
หมวดการปกครองประกาศเก็บเงินค่าราชการมณฑลกรุงเก่า, มณฑลนครชัยศรี, มณฑลปราจีนบุรี258๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๑169
326
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย [เรื่อง ย้ายนายแก้วไปรับราชการตำแหน่งผู้ช่วยเมืองนครชัยศรี ย้ายนายบุญศรีไปรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา]258๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๑178
327
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ที่ ๕๐/๔๓๘๐ บอกยกเลิกโฉนดฉบับที่ ๕๗๙๐ สำหรับที่ดิน หมายเลขที่ ๑๙ ตำบลบางระทึก อำเภอตลาดใหม่ แขวงเมืองนครชัยศรี ซึ่งลงนามนายเจริญเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ให้ใช้เป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินได้ต่อไป2513๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๑403
328
หมวดการปกครองประกาศ [บอกยกเลิกตราแดงตราจองใบจองใบเหยียบย่ำเดิมสำหรับที่ดินตำบลบ่อพลับ ตำบลพะเนียงแตก ตำบลบ่อโตนด อำเภอพระปฐมเจดีย์ ตำบลลานตากฟ้า ตำบลบางระกำใหญ่ ตำบลคลองพลู ตำบลดอนแฝก ตำบลท้องไทร ตำบลบางพระ อำเภอเมือง ตำบลสามพราน ตำบลยายชา ตำบลชูกัง ตำบลบางยาง ตำบลบาง2515๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๑445
329
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษามณฑล [เรื่อง หลวงไชยอาญา พธำรงมณฑลนครชัยศรี ได้จัดการเรี่ยไรเงินสร้างโรงเรียนโรงหนึ่งที่ข้างเรือนจำมณฑลนครชัยศรี]2528๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๑805
330
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงธรรมการ จัดสาธารณะพยาบาลมณฑลนครชัยศรี2530๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๑848
331
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย [เรื่อง ให้มหาดเล็กนักเรียนเป็นมหาดเล็กรายงานมณฑลต่างๆ คือ ให้นายเฉลิมเป็นมหาดเล็กรายงานมณฑลกรุงเก่า นายบุญหนุนเป็นมหาดเล็กรายงานมณฑลราชบุรี นายโชติเป็นมหาดเล็กรายงานมณฑลนครสวรรค์ นายสงวนเป็นมหาดเล็กรายงานมณฑลนครชัยศรี]2538๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๑1126
332
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ว่าด้วยย้ายผู้ช่วยนายทะเบียนเมืองสุพรรณบุรี เมืองกรุงเก่า และเมืองนครชัยศรี โดยพระบรมราชานุญาต2544๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๑1298
333
หมวดการปกครองประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครชัยศรี ตำบลคลองโยง ลานตากฟ้า ดอนแฝก คลองพลู บางแก้วฟ้า อำเภอเมือง ฝั่งตะวันออกแม่น้ำนครชัยศรี ]2546๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔1347
334
หมวดการปกครองประดาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดิน [แขวงเมืองนครชัยศรี ตำบลบางระกำ ลำพยา บางภาษี บางปลา บางไซป่า บางหลวง อำเภอบางปลา ฝั่งตะวันออกแม่น้ำนครชัยศรี ]2546๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔1347
335
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงธรรมการ [เรื่อง ให้หลวงผลานันตกิจเป็นข้าหลวงธรรมการมณฑลอุดร ขุนบำนาญวรวัจน์เป็นข้าหลวงธรรมการมณฑลราชบุรี ขุนชำนิอนุสาส์นเป็นข้าหลวงธรรมการมณฑลจันทบุรี ขุนประกาศวุฒิสารเป็นข้าหลวงธรรมการมณฑลชุมพร ขุนประสาส์นอักษรกานเป็นข้าหลวงธรรมการ มณฑลนคร2547๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔1366
336
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ [เรื่อง ให้หลวงพิบูลย์สมบัติเป็นเจ้าภาษีสุรามณฑลนครชัยศรี]2548๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔1399
337
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างสะพานข้ามคลองเจดีย์บูชา ตำบลท่าแฉลบ เมืองนครชัยศรี26๐ ง๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๒56
338
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกกำหนดจะสำรวจรังวัดหมายเขตที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี26๐ ง๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๒136
339
หมวดการปกครองแจ้งความกรมยุทธนาธิการ เรื่อง ให้นายพลตรี หม่อมเจ้าศรีใสเฉลิมศักดิ์ เป็นผู้บัญชาการกองพลที่ ๒ มณฑลนครชัยศรี นายพลตรี กรมหมื่นกำแพงเพชรอรรคโยธิน เป็นผู้รั้งผู้บัญชาการกองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่าและคงรับราชการเป็นจเรทหารช่างด้วย26๐ ง๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๒677
340
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่อง ให้หลวงพิบูลย์สมบัติ เจ้าพนักงานภาษีสุรามณฑลนครชัยศรีเข้ามารับราชการในกรุงเทพฯ ให้หลวงวิสุทธิ์สมบัติผู้ช่วยข้าหลวงคลังมณฑลนครชัยศรี เป็นเจ้าพนักงานภาษีสุรามณฑลนครชัยศรี26๐ ง๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๒1047
341
หมวดการปกครองแจ้งความกรมยุทธนาธิการ เรื่อง ให้นายพลเอกพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครชัยศรีสุรเดช เป็นนายพันเอกพิเศษในกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ นายพลตรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์ฯ เป็นนายพันเอกพิเศษในกรมทหารราบที่ ๖ นายพลตรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพ26๐ ง๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๒1955
342
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างสะพานใหม่ข้ามคลองเจดีย์บูชา ในตำบลบ้านเขมรท้องที่อำเภอเมือง เมืองนครชัยศรี แทนสะพานสุนทรบุรีซึ่งเป็นสะพานเก่าชำรุดทรุดโทรม26๐ ง๒ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๒2272
343
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี26๐ ง๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๒2666
344
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษามณฑล เรื่อง ทำบุญในการเปิดโรงเรียนตัวอย่างมณฑลนครชัยศรีซึ่งตั้งขึ้นที่ตำบลห้วยจรเข้26๐ ง๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๒2712
345
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี26๐ ง๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๒2774
346
หมวดการปกครองประกาศแก้อัตราชั้นที่นาในเมืองนครชัยศรี และเมืองสุพรรณบุรี27๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕26
347
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศย้ายข้าหลวงออกโฉนดที่ดินมณฑลนครไชยศรีไปอยู่มณฑลปราจีนบุรี และย้ายข้าหลวงออกโฉนดมณฑลปราจีนบุรีไปอยู่มณฑลนครชัยศรี27๐ ง๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๓10
348
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี27๐ ง๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๓201
349
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศย้ายข้าหลวงออกโฉนดที่ ๒ มณฑลกรุงเก่าไปเป็นข้าหลวงออกโฉนดที่ ๒ มณฑลนครชัยศรี27๐ ง๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๓430
350
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขุดสระน้ำในบริเวณที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน เมืองนครชัยศรี สระหนึ่ง27๐ ง๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๓1041
351
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง ตั้งข้าหลวงออกโฉนดและผู้รั้งข้าหลวง มณฑลนครชัยศรีและมณฑลกรุงเก่า27๐ ง๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๓1181
352
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี27๐ ง๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๓1183
353
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี27๐ ง๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๓1193
354
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง การสร้างห้องสำหรับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ มอบให้เป็นของรัฐบาลสำหรับโรงเรียนตัวอย่าง มณฑลนครชัยศรี ๒ ห้อง27๐ ง๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓1804
355
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศตั้งข้าหลวงเกษตรและผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินมณฑลกรุงเก่า มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุรี มณฑลนครชัยศรี และผู้รั้งหัวหน้าแผนกการเพาะปลูกมณฑลภูเก็ต28๐ ง๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๔253
356
หมวดเบ็ดเตล็ดแก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๗ ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศตั้งข้าหลวงเกษตรและผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินมณฑลกรุงเก่า มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุรี มณฑลนครชัยศรี และผู้รั้งหัวหน้าแผนกการเพาะปลูกมณฑลภูเก็ต หน้า ๒๕๔28๐ ง๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๔619
357
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้หลวงนิกรจำนง ไปรั้งราชการเมืองสมุทรสาคร หม่อมเจ้าจิตรโภคทวีรั้งข้าหลวงมหาดไทยมณฑลนครชัยศรี28๐ ง๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๔761
358
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้นายบุญเย็น มหาดเล็กนักเรียน เป็นมหาดเล็กรายงานมณฑลอิสาน นายเสริม มหาดเล็กนักเรียน เป็นมหาดเล็กรายงานมณฑลพิษณุโลก นายสุข มหาดเล็กนักเรียน เป็นมหาดเล็กรายงานมณฑลนครชัยศรี28๐ ง๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๔1040
359
หมวดบุคคลสำคัญข่าวเสด็จพระราชดำเนิน ประพาสมณฑลนครชัยศรี28๐ ง๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔1174
360
หมวดพระศาสนาแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง จัดการปฏิสังขรณ์วิหารและอุโบสถวัดโพนางเซา ท้องที่อำเภอเมืองนครชัยศรี28๐ ง๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔1193
361
หมวดเบ็ดเตล็ดการพระราชทานธงประจำกองเสือป่า มณฑลนครชัยศรี28๐ ง๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔1289
362
หมวดเบ็ดเตล็ดการเปิดสโมสรสถานกองเสือป่า มณฑลนครชัยศรี28๐ ง๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔1330
363
หมวดเบ็ดเตล็ดการถือน้ำพิเศษกองเสือป่า มณฑลนครชัยศรี28๐ ง๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔1331
364
หมวดบุคคลสำคัญข่าวเสด็จพระราชดำเนิน กลับจากประพาส มณฑลนครชัยศรี28๐ ง๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔1334
365
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกองเสือป่า แจ้งความเพิ่มเติมของกองเสือป่า ว่าด้วยให้ นายกองตรี กรมกลวงนครไชยศรีสุรเดช เป็นผู้บังคับการพิเศษเสือป่า มณฑลนครชัยศรี29๐ ง๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๕311
366
หมวดการปกครองประกาศแผนกกรมการตำแหน่งนาบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี29๐ ง๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๕909
367
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผู้ให้เกวียนแก่กรมทหารราบที่ ๑๒ เมืองนครชัยศรี รวม ๒ เล่ม29๐ ง๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๕918
368
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง ตั้งผู้รั้งข้าหลวงเกษตรมณฑลนครชัยศรีและว่าที่นายทะเบียนที่ดินมณฑลกรุงเทพ ฯ29๐ ง๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๕1140
369
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ให้นายเตียม เป็นผู้พิพากษารองศาลเมืองสมุทรสาคร นายประชุม เป็นผู้พิพากษาศาลเมืองสมุทรสงคราม ขุมเหมธานี เป็นผู้พิพากษาศาลมณฑลนครชัยศรี29๐ ง๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๕1279
370
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างสะพานข้ามคลองเจดีย์บูชา ในมณฑลนครชัยศรี29๐ ง๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๕1620
371
หมวดการปกครองประกาศกรมราชโลหกิจ เรื่อง ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี29๐ ง๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕1925
372
หมวดการปกครองประกาศกรมราชโลหกิจ เรื่อง ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี29๐ ง๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕1931
373
หมวดการปกครองประกาศกรมราชโลหกิจ เรื่อง ประกาศบอกกำหนดจะหมายเขตที่ดินตกค้าง แขวงเมืองนครชัยศรี29๐ ง๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕2523
374
หมวดการปกครองประกาศกรมราชโลหกิจ เรื่อง ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี29๐ ง๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๕2742
375
หมวดการปกครองประกาศกรมราชโลหกิจ เรื่อง ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี29๐ ง๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๕2827
376
หมวดการปกครองประกาศกรมราชโลหกิจ เรื่อง ประกาศกำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน แขวงเมืองนครชัยศรี29๐ ง๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๕2829
377
หมวดการปกครองการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมาหสมัย พระศพพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช31๐ ง๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๗397
378
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ ตั้งธรรมการมณฑลนครชัยศรี33๐ ง๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๙343
379
หมวดการปกครองประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เรื่อง ตั้งผู้แทนสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี และตั้งสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครชัยศรี34๐ ก๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๐499
380
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดที่ดิน (ทุ่งบ้านริมคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม)35๐ ง๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑3349
381
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ เรื่อง ตั้งผู้ตรวจการลูกเสือมณฑลนครชัยศรี35๐ ง๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑3356
382
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศทรงขอบใจราษฎร์ชาวมณฑลนครชัยศรีและมณฑลราชบุรี35๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑3622
383
หมวดการปกครองประกาศ ห้ามมิให้นำข้าวออกนอกเขต จังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลนครชัยศรี36๐ ก๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒269
384
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ ตั้งเจ้าหน้าที่ในสภากรรมการจัดการลูกเสือมณฑลนครชัยศรี360๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๒647
385
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ ตั้งอุปนายกสภากรรมการจัดการลูกเสือมณฑลนครชัยศรี360๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๒3149
386
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกองเสนารักษาดินแดนตะวันตก เรื่อง ประกาศรายนามผู้ที่ออกเงินเข้าเรี่ยไรซื้อปืนให้แก่กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครชัยศรี370๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓1288
387
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงดำรงต่อไป ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.๒๔๖๑38๐ ง๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๔118
388
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวรวมคนตรวจเลือกเป็นทหาร เป็นตำรวจพระนครบาลและตำรวจภูธรที่กรุงเทพฯ มณฑลนครชัยศรี มณฑลราชบุรี38๐ ง๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๔1193
389
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงดำรงต่อไป ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.๒๔๖๑38๐ ง๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๔1690
390
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงดำรงต่อไป ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.๒๔๖๑38๐ ง๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๔3685
391
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่บอกเลิกไม่ดำรงต่อไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.๒๔๖๑38๐ ง๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๔3692
392
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวระดมพลย่อยสำหรับรับความฝึกหัดสั่งสอนที่กรุงเทพมหานคร มณฑลนครชัยศรี มณฑลอยุธยา38๐ ง๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๔3941
393
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลนครชัยศรี39๐ ก๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๕533
394
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ ตั้งกองลูกเสือมณฑลนครชัยศรีที่ ๑๑,๑๒ และที่ ๑๓39๐ ง๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๕3150
395
หมวดการปกครองพระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์และมณฑลนครชัยศรี40๐ ก๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๖118
396
หมวดการปกครองประกาศ เลื่อนชั้นที่นาฟางลอยตำบลโพเตี้ย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขึ้นเป็นนาฟางลอยชั้นเอกไร่ละ ๑ บาท ๒๐ สตางค์ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นต้นไป40๐ ก๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔276
397
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลนครชัยศรี40๐ ก๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๖304
398
หมวดเบ็ดเตล็ดคำแถลงการณ์ของเสนาธิการทหารบก เรื่อง แสดงการบินในมณฑลนครชัยศรี40๐ ง๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๖249
399
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับเงินบำรุงกำลังทางอากาศเนื่องแต่คราวแสดงการบินในมณฑลนครชัยศรี40๐ ง๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๖678
400
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม แผนกบัญชาการ เรื่อง ตั้งกองอนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี40๐ ง๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๖1244
401
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ ตั้งอุปนายกและกรรมการจัดการลูกเสือ ในสภามณฑลนครชัยศรี40๐ ง๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๖1282
402
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษา โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรีซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้น ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑40๐ ง๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๖1703
403
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม แผนกบัญชาการ เรื่อง ตั้งหมวด หมู่อนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี40๐ ง๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๖1739
404
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ แผนกทะเบียนที่ดิน ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดที่ดิน ทุ่งบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม40๐ ง๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๖2104
405
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ถอนและตั้งนายกกองอนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี40๐ ง๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๖2221
406
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวรวมคนตรวจเลือกเป็นทหารและตำรวจภูธรตำรวจพระนครบาล ที่กรุงเทพมหานคร มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครราชสีมา40๐ ง๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๖2258
407
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ตั้งหมวด หมู่อนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี40๐ ง๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๖2297
408
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศตั้งสภานายกกรรมการจัดการลูกเสือ มณฑลนครสวรรค์และมณฑลนครชัยศรี40๐ ง๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖2641
409
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรีซึ่งได้บอกความจำนงดำรงต่อไป ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑40๐ ง๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๖3774
410
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงเกษตราธิการ แผนกทะเบียนที่ดิน ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดที่ดิน ทุ่งบ้านคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม40๐ ง๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔4147
411
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง รับประชาสมาชิกมณฑลนครชัยศรี40๐ ง๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔4195
412
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม ตั้งกองลูกเสือมณฑลนครชัยศรีที่ ๑๔ และที่ ๑๕40๐ ง๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๖4460
413
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ถอนและตั้งกรรมการผู้ดำเนินการหมวด หมู่อนุสภากาชาดในมณฑลนครชัยศรี40๐ ง๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๖4482
414
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาคลอง พระพุทธศักราช ๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) สำหรับคลองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลนครชัยศรี41๐ ก๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๗341
415
หมวดการปกครองกฎเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรือผ่านประตูน้ำคลองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลนครชัยศรี41๐ ก๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๗342
416
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่บอกเลิกไม่ดำรงต่อไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑41๐ ง๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๗189
417
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ตั้งหมวด หมู่ อนุสภากาชาด มณฑลนครชัยศรี41๐ ง๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๗870
418
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่บอกเลิกไม่ดำรงต่อไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑41๐ ง๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๗1004
419
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ถอนตั้งและย้ายนายกหมู่อนุสภากาชาด ในมณฑลนครชัยศรี41๐ ง๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๗1042
420
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ตั้งหมู่อนุสภากาชาด มณฑลนครชัยศรี41๐ ง๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗1226
421
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนย้ายและตั้งกรรมการผู้ดำเนินการหมวดอนุสภากาชาด ในมณฑลนครชัยศรีและมณฑลพายัพ41๐ ง๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๗1387
422
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ถอนและตั้งกรรมการผู้ดำเนินการหมวดอนุสภากาชาด ในมณฑลนครชัยศรี41๐ ง๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๗1984
423
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง รับประชาสมาชิก พ.ศ. ๒๔๖๗ มณฑลนครชัยศรี41๐ ง๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗2914
424
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ แผนกกรมสามัญศึกษา เรื่อง มีผู้บริจาคทรัพย์และสิ่งของบำรุงการศึกษามณฑลนครชัยศรี41๐ ง๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๗3596
425
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ถอนและตั้งกรรมการผู้ดำเนินการหมวดอนุสภากาชาดในมณฑลนครชัยศรี41๐ ง๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๗3702
426
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ตั้งหมู่อนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี41๐ ง๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๗3748
427
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม เปลี่ยนนามกองลูกเสือมณฑลนครชัยศรีที่ ๑๔41๐ ง๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖3866
428
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม ตั้งกองลูกเสือมณฑลนครชัยศรีที่ ๑๖41๐ ง๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖3868
429
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม ตั้งกองลูกเสือมณฑลนครชัยศรีทีร่ ๑๗41๐ ง๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔4214
430
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม เปลี่ยนนามกองลูกเสือมณฑลนครชัยศรีที่ ๓ และที่ ๑๕41๐ ง๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔4215
431
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ถอนและตั้งนายกหมู่อนุสภากาชาดในมณฑลนครชัยศรี41๐ ง๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๗4407
432
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลนครชัยศรี42๐ ก๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๘31
433
หมวดการปกครองประกาศเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่อง ห้ามการค้าขายแป้งเชื้อเข้าหมักในมณฑลนครสวรรค์และมณฑลนครชัยศรีนอกจากได้รับอนุญาต42๐ ก๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘199
434
หมวดการปกครองประกาศ เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติล้อเลื่อนในท้องที่จังหวัดนครปฐม มณฑลนครชัยศรี42๐ ก๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔338
435
หมวดการปกครองประกาศ เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติรถยนต์ในท้องที่จังหวัดนครปฐม มณฑลนครชัยศรี42๐ ก๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔339
436
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม มณฑลนครชัยศรี42๐ ก๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘386
437
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติล้อเลื่อนในจังหวัดนครปฐม มณฑลนครชัยศรี42๐ ก๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘388
438
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งกรรมการผู้ดำเนินการหมู่อนุสภากาชาดในมณฑลนครชัยศรี42๐ ง๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๘388
439
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งกรรมการผู้ดำเนินการหมวดอนุสภากาชาดในมณฑลนครชัยศรี42๐ ง๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๘580
440
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวระดมพลย่อยสำหรับรับความฝึกหัดสั่งสอนที่ มณฑลนครชัยศรีและมณฑลปราจีนบุรี42๐ ง๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๘987
441
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม ตั้งกองลูกเสือมณฑลนครชัยศรีที่ ๒๑๘42๐ ง๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๘1221
442
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ย้ายและตั้งนายกกรรมการผู้ดำเนินการกองอนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลพิษณุโลก42๐ ง๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๘1559
443
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอน ย้ายและตั้งกรรมการผู้ดำเนินการหมู่อนุสภากาชาดในมณฑลนครชัยศรี42๐ ง๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๘2002
444
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑42๐ ง๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๘3368
445
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในตำบลวังเย็นและตำบลหนองดินแดง ท้องที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มณฑลราชบุรี ซึ่งโอนไปขึ้นอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มณฑลนครชัยศรี43๐ ก๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๙199
446
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ เพิ่มเติมในท้องที่มณฑลปราจีน มณฑลนครชัยศรี และมณฑลพายัพ43๐ ก๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๙243
447
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอน ย้ายและตั้งนายกกองอนุสภากาชาดกรุงเทพมหานคร มณฑลพิษณุโลก มณฑลราชบุรี มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครราชสีมา มณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลปราจีน มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลปัตตานี มณฑลภูเก็ต43๐ ง๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๙583
448
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งนายกหมู่อนุสภากาชาดในมณฑลนครชัยศรี43๐ ง๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๙591
449
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนตั้งและย้ายกรรมการผู้ดำเนินการกองอนุสภากาชาด มณฑลจันทบุรี มณฑลปราจีน มณฑลนครชัยศรี และมณฑลพิษณุโลก43๐ ง๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๙824
450
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งนายกหมวด หมู่อนุสภากาชาดในมณฑลนครชัยศรี43๐ ง๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๙826
451
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนย้ายและตั้งผู้แทนกรรมการผู้ดำเนินการกองกรรมการผู้ดำเนินการหมวดอนุสภากาชาดกรุงเทพมหานคร มณฑลนครศรีธรรมราช ราชบุรี อยุธยา พิษณุโลก ปราจีน นครชัยศรี จันทบุรีและมณฑลพายัพ43๐ ง๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๙1211
452
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวรวมพลคนตรวจเลือกเป็นทหารและตำรวจภูธรตำรวจนครบาลที่กรุงเทพฯ มณฑลนครชัยศรี มณฑลอยุธยา43๐ ง๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๙1268
453
หมวดเบ็ดเตล็ดแก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๓ ตอนที่ ๑๑ แจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนย้ายและตั้งผู้แทนกรรมการผู้ดำเนินการกองกรรมการผู้ดำเนินการหมวดอนุสภากาชาดกรุงเทพมหานคร มณฑลนครศรีธรรมราช ราชบุรี อยุธยา พิษณุโลก ปราจีน นครชัยศรี จันทบุรีและมณฑลพายัพ หน้า ๑๒๑๓43๐ ง๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๙1320
454
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้น ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑43๐ ง๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๙1510
455
หมวดการศึกษาแก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๔๓ ตอนที่ ๑๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ เพิ่มเติมในท้องที่มณฑลปราจีน มณฑลนครชัยศรี และมณฑลพายัพ หน้า ๒๔๖43๐ ง๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๙1849
456
หมวดการศึกษาแก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๔๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ เพิ่มเติมในท้องที่มณฑลปราจีน มณฑลนครชัยศรี และมณฑลพายัพ หน้า ๒๔๓43๐ ง๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๙1849
457
หมวดการศึกษาแก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๔๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ เพิ่มเติมในท้องที่มณฑลปราจีน มณฑลนครชัยศรี และมณฑลพายัพ หน้า ๒๔๗43๐ ง๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๙1849
458
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ บัญชีแสดงยอดรายรับรายจ่ายเงินศึกษาสำหรับโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอตั้ง ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา จำนวนเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ มณฑลนครชัยศรี43๐ ง๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๙2442
459
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑43๐ ง๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๙2541
460
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม เรื่อง ยุบกองลูกเสือมณฑลนครชัยศรีที่ ๑๒43๐ ง๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๙2550
461
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ บัญชีแสดงยอดรายรับรายจ่ายเงินศึกษาสำหรับโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา จำนวนเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ มณฑรนครชัยศรี43๐ ง๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๙2586
462
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนย้ายและตั้งกรรมการผู้ดำเนินการหมู่อนุสภากาชาดในมณฑลนครชัยศรี43๐ ง๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๙3354
463
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ เรื่อง บัญชีแสดงยอดรายรับรายจ่ายเงินศึกษา สำหรับโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอตั้ง จำนวนเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๖๙ มณฑลนครชัยศรี43๐ ง๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๙3784
464
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม เรื่อง เปลี่ยนนามกองลูกเสือกรุงเทพมหานครที่ ๕๐ กองลูกเสือมณฑลนครชัยศรีที่ ๑๕ และกองลูกเสือมณฑลนครราชสีมาที่ ๑๓๕43๐ ง๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๙3849
465
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งนายกกรรมการผู้ดำเนินการหมู่อนุสภากาชาดในมณฑลนครชัยศรี43๐ ง๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๙3890
466
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้น ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑43๐ ง๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔4242
467
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ เพิ่มเติมในท้องที่มณฑลนครชัยศรี44๐ ก๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐279
468
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง ย้ายและตั้งเกษตรมณฑลนครชัยศรี44๐ ง๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๐334
469
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ เรื่อง บัญชีแสดงยอดรายรับรายจ่ายเงินศึกษา สำหรับโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอตั้งจำนวนเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ มณฑลนครชัยศรี44๐ ง๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๐377
470
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ เรื่อง บัญชีแสดงยอดรายรับรายจ่ายเงินศึกษา สำหรับโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอตั้งจำนวนเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ มณฑลนครชัยศรี44๐ ง๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๐998
471
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งกรรมการผู้ดำเนินการหมู่อนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี44๐ ง๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๐1146
472
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งนายกหมวด นายกหมู่อนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี44๐ ง๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๐1251
473
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ เรื่อง อนุโมทนาในการที่มีผู้ศรัทธาบริจาคเงินเกินอัตราศึกษาพลีที่กำหนดเก็บและผู้บริจาคทรัพย์สิ่งของบำรุงการศึกษาประชาบาล มณฑลนครชัยศรี44๐ ง๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๐1657
474
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำรงตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑44๐ ง๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๐1781
475
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนตั้งและย้ายนายกกรรมการหมวด นายกกรรมการหมู่อนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี44๐ ง๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๐2104
476
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ เรื่อง บัญชีแสดงยอดรายรับรายจ่ายเงินศึกษา สำหรับโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอตั้ง จำนวนเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐ มณฑลนครชัยศรี44๐ ง๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๐2239
477
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่บอกเลิกไม่ดำรงต่อไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑44๐ ง๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๐2369
478
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ให้สิ่งของต่าง ๆ แก่ศาลมณฑลนครชัยศรี44๐ ง๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๐2398
479
หมวดการปกครองแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง ตั้งธรรมการมณฑลนครชัยศรี44๐ ง๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๐2485
480
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง แสดงว่า นายเม้า เป็นคนสาบสูญ44๐ ง๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗2535
481
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่ได้บอกความจำนงตั้งขึ้น ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑44๐ ง๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐2847
482
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ เรื่อง บัญชีแสดงยอดรายรับรายจ่ายเงินศึกษา สำหรับโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอตั้ง จำนวนเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๗๐ มณฑลนครชัยศรี44๐ ง๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐3051
483
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ตั้งกรรมการผู้ดำเนินการกองทุนอนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี44๐ ง๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๐3434
484
หมวดการศึกษาแจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ เรื่อง บัญชีแสดงยอดรายรับรายจ่ายเงินศึกษา สำหรับโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอตั้ง จำนวนเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ มณฑลนครชัยศรี44๐ ง๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๐4082
485
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง ศาลมีคำสั่งแสดงว่า นายเกิด เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ44๐ ง๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๐4144
486
หมวดการปกครองประกาศ โอนตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร มณฑลนครชัยศรี มาขึ้นอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี45๐ ก๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๑145
487
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลอยุธยา มณฑลนครชัยศรี และมณฑลพิษณุโลก45๐ ก๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๑281
488
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งนายกหมวดอนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี45๐ ง๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๑356
489
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑45๐ ง๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๑701
490
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑45๐ ง๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๑705
491
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งนายกหมู่อนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี45๐ ง๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๑983
492
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งกรรมการหมู่อนุสภากาชาดอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลนครชัยศรี45๐ ง๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๑1107
493
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้น ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑45๐ ง๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๑1286
494
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งนายกกรรมการผู้ดำเนินการหมู่อนุสภากาชาด มณฑลนครชัยศรี45๐ ง๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๑1305
495
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งกรรมการมณฑลนครชัยศรี45๐ ง๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๑1564
496
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ตั้งหมู่อนุสภากาชาดอำเภอเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลนครชัยศรี45๐ ง๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๑1565
497
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑45๐ ง๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๑1685
498
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งนายกหมู่อนุสภากาชาด มณฑลนครชัยศรี45๐ ง๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๑1854
499
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑45๐ ง๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๑2201
500
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่บอกตั้งขึ้นแล้วบอกย้ายสถานที่ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑45๐ ง๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๑2201
501
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่บอกตั้งขึ้นแล้วบอกย้ายสถานที่ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑45๐ ง๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๑2273
502
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนตั้งและย้ายผู้ดำเนินการ กรรมการหมู่อนุสภากาชาด มณฑลนครชัยศรี45๐ ง๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗2529
503
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง แสดงว่า นายแดง เป็นคนสาบสูญ45๐ ง๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๑2935
504
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง ศาลสั่งแสดงว่า นางแปลก เป็นบุคคลไร้ความสามารถ45๐ ง๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๑2936
505
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้น ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑45๐ ง๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๑2982
506
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ตั้งกรรมการหมวด หมู่อนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี45๐ ง๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๑3018
507
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้นตาม มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑45๐ ง๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๑3380
508
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวรวมคนตรวจเลือกเป็นทหารและตำรวจภูธรที่มณฑลนครชัยศรีและจังหวัดสกลนคร45๐ ง๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗3466
509
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่บอกเลิกไม่ดำรงต่อไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑45๐ ง๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๑4106
510
หมวดการเกษตรแก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๕ ตอนที่ ๑๔ งบปีรายงานการทำนา ฯ มณฑลนครชัยศรี หน้า ๑๐๔๗45๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๑1131
511
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับบางตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง46๐ ก๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๒86
512
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่บอกเลิกไม่ดำรงต่อไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑46๐ ง๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๒265
513
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้น ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑46๐ ง๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๒685
514
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งนายกหมวดอนุสภากาชาด มณฑลนครชัยศรี46๐ ง๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๒863
515
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งผู้ดำเนินการหมวด นายกหมู่อนุสภากาชาด มณฑลนครชัยศรี46๐ ง๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๒866
516
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่บอกเลิกไม่ดำรงต่อไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑46๐ ง๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๒908
517
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวรวมคนตรวจเลือกเป็นทหารและตำรวจภูธร ที่กรุงเทพ ฯ มณฑลนครชัยศรี มณฑลปราจีน46๐ ง๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๒1478
518
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งกระทรวงธรรมการสั่งปิด เพราะดำรงอยู่โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑46๐ ง๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๒1794
519
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งผู้ดำเนินการหมู่อนุสภากาชาดมณฑลนครชัยศรี46๐ ง๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๒2132
520
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้น ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑46๐ ง๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๒3130
521
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง แสดงว่า นางแจง เป็นคนสาบสูญ46๐ ง๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๒3519
522
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง ศาลสั่งแสดงว่า นายสด เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ46๐ ง๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๒3706
523
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ซึ่งได้บอกความจำนงตั้งขึ้น ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑46๐ ง๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๒3715
524
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง ศาลสั่งแสดงว่า นายลั้น เป็นบุคคลไร้ความสามารถ46๐ ง๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔4047
525
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ถอนย้ายและตั้งนายกหมู่อนุสภากาชาด กองมณฑลนครชัยศรี47๐ ง๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๓69
526
หมวดการศึกษาประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์มณฑลนครชัยศรี ที่บอกเลิกไม่ดำรงต่อไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑47๐ ง๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๓742
527
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม ถอนและตั้งกรรมการอนุสภากาชาด กองมณฑลนครชัยศรี47๐ ง๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๓806
528
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวรวมคนตรวจเลือกเป็นทหารและตำรวจภูธร ที่มณฑลนครชัยศรี มณฑลราชบุรี มณฑลปราจีน มณฑลอยุธยา มณฑลพิษณุโลก จังหวัดระยอง47๐ ง๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๓1137
529
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง แสดงว่านางติ่ง พุทโธเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ47๐ ง๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๓1228
530
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ตั้งหมู่อนุสภากาชาด กองมณฑลนครชัยศรี47๐ ง๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๓2151
531
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ย้ายนายกหมู่อนุสภากาชาด ในกองมณฑลนครชัยศรี47๐ ง๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๓3724
532
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง สั่งแสดงว่า นายปั่น เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ นางคง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ47๐ ง๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๓3768
533
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง คำสั่งให้ นางใบ้ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ47๐ ง๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗4182
534
หมวดเบ็ดเตล็ดพระบรมราชโองการ ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ ในมณฑลราชบุรี มณฑลนครชัยศรี แลบะมณฑลปราจีน48๐ ก๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔492
535
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งกรรมการอนุสภากาชาดในกองมณฑลนครชัยศรี48๐ ง๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔397
536
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง คำสั่งให้ นายใบ้ มูลทองชุน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ48๐ ง๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔452
537
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งกรรมการอนุสภากาชาดในกองมณฑลนครชัยศรี48๐ ง๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔464
538
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนย้ายและตั้งกรรมการอนุสภากาชาดกองมณฑลนครชัยศรี48๐ ง๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๔1403
539
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง คำสั่งให้นายเทศ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ48๐ ง๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๔1921
540
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อในคราวรวมคนตรวจเลือกเป็นทหารและตำรวจภูธร ที่มณฑลนครชัยศรี ราชบุรี ปราจีน จันทบุรี48๐ ง๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๔2313
541
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศศาลมณฑลนครชัยศรี เรื่อง ขอให้ศาลสั่งแสดงว่า นายม้าน นางสาวมาก นายลั้น เด็กหญิงเอี้ยง เด็กหญิงจ้อย นายกุ่ย นางสาวแพว เด็กชายคำ เด็กชายกวย เด็กหญิงตุ๋ย เด็กชายแกะ เป็นคนสาบสูญ48๐ ง๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๔3594
542
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนย้ายและตั้งกรรมการอนุสภากาชาดในกองมณฑลนครราชสีมา นครชัยศรี และราชบุรี48๐ ง๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔3972
543
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ถอนและตั้งกรรมการอนุสภากาชาดในกองมณฑลภูเก็ตและมณฑลนครชัยศรี48๐ ง๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔4467
544
หมวดการเกษตรประกาศกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง กำหนดการรับจดทะเบียนสหกรณ์ ประเภทบำรุงที่ดิน ในเขตท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม55๐ ง๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๑4295
545
หมวดการเกษตรประกาศกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง กำหนดการรับจดทะเบียนสหกรณ์ขายพืชผลในเขตท้องที่ อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม57๐ ง๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๓2977
546
หมวดการปกครองประกาศพนักงานที่ดินและโลหกิจจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกเจ้าของที่ดินมารับโฉนดหมายเลขที่ ๒๗๒๙ ตำบลบ้านกรวย อำเภอนครไชยศรี (เมือง) จังหวัดนครชัยศรี (นครชัยศรี)57๐ ง๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๓3088
547
หมวดการปกครองประกาศที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี เรื่อง กำหนดเขตควบคุมกิจการค้าซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่อนามัย58๐ ง๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘4415
548
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงจากถนนนครชัยศรีตรงปากถนนพิชัยไปถึงถนนอำนวยสงคราม ในท้องที่อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๗61๑๐ ง๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘286
549
หมวดการปกครองพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๔๙๓67๔๖ ก๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๓827
550
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบล ท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๔๙๓67๖๔ ง๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙6019
551
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อำเภอบางขุนเทียน อำเภอธนบุรี อำเภอบางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมือง71๗๓ ก๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๗1662
552
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอสามพราน และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๔๙๗71๘๖ ก๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗1883
553
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม73๖๐ ง ฉบับพ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๙87
554
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้ประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี ๒๔๙๙ ไปรับแบบพิมพ์เพื่อกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่73๗๘ ง๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๙2900
555
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐74๔๓ ก๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐683
556
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี ๒๕๐๐ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่74๓๔ ง๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๐831
557
หมวดการปกครองประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา ให้ขยายกำหนดเวลาใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อำเภอบางขุนเทียน อำเภอธนบุรี อำเภอบางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริ75๙๑ ก ฉบับพ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๑1
558
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่75๒๒ ง๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑824
559
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้อำนาจจัดตั้งมูลนิธิ "สุสานนครชัยศรีมูลนิธิ" เป็นนิติบุคคล75๓๖ ง๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑1455
560
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลนิธิ "สุสานนครชัยศรีมูลนิธิ"75๕๑ ง๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๑1957
561
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๒76๙๖ ก๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๒442
562
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่76๓๒ ง๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๒736
563
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่77๑๘ ง๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๓717
564
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อำเภอบางขุนเทียน อำเภอธนบุรี อำเภอบางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุ78๙๒ ก๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๔1201
565
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ "สุสานนครชัยศรีมูลนิธิ"79๑ ง ฉบับพิ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๕24
566
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่79๑๘ ง๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕420
567
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม79๙๓ ง๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕2168
568
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่80๓๕ ง๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖1022
569
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่81๒๐ ง๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕462
570
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และตำบลศาลาธรรมสพน์ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอตลิ่งชัน ตำบลหนองค้างพลู ตำบลหลักสอง อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๐๘82๗๘ ก๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๘739
571
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่82๑๙ ง๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘711
572
หมวดการปกครองพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายธนบุรี-นครปฐม ในท้องที่อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙83๓๕ ก๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๙283
573
หมวดการปกครองพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี และตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙83๗๓ ก๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๙533
574
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อำเภอบางขุนเทียน อำเภอธนบุรี อำเภอบางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอ บางบัวทอง อำเภอเมืองนนท83๙๘ ก ฉบับพ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๙6
575
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่83๑๙ ง๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙1097
576
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสาย ธนบุรี-นครปฐม ในท้องที่อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอสาม83๗๓ ง๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๙2718
577
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี และตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙83๑๐๓ ง ฉบับ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐5
578
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่84๑๕ ง๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕586
579
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสุสานนครชัยศรีมูลนิธิ84๑๑๖ ง๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑3115
580
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ ที่ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๑๑85๓๙ ก ฉบับพ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑1
581
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี ๒๕๑๑ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่85๖๖ ง๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑2359
582
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๑๒86๕๒ ก ฉบับพ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๒8
583
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่86๒๐ ง๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒818
584
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายธนบุรี - นครชัยศรี - ราชบุรี พ.ศ. ๒๕๑๓ [ในท้องที่อำเภอบางกอกน้อย และอำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบางแพ อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอ เ87๑๒๐ ก๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓886
585
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่87๔ ง๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓135
586
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี ๒๕๑๔ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่88๑๒ ง๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑322
587
หมวดการปกครองประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๖ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลถนนนครชัยศรี อำเภอดุสิต นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้]89๑๘ ก ฉบับพ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑5
588
หมวดการปกครองประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๒ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๒ โดยกำหนดแนวทางหลวงเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายแยกจากทางหลวงแผ่นดินสายจรัลสนิทวงศ์ (แยกสะพานกรุงธนฯ) -89๖๓ ก ฉบับพ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕1
589
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่89๒๒ ง๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑224
590
หมวดเบ็ดเตล็ดแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ สุสานนครชัยศรีมูลนิธิ89๘๐ ง๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕1366
591
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงแผ่นดิน สายแยกจากทางหลวงแผ่นดิน สายจรัลสนิทวงศ์ (แยกสะพานกรุงธน ฯ)- บรรจบทางหลวงแผ่นดิน สายธนบุรี-นครชัยศรี-ราชบุรี เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างโดยเร่งด่วน89๑๓๕ ง๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕2294
592
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่90๒๙ ง๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๖936
593
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี ๒๕๑๗ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่91๑๑๗ ง ฉบับ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗99
594
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่92๑๖๓ ง ฉบับ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘42
595
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงแผ่นดิน สายธนบุรี - นครชัยศรี - ราชบุรี เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน93๖๑ ง๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๙940
596
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่93๗๘ ง ฉบับพ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๙43
597
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม93๑๒๖ ง๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙2831
598
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐94๒๔ ก ฉบับพ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐30
599
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่94๕๖ ง ฉบับพ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐110
600
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอนครชัยศรี (นอกเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี) จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่94๑๓๕ ง ฉบับ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๐60
601
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่95๑๔๗ ง ฉบับ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑25
602
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปลี่ยนประเภทและกำหนดให้ทางหลวงแผ่นดิน สายธนบุรี - นครชัยศรี - ราชบุรี ตอนบางกอกน้อย - นครชัยศรี ระหว่าง ก.ม. ๒ x ๙๕๑.๖๕๐ ถึง ก.ม. ๓๓ x ๙๘๓.๙๐๘ เป็นทางหลวงพิเศษ96๓ ง๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒93
603
หมวดการปกครองแก้คำผิด ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปลี่ยนประเภทและกำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินสายธนบุรี - นครชัยศรี - ราชบุรี ตอนบางกอกน้อย - นครชัยศรี ระหว่าง ก.ม. ๒+๙๕๑.๖๕๐ ถึง ก.ม. ๓๓+๙๘๓.๙๐๘ เป็นทางหลวงพิเศษ เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๓96๑๕๔ ง ฉบับ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒3189
604
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่96๑๖๖ ง ฉบับ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒65
605
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ ๗๑/๒๕๒๒ เรื่อง จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์การเกษตรนครชัยศรี96๑๗๗ ง๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒3718
606
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม96๑๘๔ ง๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒3890
607
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอนครชัยศรี (นอกเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี) จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่96๒๑๗ ง ฉบับ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๒82
608
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่97๘๕ ง ฉบับพ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓52
609
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอนครชัยศรี (นอกเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี) จังหวัดนครปฐมอันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่97๑๔๑ ง ฉบับ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๓97
610
หมวดการปกครองพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายแยกถนนจรัญสนิทวงศ์ (แยกสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) - บางกอกน้อย ทางหลวงพิเศษ สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี และทางหลวงแผ่นดินสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ - นครชัยศรี ในท้องที่เขตบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน98๑๔๖ ก ฉบับ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๔7
611
หมวดการปกครองพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายแยก ถนนจรัญสนิทวงศ์ (แยกสะพานกรุงธน ฯ) - บรรจบทางหลวงพิเศษ สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี ในท้องที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔98๑๔๖ ก ฉบับ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๔16
612
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่98๖๕ ง ฉบับพ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๔10
613
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาล จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่98๑๓๗ ง ฉบับ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๔77
614
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายแยกถนนจรัลสนิทวงศ์ (แยกสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) - บางกอกน้อย ทางหลวงพิเศษ สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี และทางหลวงแผ่นดิน สายแยกทาง99๙ ง ฉบับพิ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๕1
615
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายแยกถนนจรัลสนิทวงศ์ (แยกสะพานกรุงธน ฯ) - บรรจบทางหลวงแผ่นดิน สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี ในท้องที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ.99๙ ง ฉบับพิ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๕3
616
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่99๓๗ ง ฉบับพ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕66
617
หมวดการปกครองประกาศอำเภอเมืองนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอนครชัยศรี (นอกเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี) จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้า ท99๗๔ ง ฉบับพ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕15
618
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอสามพราน กับอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๒๖100๒๐๖ ก ฉบับ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖10
619
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่100๑๗ ง ฉบับพ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕36
620
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาลอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่100๒๕ ง ฉบับพ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕15
621
หมวดการปกครองแก้คำผิด ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปลี่ยนประเภทและกำหนดให้ทางหลวงแผ่นดิน สายธนบุรี-นครชัยศรี-ราชบุรี ตอนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ระหว่าง ก.ม. ๒*๙๕๑.๖๕๐ ถึง ก.ม. ๓๓*๙๘๓*๙๐๘ เป็นทางหลวงพิเศษ เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๓100๑๗๔ ง๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๖4119
622
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ นอกเขตสุขาภิบาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่101๘๐ ง ฉบับพ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๗74
623
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง กำหนด(ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๕ จังหวัดนครปฐม สายที่ ๗๒๐๐๓ วัดมะเกลือ - ปากทางสาย ๔ พุทธมณฑล เป็นเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๘๒๒๙ วัดมะเกลือ - ปากท101๙๑ ง๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๗2235
624
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี และตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๒๘102๒๐๑ ก ฉบับ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘33
625
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ "นครชัยศรีมูลนิธิ"102๓๔ ง๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘1347
626
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่102๕๒ ง ฉบับพ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๘97
627
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่102๙๙ ง ฉบับพ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘27
628
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม102๑๔๘ ง ฉบับ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘17
629
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และแขวงศาลาธรรมสพพ์ แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร103๓๗ ก ฉบับพ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙34
630
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๒๙ [แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นฐ. ๑๑๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๐๖ บางส่วน]103๒๑๕ ก๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๙153
631
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี พ.ศ. ๒๕๒ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่103๗๔ ง ฉบับพ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙139
632
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่103๗๘ ง ฉบับพ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙89
633
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่ตำบลบางเตย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน และตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๓๐104๔๑ ก ฉบับพ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐1
634
หมวดการปกครองกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการการใช้อาคารบางชนิดหรือประเภท ในท้องที่บางส่วนของของตำบลบางเตย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน และตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และ แขว104๔๒ ก ฉบับพ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐1
635
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่104๓๓ ง ฉบับพ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕53
636
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่104๖๕ ง ฉบับพ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐83
637
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาลอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่105๕๐ ง ฉบับพ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๑50
638
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่105๘๑ ง ฉบับพ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๑130
639
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๔ สายที่ ๑๗๐๑ นครปฐม - บางพระ เป็น นครปฐม - นครชัยศรี - ดอนตูม105๘๒ ง๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๑3982
640
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่อง กำหนดปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๔ จังหวัดนครปฐม สายที่ ๑๗๐๑ นครปฐม-นครชัยศรี-ตอนดูม106๒๗ ง๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕1326
641
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่106๓๑ ง ฉบับพ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕86
642
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยุ่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่106๕๐ ง ฉบับพ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒124
643
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนสะพานกรุงธนบุรี - ตลิ่งชัน ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางพลัด แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด และริมถนนบางกอกน้อย - นครชัยศรี ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงเขตบ107๑๐๗ ก ฉบับ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓3
644
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที107๘๑ ง ฉบับพ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓118
645
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ "นครชัยศรีมูลนิธิ"107๘๔ ง๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓3858
646
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่107๑๐๒ ง ฉบับ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓69
647
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ ๗๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ ๑๔๗๗ ถนนบางแวก - ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี]107๒๔๖ ง๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๓10512
648
หมวดการปกครองข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนสะพานกรุงธนบุรี - ตลิ่งชัน ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางพลัด แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด และริมถนนบางกอกน้อย - นครชัยศรี ทั้งสองฟาก ในท้องที่ แขว108๕๙ ก ฉบับพ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๔1
649
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทริมถนนบางกอกน้อย - นครชัยศรี ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร108๗๖ ก๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔171
650
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพุทธมณฑล108๑๕ ง๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๔1067
651
หมวดการปกครองประกาศสุขาภิบาลนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่108๙๗ ง ฉบับพ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔197
652
หมวดการปกครองประกาศอำเภอนครชัยศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้า ท108๑๒๖ ง ฉบับ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๔175
653
หมวดการปกครองประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลจังหวัดนครปฐม คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๔/๒๕๓๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยพาณิชย์ นครชัยศรี ที่ ๑ นายสุรพงษ์ วนาประเสริฐศักดิ์ ที่ ๒ จำเลย]109๓๑ ง๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕2673
654
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม109๕๓ ง ฉบับพ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕52
655
หมวดการปกครองประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย (ศาลจังหวัดนครปฐม คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๔/๒๕๓๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยพาณิชย์นครชัยศรี ที่ ๑ นายสุรพงษ์ วนาประเสริฐศักดิ์ ที่ ๒ จำเลย)109๑๑๙ ง๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕10218
656
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘ สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี ตอนแยกถนนพุทธมณฑลสาย ๒ พ.ศ. ๒๕๓๖ [ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในท้องที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร]110๒๑๑ ก ฉบับ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖10
657
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดนครปฐม (สาขาบางเลน, สาขาสามพราน, สาขานครชัยศรี และกิ่งอำเภอพุทธมณฑล)110๑๕ ง ฉบับพ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕7
658
หมวดการปกครองกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ [ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ฯ กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๓๓๘ สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี]111๒๘ ก๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗72
659
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘ สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี ตอนแยกถนนพุทธมณฑล สาย ๒ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน111พิเศษ ๔๒ ง๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๗44
660
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๔ จังหวัดนครปฐม สายที่ ๑๗๐๑ นครปฐม - นครชัยศรี - ดอนตูม สำหรับเส้นทางแยกช่วงนครปฐม - บางพระ เป็น112๓๑ ง๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๘118
661
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘ สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี ที่สี่แยกพุทธมณฑล พ.ศ. ๒๕๓๙ [ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕]113๑๒ ก๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙6
662
หมวดการปกครองประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (ศาลจังหวัดนครปฐม คดีหมายเลขแดงที่ ล.๒๓/๒๕๓๘ บริษัท สมบูรณ์ชัยนครชัยศรี จำกัด จำเลย)113๕ ง๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙45
663
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี ที่สี่แยกพุทธมณฑล เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน114๓๘ ง๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐32
664
หมวดการปกครองประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย (ศาลจังหวัดนครปฐม คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๓/๒๕๓๘ บริษัท สมบูรณ์ชัยนครชัยศรี จำกัด (จำเลย))114๗๑ ง๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐70
665
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม115พิเศษ ๑๐๔๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑162
666
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ ๑๕/๒๕๔๕ เรื่อง ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ [สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์การเกษตรนครชัยศรี]119๓๗ ง๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕128
667
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิโรงพยาบาลนครชัยศรี122๙๐ ง๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘84
668
หมวดการปกครองประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๒๑๘๘/๒๕๕๒ นายพิษณุ สายอินทวงศ์ ที่ ๑ นางพรทิพย์ สายอินทวงศ์ ที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรีการค้า ที่ ๓ นายนันทวัจน์ สายอินทวงศ์ ที่ ๔ ลูกหนี้]127๘๕ ง๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓141
669
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครปฐม [เทศบาลตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี]128๑๙ ก๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔27
670
หมวดการปกครองประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ลูกหนี้ทั้งสี่ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหนี้ทั้งสี่โดยเปิดเผย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๒๑๘๘/๒๕๕๒ นายพิษณุ สายอินทวงศ์ ที่ ๑ นางพรทิพย์ สายอินทวงศ์ ที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรีการค้า ที่129๑๓๔ ง๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕363
671
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี เรื่อง จดทะเบียนอาคารชุด [อาคารบ้านเอื้ออาทรท่าตำหนัก ๑]129๑๓๙ ง๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕157
672
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี เรื่อง จดทะเบียนอาคารชุด [อาคารบ้านเอื้ออาทรท่าตำหนัก ๒]129๑๓๙ ง๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕158
673
หมวดการปกครองประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครปฐม [เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี]130๒๘ ก๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖28
674
หมวดการปกครองประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปลี่ยนประเภทและกำหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘ สายบางกอกน้อย - นครชัยศรี เป็นทางหลวงแผ่นดิน130พิเศษ ๑๔๘๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖35
675
หมวดการปกครองประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [บ้านเอื้ออาทรท่าตำหนัก ๑]131๕ ง๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗232
676
หมวดการปกครองประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [บ้านเอื้ออาทรท่าตำหนัก ๒]131๕ ง๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗233
677
หมวดการปกครองพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๘132๓๖ ก๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘30
678
หมวดการปกครองกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๘132๔๙ ก๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘9
679
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [ไอคอนโด ศาลายา]132๑๒ ง๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕115
680
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลาคารชุด [ไอคอนโด ศาลายา]132๒๐ ง๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘195
681
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม เรื่อง สาขานครชัยศรี เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [เซล ศาลายา]132๔๔ ง๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘151
682
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [เซล ศาลายา]132๕๐ ง๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘128
683
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [เซล ศาลายา ๒]132๑๑๑ ง๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘249
684
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [เซล ศาลายา ๒]132๑๑๔ ง๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘188
685
หมวดเบ็ดเตล็ดประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [ไอคอนโด ศาลายา ๒]133๓๑ ง๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙321
686
หมวดการปกครองประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน133พิเศษ ๔๔ ง๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕3
687
หมวดพระศาสนาหมายกำหนดการ ที่ 10/2498 รัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล 24987256 ง2 สิงหาคม พ.ศ.24981884