ข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุ

๑. ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงพระคลังว่่าด้วยห้างอารคานขอให้ทดลองพันธุ์ข้าวในที่แห่งอื่น ๆ ถ้าดีเสมอข้าวในมณฑลนครไชยศรีแล้วจะเป็นประโยชน์แก่การค้าขายมาก 

 ๒. กระทรวงเกษตร อยากทราบว่าเงินค่าขุดคลองนราภิรมย์ ได้โอนเอาเงินประเภทใดไปใช้

วารสารออกใหม่

“เสือหมอน สอนสาน” หนังสือเผยแพร่หัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาของชาวชุมชนสามพราน ลุ่มน้ำนครชัยศรี ซึ่งหนังสือดังกล่าวพัฒนาต่อยอดมาจากการศึกษาในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณากรรมไทยเพื่อการพัฒนา ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ และจัดทำคู่มือหลักสูตรท้องถิ่นการทำเสื่อเตยและหมอนเตยขึ้น <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

แนะนำหนังสือใหม่

วารสารเพลินพุทธมณฑล ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน – ตุลาคม 2560) ฉบับพิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อราษฎรอำเภอพุทธมณฑล <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>