งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

somrutai.yim@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1739

นางสาวดุจหทัย มาสุข

นักวิชาการศึกษา

dujhathai.mas@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1736

นางสาวพรทิพย์ ตันติวุฒิปกรณ์

นักวิชาการศึกษา

pornthip.tun@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1738

นางสาวสายพิณ หมอนวดดี

นักวิชาการศึกษา

saipin.mor@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1706

นางสาวสมใจ สังขจาย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

somjai.san@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1740

นางสาวภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

นักวิชาการศึกษา

paradee.sae@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1740

นางสาวโสภา สีทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

sopha.see@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1105

นางสาวอุทัยวรรณ เพ็ชรดี

นักวิชาการศึกษา

uthaiwan.pet@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1101

นายสงบสุข นาสวนสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา

sangobsook.nas@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1102

นางสาวสนธยา สินลือนาม

นักวิชาการศึกษา

sontaya.sin@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1721

นางสาวกัณฐรัตน์ ตะเพียนทอง

นักวิชาการศึกษา

benjarut.tap@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1104

นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร

นักวิชาการศึกษา

sirirad.uth@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1104

นางสาวพนิดา หนูทวี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

panida.noo@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1729

นายบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

boonyarit.pum@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1728

นางสาวกรรณิการ์ ปิ่นปาน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

kannika.pin@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1734

นายนธี การะเวก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

natee.kar@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1505