คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

English Grammar for Beginners

English Grammar for Beginners

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป

โครงการอบรม English Grammar for Beginners (ศาลายา)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2564
 • ระยะเวลาการอบรม    20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2564
 • ระยะเวลาเรียน  18 ชั่วโมง
 • ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี   เวลา  17:00 – 20:00 น.
 • ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ค่าลงทะเบียน 2,600 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
โครงการอบรม English Grammar for Beginners (พญาไท)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2564
 • ระยะเวลาการอบรม    18 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564
 • ระยะเวลาเรียน  18 ชั่วโมง
 • ทุกวันอาทิตย์  เวลา  9:00 – 16:00 น.
 • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • ค่าลงทะเบียน 2,600 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
โครงการอบรม English Grammar for Beginners (ออนไลน์)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2564
 • ระยะเวลาการอบรม    2 – 18 สิงหาคม 2564
 • ระยะเวลาเรียน  18 ชั่วโมง
 • ทุกวันจันทร์ พุธ  เวลา  17:00 – 20:00 น. 
 • อบรม Online ผ่านโปรแกรม Webex 
 • ค่าลงทะเบียน 1,900 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คน/รุ่น
การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนโดย สแกน QR Code ด้านล่างนี้

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: mula.caas@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/