คลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic)

คลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic)

เริ่มแล้ว วันนี้ –  5 กรกฎาคม 2564

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฯ  คณะศิลปศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมโครงการ..คลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic) 
เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และสำนวน หรือการออกเสียงภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
ผู้ให้คำปรึกษา
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มวันนี้ – 5 กรกฎาคม 2564 ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 14.00 – 15.00 น. ในรูปแบบ Online
 
เงื่อนไขการให้บริการ
– เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และสำนวน หรือการออกเสียง
– ให้คำปรึกษารายบุคคลในรูปแบบ online 1 ชั่วโมง ต่อรอบคำปรึกษา หรือตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา
– ผู้ขอรับคำปรึกษาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและแจ้งข้อคำถามหรือปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับคำปรึกษา 3 วันทำการ
ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/HeU4geDZxXr7KWMn6
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)
โทร 02-441 4401 ต่อ 1723
e-mail : llc.lamahidol@gmail.com
Facebook page : https://www.facebook.com/llc.la 

โครงการอื่นๆ

Read All >>
 • คลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic)

  ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฯ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic) เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และสำนวน หรือการออกเสียงภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น (Online)

  โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาเกาหลีพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พยัญชนะ หรือตัวอักษรฮันกึล หน่วยเสียงสระ หลักไวยากรณ์เบื้องต้น และคำศัพท์ รวมไปถึงประโยคพื้นฐานที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนต่อยอดในระดับต่อไป
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น (Online)

  โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานด้านภาษาจีนเล็กน้อย เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาจีนพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือ pinyin หลักไวยากรณ์เบื้องต้น และคำศัพท์ รวมไปถึงบทสนทนาที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนต่อยอดในระดับต่อไป
  Read More
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2564 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
  Read More
 • English Grammar for Beginners

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
  Read More
 • การบริการจัดสอบ TOEIC

  เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
  Read More
 • โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการสอนชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

  เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
  Read More