หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ศฬิษา วิทยาศรัย

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

salisa.vid@mahidol.edu

salisa.vid@mahidol.ac.th

โทร.1623

อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ

รองประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

wipapan.nga@mahidol.ac.th

โทร.1626

ผู้ช่วยอาจารย์ นิธินา ปรีชาทวีกิจ

nithina.pre@mahidol.ac.th

โทร. 1621

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่เย็น สายจำปา

youyen.tuc@mahidol.ac.th

โทร.  1610

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสิริ พลเดช

onsiri.pal@mahidol.ac.th

โทร.1647

Mr.Adrian Neal Wellington

adrian.wel@mahidol.ac.th

โทร.1609

Dr.Jan O’Day Davies

jan.dav@mahidol.ac.th

โทร. 1616

Mr.Richard John Kuzbyt

richard.kuz@mahidol.ac.th

โทร. 1641