หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัสวดี รัตนกุล

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

surasawadee.rat@mahidol.ac.th

โทร.1642

อาจารย์ ดร.กรกช แพทย์สาสดี

arkps@mahidol.ac.th

โทร.1640

อาจารย์ ดร.ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์

yanatchaplm.pas@mahidol.ac.th

โทร.1637

อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ

thapanee.mus@mahidol.ac.th

โทร. 1646

อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล

tnanawat.nut@mahidol.ac.th

โทร.1627

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ

thanawan.sui@mahidol.ac.th

โทร.1617

ผู้ช่วยอาจารย์ ธรรมภรณ์ คัมภีร์ภัทร

thamaporn.kha@mahidol.ac.th

โทร.1619

ผู้ช่วยอาจารย์ นิธินา ปรีชาทวีกิจ

nithina.pre@mahidol.ac.th

โทร. 1621

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ

panicha.nit@mahidol.edu

โทร. 1628

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองรัตน์ รัตนภิญโญวงศ์

pongrat.rat@mahidol.ac.th

โทร.1645

อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์

arpkc@mahidol.ac.th

โทร.1638

อาจารย์ ดร.พัชร์สิตา เจริญรักษ์หิรัญ

patsita.cha@mahidol.ac.th

โทร.1632

อาจารย์ พิกุลกานต์ รุจิราภา

phikulkarn.ruc@mahidol.ac.th

โทร.1608

ผู้ช่วยอาจารย์ พีรยา อุตสาห์จิต

peeraya.uts@mahidol.ac.th

โทร.1614

อาจารย์ ดร.รังสิมา นิลรัต

rangsima.nin@mahidol.ac.th

โทร.1630

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา

rungpat.roe@mahidol.ac.th

โทร.1613

อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ

wipapan.nga@mahidol.ac.th

โทร.1626

อาจารย์ ศฬิษา วิทยาศรัย

salisa.vic@mahidol.ac.th

โทร.1623

อาจารย์ ดร. ศุภชัย ชาญวรรณกุล

suppachai.cha@mahidol.ac.th

โทร. 1636

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท

somboon.poj@mahidol.ac.th

โทร. 1622

ผู้ช่วยอาจารย์ สิรารุจ กิตติวรเชฎฐ์

siraruj.kit@mahidol.ac.th

โทร.1620

อาจารย์ สิรินิธิ์ ชนะวงศ์

arscn@mahidol.ac.th

โทร.1624

อาจารย์ สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา

suchaniya.won@mahidol.ac.th

โทร. 1639

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

suthathip.thi@mahidol.ac.th

โทร.1612

อาจารย์ สุนันทา วิไลศิลป์

sunantha.wil@mahidol.ac.th

โทร.1606

ผู้ช่วยอาจารย์ อนุชยาน์ มนทการติวงศ์

anuchaya.mon@mahidol.ac.th

โทร.1615

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่เย็น สายจำปา

youyen.tuc@mahidol.ac.th

โทร.  1610

ผู้ช่วยอาจารย์ อรภาริน อ่อนกอ

onparin.onk@mahidol.ac.th

โทร.1618

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสิริ พลเดช

onsiri.pal@mahidol.ac.th

โทร.1647

Mr.Adrian Neal Wellington

adrian.wel@mahidol.ac.th

โทร.1609

Mr.Andrew Phillip Gledhill

andrew.gle@mahidol.ac.th

โทร. 1611

Dr.Jan O’Day Davies

jan.dav@mahidol.ac.th

โทร. 1616

Mr.Richard John Kuzbyt

richard.kuz@mahidol.ac.th

โทร. 1641

Miss Wilhelmina Hinolan Villarico

wilhelmina.via@mahidol.ac.th

โทร.1607