สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพด้านภาษาและความรอบรู้หลากหลายทางด้านศิลปศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อจะช่วยในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญในทุกมิติ

พันธกิจที่สำคัญของคณะศิลปศาสตร์ ประกอบไปด้วยการจัดการศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สังคม ดังนี้

  1. การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยปัจจุบันคณะมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร นอกจากนี้คณะยังจัดการศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญาในระดับปริญญาโทซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ Center for Japanese Language and Culture, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการจัดการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. การวิจัยด้านภาษาศาสตร์ การสอนภาษาและศิลปศาสตร์บูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อคุณค่าและการพัฒนามนุษย์ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เกิดจากความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะ การประสานความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสาขาวิชา คณะ ชุมชน และมหาวิทยาลัยทั้งใน และต่างประเทศ

คณะศิลปศาสตร์มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ การเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University) อย่างแท้จริง

จากการที่มีเป้าหมายที่เข้มแข็งข้างต้น คณะศิลปศาสตร์จึงมีความพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งทางปัญญา ที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคม และประเทศชาติสมดังปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยมหิดล