สารจากคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2546 

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตภารกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในการผลิตบัณฑิตให้ครอบคลุมด้านศิลปศาสตร์ซึ่งจะเพิ่มเติมความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ นอกเหนือไปจากสาขาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีชื่อเสียงและเป็นยอมรับอยู่แล้ว ดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี 2512 เพื่อให้มีขอบเขตดำเนินงานกว้างขวางยิ่งขึ้น

ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตร์ มาเป็นระยะเวลา 16 ปี โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ ภาคปกติ และภาคพิเศษ) และหลักสูตร Double MA in Japanese and Applied Linguistics (International Program) และหลักสูตรระดับปริญญาเอกจำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) และในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) นอกจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอกแล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังได้เปิดสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ รวมทั้งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านศิลปศาสตร์ให้แก่นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด และความสนใจ ในการนี้นอกจากพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังมุ่งผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและประเทศชาติอีกด้วย

คณะศิลปศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะให้เป็นคณะศิลปศาสตร์ที่สมบูรณ์ โดยจะพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรให้ครอบคลุมความเป็นศิลปศาสตร์บูรณาการ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาในระดับมาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด มีความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน และจะต้องเป็นคนดี คนเก่ง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ที่สำคัญของคณะฯ ให้ทุกท่านทราบต่อไป