คลินิกรัก(ษา)ภาษาญี่ปุ่น

คลินิกรัก(ษา)ภาษาญี่ปุ่น

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Clinic) เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ