การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ขีดสุดของการเรียนรู้และการสอน”

(The 4th National Conference on Liberal Arts in the 21st Century: Maximizing Learning and Teaching)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

 

                        หมวดสังคมศาสตร์                       หมวดมนุษยศาสตร์
          – จิตวิทยา
          – การศึกษา
          – การบริหารการจัดการ
          – การเมือง การปกครอง
          – เศรษฐศาสตร์
          – ภาษาและวรรณคดีไทย
          – ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
          – ภาษาและวรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่นๆ (เช่น ภาษาจีน
             ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า เป็นต้น)
          – ภาษาศาสตร์
          – ประวัติศาสตร์
          – ปรัชญาและศาสนา

 

รูปแบบการประชุม

ภาคเช้า    ปาฐกถาพิเศษ

ภาคบ่าย   แบ่งห้องกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอผลงาน Parallel session

รูปแบบบทคัดย่อหรือบทความ

กรณีที่ประสงค์จะส่งบทคัดย่อเพียงอย่างเดียว กรุณาส่งบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ สำหรับแต่ละภาษา

กรณีที่ประสงค์จะส่งบทความฉบับเต็ม ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

 • บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ สำหรับแต่ละภาษา
 • บทนำ: ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์ของการวิจัย, สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี), ขอบเขตของการวิจัย
 • วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีดำเนินการวิจัย
 • ผลการวิจัย
 • อภิปรายและข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ ใช้รูปแบบของบทความตามตัวอย่างที่แนบมา (ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เว้นระยะขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว ทุกด้าน และขนาดตัวอักษรของหัวข้อหลัก หัวข้อย่อยเป็นตัวหนา ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า) ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 

การส่งบทความ

ส่งบทคัดย่อ (abstract) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (full paper) ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร MS Word และ PDF ผ่านระบบรับส่งบทความในเว็บไซต์การประชุมเท่านั้น

บทคัดย่อ/บทความของท่านจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ (proceedings)

กำหนดการสำคัญ วันที่
เปิดรับต้นฉบับบทความเพื่อรับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาตอบรับบทความ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ส่งคืนบทความเพื่อปรับแก้ไข วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ส่งบทความที่แก้ไขแล้วกลับมาที่ผู้จัดงาน ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินเข้าร่วมประชุม โดยไม่นำเสนอผลงาน ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
ส่งไฟล์ที่จะใช้นำเสนอในวันงาน วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
วันประชุมวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

อัตราค่าลงทะเบียน

 1. ผู้เข้าประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน (Presenter)
ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนคนละ (บาท)
นักศึกษา 800
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 1,200
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป 1,500

 

 1. ผู้เข้าประชุมวิชาการ (Participant)
ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนคนละ (บาท)

ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

*ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

500
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนหน้างาน 800

* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

**ข้าราชการ พนักงานรัฐ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

การชำระค่าลงทะเบียน และแจ้งโอนค่าลงทะเบียน

 1. เงินสด (มาชำระด้วยตนเองที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 2. โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 016-2-10322-3 พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน เป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg พร้อมข้อมูลที่ต้องการให้ระบุในเสร็จรับเงินผ่านระบบการชำระเงินในเว็บไซต์การประชุมเท่านั้น
 3. ตัดโอนระหว่างส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล

 

หมายเหตุ:

 1. กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานแล้ว มีมติไม่ตอบรับให้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์: 02-441-4401-4  คุณอนัญญา ต่อ 1731, คุณประภาศรี ต่อ 1724

โทรสาร: 02-441-4410

e-mail: lamuconf2020@gmail.com

www.la.mahidol.ac.th