ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเผยแพร่ออนไลน์ปีละ 2 ฉบับ
– ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2565 เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
– ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2565 เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
โดยบทความดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 คน
ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal