คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

LA Green

คณะกรรมการนโยบายและแผนการจัดการพลังงาน

คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

LA Green

ตารางการใช้ไฟฟ้าของคณะศิลปศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562 – 2563

energy62-63

ปีงบประมาณ 2561 – 2562

ปีงบประมาณ 2560 – 2561

ปีงบประมาณ 2559 – 2560

energy59-60
LA Green

ตารางการใช้น้ำประปาของคณะศิลปศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562 – 2563

ปีงบประมาณ 2561 – 2562

ปีงบประมาณ 2560 – 2561

ปีงบประมาณ 2559 – 2560

LA Green

ตารางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของคณะศิลปศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562 – 2563

LA-fuel62-63

ปีงบประมาณ 2561 – 2562

ปีงบประมาณ 2560 – 2561

LA-fuel60-61

ปีงบประมาณ 2559 – 2560

LA-fuel59-60

ปีงบประมาณ 2558 – 2559

LA Green

ตารางปริมาณการใช้กระดาษของคณะศิลปศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562 – 2563

LA-Paper62-63

ปีงบประมาณ 2561 – 2562

ปีงบประมาณ 2560 – 2561

ปีงบประมาณ 2559 – 2560

LA Green News

ข่าว LA Green

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • หน่วยอาคารและสถานที่ งานบริหารและธุรการ
  • คุณนายอาณัติ สอนศาตร์
  • โทรศัพท์: 02-441-4401-8 ต่อ 1602