LAMU Open House 2020 “LA ลานตา ศาลายา 4.0”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย จัดง านLAMU Open House 2020 “LA ลานตา ศาลายา 4.0” ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานในโครงการของนักศึกษาในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา

 

ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานและโครงการจำนวนมากกว่า 10 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาชุดบรรจุภัณฑ์ชาเกสรดอกบัว สวนผลไม้ฯ คุณลุงบุญเลิศ (ป้าแจ๋ว), โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะหอมครูวัชรี, โครงการสื่อเสมือนจริงส่งเสริมสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติ: เรื่องท่องโลกไร้สัญชาติผ่าน AR Book, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านมาบหม้อ, โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ขนมฝรั่งกุฎีจีนร้านธนูสิงห์, โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบของกลุ่มแม่บ้ารเกษตรกรพ่อตาหินช้าง, โครงการพัฒนาภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์กิจการร้านขนมบ้านครูยันนะห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นิทานภาพส่งเสริมความตระหนักสิทธิมนุษยชน “หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”: การสร้างสรรค์และพัฒนาเรื่องเล่าด้วยเทคโนโลยี QR-Code, โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการพัฒนาต้นแบบและการเพิ่มมูลค่าพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม