การบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวในการสอบนักแปลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

การบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวในการสอบนักแปลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย   บัณฑิตระดับปริญญาตรีขึ้นไป นักแปล ตัวแทนศูนย์การแปล/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการรับสมัครนักแปลเข้าทำงานหรือที่ต้องการส่งนักแปลเข้าสอบ

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและเตรียมตัว หรือเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ อาชีพนักแปล ระดับต้น
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์
สถานที่บรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ 416 อาคารสิริวิทยา ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

กำหนดการ วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. แนะนำองค์กรรับรองฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายเกี่ยวกับการจัดสอบนักแปลชั้น 4 ขั้นตอน หลักฐานการสมัครสอบ ข้อปฏิบัติในการสอบ
หน่วยสมรรถนะและเกณฑ์การประเมินการทดสอบ/การเตรียมตัวสอบ
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสิริ พลเดช ผู้ประสานงานองค์กรรับรองฯ
และผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

14.00 น. ถาม-ตอบ
14.30 น. ปิดการเสวนา
15.00 น. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบนำหลักฐานมาแสดง ถ้าหลักฐานครบสามารถยื่นหลักฐานได้ในวันที่จัดการบรรยาย