งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

นางสาวพิณรัฎ ไชยปาล

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

pinnarat.cha@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1709

นางสาวพรจิตร ศรีมนตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pornjit.sri@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1711

นางสาวพรพรรณ เกิดอรุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pornpan.ker@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1707

นางปริศนา ประชุมพันธุ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

prissana.pra@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1710

นางสิริกร ขันตี

พนักงานสถานที่

นางสาวบุญลือ สังข์สุวรรณ

พนักงานสถานที่

นางสาวภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

เลขาคณบดี

paradee.sae@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1706

นางนิศา แดงสอน

หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

nisa.khe@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1712

นางสาวกุณชญา สิทธิสุข

นักทรัพยากรบุคคล

ramida.sit@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1714

นางสาวเบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์

นักทรัพยากรบุคคล

Benjawan.dan@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1714

นางสาวสุทธิดา จุลเสน

นักทรัพยากรบุคคล

Suttida.chu@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1713

นายธนาสิทธิ์ พิพิธพรรณพงศ์

นิติกร

thanasit.phi@mahidol.ac.th

โทร. i-36-1735

นายสุทธิพงษ์ ตะเภาทอง

นักนิเทศศิลป์

sutipong.tap@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1728

นางสาวพรนภา โพธิ์ทิพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ponnapa.pot@mahidol.edu

โทร.i-36-1729

นางศศินันท์ มากงลาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

sasinan.mak@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1745

นายพีระยุทธ ส่ำประเสริฐ

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

วิศวกร

peerayut.sum@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1602

นายสุพจน์ ศุภศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

supoj.sup@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1601

นายอรรถพล แห่งหน

ช่างเทคนิค

auttapon.hen@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1603

นายฐากร ฉ่ำตาก้อง

พนักงานทั่วไป ระดับ 1

thakorn.chm@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1603

นางสาวสายสุณีย์ โสมทอง

พนักงานทั่วไป ระดับ 1

saisunee.som@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1604

นายมานพ เลิศภัทรวรชาติ

ช่างเทคนิค

manop.lea@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1603

นายพงษ์เทพ กองชัย

พนักงานขับรถยนต์

pongthep.kon@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1605

นายสมาน พันธ์ทอง

พนักงานขับรถยนต์

samarn.pan@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1605

นายโสภณ แช่มลือนาม

พนักงานขับรถยนต์

sophon.che@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1605