งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

นางศศินันท์ มากงลาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

sasinan.mak@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1745

นางสาวพิณรัฎ ไชยปาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

pinnarat.cha@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1709

นางสาวพรจิตร ศรีมนตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pornjit.sri@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1711

นางสาวพรพรรณ เกิดอรุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pornpan.ker@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1707

นางสิริกร ขันตี

พนักงานสถานที่

นางสาวบุญลือ สังข์สุวรรณ

พนักงานสถานที่

นางสาวสายพิณ หมอนวดดี

เลขาคณบดี

saipin.mor@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1706

นางนิศา แดงสอน

หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

nisa.khe@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1712

นางสาวกุณชญา สิทธิสุข

นักทรัพยากรบุคคล

ramida.sit@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1714

นางสาวเบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์

นักทรัพยากรบุคคล

Benjawan.dan@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1714

นางสาวสุทธิดา จุลเสน

นักทรัพยากรบุคคล

Suttida.chu@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1713

นายษมภูมิ สุขอนันต์

นิติกร

samapum.suk@mahidol.ac.th

โทร.i-36-

นายสุทธิพงษ์ ตะเภาทอง

นักนิเทศศิลป์

sutipong.tap@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1728

นางสาวปาณิสรา ร้อยชิน

นักประชาสัมพันธ์

panisara.roi@mahidol.ac.th

 

 

ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ สุขโข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

kittisak.soo@mahidol.ac.th

 

 

นายพีระยุทธ ส่ำประเสริฐ

วิศวกร

peerayut.sum@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1602

นายสุพจน์ ศุภศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

supoj.sup@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1601

นายอรรถพล แห่งหน

ช่างเทคนิค

auttapon.hen@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1603

นายฐากร ฉ่ำตาก้อง

ช่างเทคนิค

thakorn.chm@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1603

นางสาวสายสุณีย์ โสมทอง

พนักงานทั่วไป ระดับ 1

saisunee.som@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1604

นายมานพ เลิศภัทรวรชาติ

ช่างเทคนิค

manop.lea@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1603

นายพงษ์เทพ กองชัย

พนักงานขับรถยนต์

pongthep.kon@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1605

นายสมาน พันธ์ทอง

พนักงานขับรถยนต์

samarn.pan@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1605

นายโสภณ แช่มลือนาม

พนักงานขับรถยนต์

sophon.che@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1605