หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงส์บุญไตร

รักษาการประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
(ภาคปกติและภาคพิเศษ)

chantarath.hon@mahidol.ac.th

โทร. 1527

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

songsri.sor@mahidol.ac.th

โทร.1525

อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ

kornsiri.sar@mahidol.ac.th

โทร.1528