หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

natthapong.cha@mahidol.ac.th

โทร.1527

อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ

kornsiri.sar@mahidol.ac.th

โทร.1528

อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร

chantarath.hon@mahidol.ac.th

โทร.1527

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

songsri.sor@mahidol.ac.th

โทร.1525