ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษามหาวิทยาลัยสมทบ เข้าร่วมอบรมโครงการ MU-ELT Preparation เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University English Language Test (MU-ELT) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ทัน สามารถดูถ่ายทอดสดการอบรมได้ที่ IPTV***

download เอกสารประกอบการอบรม

รอบ 4/2562
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2562
 • กำหนดการอบรม 21 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562 (ทุกวันพุธ) เวลา 14.00 – 18.30 น.
 • สถานที่อบรม ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รับจำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง
รอบ 3/2562 
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2562
 • กำหนดการอบรม 5 – 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น.
 • สถานที่อบรม ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รับจำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง
รอบ 2/2562 
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2562
 • กำหนดการอบรม 22 – 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น.
 • สถานที่อบรม ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รับจำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง
รอบ 1/2562
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2562
 • กำหนดการอบรม 8 – 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น.
 • สถานที่อบรม ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รับจำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1106,1110,1730,1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU

โครงการอื่นๆ

Read All >>
 • การบริการจัดสอบ TOEIC

  เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
  Read More
 • โครงการจัดสอบ MU-ELT (Mahidol University English Language Test)

   Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ 
  Read More
 • English Grammar for Beginners

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
  Read More
 • หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

  โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1

  เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
  Read More
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2563 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
  Read More
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม
  Read More
 • โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการสอนชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1

  โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีพื้นฐาน โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับเริ่มต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลี หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาเกาหลีในระดับต่อ ๆ ไป
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1

  โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาจีนกลางทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพื้นฐาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีน หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาจีนในระดับต่อ ๆ ไป
  Read More