MULA OPEN HOUSE 2021 “มหิดลวิชาการ 2564 เปิดบ้านศิลปศาสตร์”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MULA OPEN HOUSE 2021 “มหิดลวิชาการ 2564 เปิดบ้านศิลปศาสตร์” เดือนพฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาทั้งในคณะฯ และต่างคณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะและทำความรู้จักกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายน โดยกิจกรรมแบ่งเป็น
 
วันที่ 3, 10 พฤศจิกายน กิจกรรมหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
> กิจกรรม ส่อง “จีน”
 
วันที่ 5, 6 พฤศจิกายน กิจกรรมหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
> กิจกรรม แนะนำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
> กิจกรรม ห้องเรียนจำลอง วิชา English Structure “เข้าใจ Grammar แบบเด็ก LA”
> กิจกรรม LA Tales to Tell
> กิจกรรม เสวนา หัวข้อ Literature: The World Within and Beyond.
> กิจกรรม Gen 1 Talk: Life after Graduation
> กิจกรรม LATV2021
> กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ Literature: The World Within and Beyond
 
วันที่ 6, 11, 24 พฤศจิกายน กิจกรรมหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย
> กิจกรรม เล่าเป็นเรื่อง ร้องเป็นทำนอง
> กิจกรรมเส้นทางการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
> กิจกรรม สืบ สรร สร้าง เส้นทางหนังสือเรียนภาษาไทยในปัจจุบัน
 
และวันที่ 12, 19, 26, 27 พฤศจิกายน กิจกรรมพบกับพี่ ๆ สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
 
นอกจากนี้ภายในกิจกรรม ยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแนะนำกลุ่มวิชาโทของคณะศิลปศาสตร์ และคลิปวิดีโอการให้ความรู้และทักษะทางด้านภาษา จากศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) เพื่อให้ผู้สนใจรับชมและร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น