โครงการประกวดคำประพันธ์ “นครปฐมกับความรุ่งเรืองแห่งศิลปวัฒนธรรม” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

โครงการประกวดคำประพันธ์

“นครปฐมกับความรุ่งเรืองแห่งศิลปวัฒนธรรม”

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

จัดโดย

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

หัวข้อการประกวด

หัวข้อการประกวดของทุกระดับชั้น “นครปฐมกับความรุ่งเรืองแห่งศิลปวัฒนธรรม”

หมายเหตุ :        หัวข้อการประกวดเป็นการกำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาตัดสินเท่านั้น การตั้งชื่อผลงาน

ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อเป็นชื่อเดียวกับหัวข้อการประกวด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคคลที่สนใจการเขียนงานร้อยกรอง มีเวทีในการเผยแพร่เขียนงานออกสู่สาธารณะ

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการแต่งคำประพันธ์ที่มีมาตรฐาน ถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์ และมีคุณค่างทางวรรณศิลป์

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้การศึกษาสำหรับผู้สนใจงานเขียนร้อยกรอง

๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดนักแต่งคำประพันธ์ร้องกรองหน้าใหม่ที่มีคุณภาพ

๕. เพื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นศาลายาให้เป็นที่รู้จัก ผ่านการสร้างผลงานคำประพันธ์ร้อยกรอง

การแบ่งประเภท และระดับชั้น ของการประกวด

ระดับชั้น

ประเภทของคำประพันธ์

ระดับประถมศึกษา

กาพย์ยานี ๑๑

ระดับมัธยมศึกษา

กลอนสุภาพ

ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

โคลงสี่สุภาพ

รูปแบบและวิธีการส่งผลงาน

๑. สมัครและส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ผ่าน Google Form ที่  https://forms.gle/noCP2WjGtSu8hnhY8

หรือ สแกน QR Code เพื่อส่งผลงาน

๒. สมัครและส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ ได้ที่

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ ๙๙๙ อาคารสิริวิทยา หมู่ที่ ๕ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคำประพันธ์”

            ***การส่งทางไปรษณีย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามหลักฐานการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ***

๓. ดูรายละเอียดได้ทางทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://la.mahidol.ac.th/th/mulacontest

๔. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและตัดสินรางวัลในระดับต่างๆ แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และอาจมีรางวัลชมเชยหรือรางวัลพิเศษอื่น แล้วแต่กรณี

๕. ผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวด ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลชมเชยหรือรางวัลพิเศษ (ถ้ามี) ทุกระดับจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดในรูปแบบออนไลน์ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

๖. ผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวด ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลชมเชยหรือรางวัลพิเศษ (ถ้ามี) ทุกระดับจะมีการพิจารณาเพื่อนำผลงานมารวมเล่มหรือเผยแพร่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในนามของศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

๑. เป็นงานแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ที่กำหนด โดยมีความยาวต่อชิ้นงาน “๖-๑๐ บท” และเป็นงานของผู้เขียนคนเดียว (จำกัด ๑ คน ต่อ ๑ ผลงาน และสามารถส่งผลงานได้เพียง ๑ ครั้งเท่านั้น)

๒. เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ทุกชนิด

๓. ผู้ส่งผลงานต้องเลือกส่งผลงานเฉพาะช่องทางหนึ่งช่องทางใดเท่านั้น ทั้งนี้ หากส่งผลงานมาในช่องทางอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

๔. ผู้ส่งผลงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และเนื้อหาที่มีความผิดตามกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

๕. ผู้ส่งผลงาน ต้องให้ “ชื่อ-สกุล” รวมถึง “สถานที่ติดต่อ” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ติดต่อกลับที่สะดวก กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ใช้ “นามแฝง” ในการประกวด ต้องแจ้ง “ชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์” ที่สามารถติดต่อได้ และในกรณีที่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดงและรับรอง “สำเนาบัตรประชาชน” เพื่อยืนยันการรับรางวัล

ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งชื่อ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานได้

๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีรูปแบบถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ตามลักษณะคำประพันธ์ร้อยกรองประเภทที่กำหนด

ก. ระดับประถมศึกษา แต่งกาพย์ยานี ๑๑ จํานวน ๖ ถึง ๑๐ บท

๑. กรรมการจะพิจารณาตัดสินเฉพาะคำประพันธ์ที่ถูกต้องฉันทลักษณ์และข้อกำหนดสำคัญต่อไปนี้

๑.๑ มีสัมผัสระหว่างวรรค

๑.๒ มีสัมผัสระหว่างบท

        ๑.๓ ใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ไว้” สัมผัสกับ “ชาย”)

๑.๔ เขียนครบบทตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

๑.๕ ผลงานที่ผิดฉันทลักษณ์และข้อกำหนดดังกล่าว กรรมการจะไม่นำไปพิจารณาตัดสินให้คะแนน

๒. อักขรวิธี

๓. ความคิดและเนื้อหาสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด

๔. การใช้ภาษาและวรรณศิลป์

ข. ระดับมัธยมศึกษา แต่งกลอนสุภาพ จํานวน ๖ ถึง ๑๐ บท

๑. กรรมการจะพิจารณาตัดสินเฉพาะคำประพันธ์ที่ถูกต้องฉันทลักษณ์และข้อกำหนดสำคัญต่อไปนี้

๑.๑ มีสัมผัสระหว่างวรรค

๑.๒ มีสัมผัสระหว่างบท

๑.๓ เสียงท้ายวรรคถูกต้อง ดังนี้

– วรรคที่หนึ่ง         ทุกเสียง เลี่ยงเสียงสามัญ

– วรรคที่สอง          เสียง เอก โท และจัตวา

– วรรคที่สาม          เสียง สามัญ และตรี

– วรรคที่สี่ เสียง สามัญ และตรี

๑.๔ ใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ไว้” สัมผัสกับ “ชาย”)

๑.๕ เขียนไม่ครบบทตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

๑.๖ ผลงานที่ผิดฉันทลักษณ์และข้อกำหนดดังกล่าว กรรมการจะไม่นำไปพิจารณาตัดสินให้คะแนน

๒. อักขรวิธี

๓. ความคิดและเนื้อหาสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด

๔. การใช้ภาษาและวรรณศิลป์

ค. ระดับระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป แต่งโคลงสี่สุภาพ จํานวน ๖ ถึง ๑๐ บท

๑. กรรมการจะพิจารณาตัดสินเฉพาะคำประพันธ์ที่ถูกต้องฉันทลักษณ์และข้อกำหนดสำคัญต่อไปนี้

๑.๑ มีสัมผัสบังคับ

๑.๒ ใช้คําเอก คําโทถูกต้อง

๑.๓ ใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ไว้” สัมผัสกับ “ชาย”)

๑.๔ เขียนไม่ครบบทตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

๑.๕ ผลงานที่ผิดฉันทลักษณ์และข้อกำหนดดังกล่าว กรรมการจะไม่นำไปพิจารณาตัดสินให้คะแนน

๒. อักขรวิธี

๓. ความคิดและเนื้อหาสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด

๔. การใช้ภาษาและวรรณศิลป์

๗. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์และความงามของการสื่อความหมายหรือ
รสความ ความสมบูรณ์และความงามของการใช้ภาษาและถ้อยคำหรือรสคำ ตลอดจนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์และจรรโลงสังคม

๘. การตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะพิจารณาตามองค์ประกอบของเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

๙. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลให้แก่ผู้ใดเลย ในกรณีที่ไม่มีผลงานผลงานใดมีคุณภาพถึงเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด

๑๐. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด

๑๑. กรณีมีปัญหานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

๑๒. ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน เป็นของศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาดำเนินการ

  • ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
  • ประกาศผลรางวัล ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://la.mahidol.ac.th/th/mulacontest/ และทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ “ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหิดล
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรและสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ (ถ้ามี)

         .กาพย์ยานี ๑๑ ระดับประถมศึกษา

            – ชนะเลิศ เงินสด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

            – รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

            – รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

            – รางวัลอื่น ๆ (ถ้ามี)

         ๒. กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษา

            – ชนะเลิศ เงินสด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

            – รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

            – รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

            – รางวัลอื่น ๆ (ถ้ามี)

         ๓. โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

            – ชนะเลิศ เงินสด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

            – รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

            – รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

            – รางวัลอื่น ๆ (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่