ฐานข้อมูลนครปฐมศึกษา

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ปี
16
รูปแบบภาวะผู้นำของข้าราชการครูระดับบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมสุระพล ชั่งดวงจิตร2546
17
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และ ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดสามง่าม จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการสอนแบบ ปฏิบัติการกับการสอนตราตรี รุ่งทวีชัย2547
18
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐมจรัญ จิตสาคร2547
19
การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร ตำบลกระตีบอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมเกรียงศักดิ์ คงทับทิม2546
20
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมวิโรจน์ นิมิตโภคานันท์2547
21
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลใน จังหวัดนครปฐมสุพรรณี สุขสมกิจ2546
22
บทบาทของพระสังฆาธิกาในการพัฒนาวิถีชีวิตไทยในจังหวัดนครปฐมวิเชียร เจนจบเขต2547
23
พิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครปฐมพัชรา กิจปฐมมงคล2547
24
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของเจ้าของรถที่มีต่อการประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เขตจังหวัดนครปฐมเกรียงศักดิ์ เลี้ยงวัณพร2546
25
ทุนทางสังคมที่สัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษา ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมรัตนพงษ์ จันทะวงษ์2546
26
ทัศนคติต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาคกลางธวัช ไทยสุชาติ2546
27
นาฏการบนลานขวง : การฟ้อนแคนของชายไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐมพจนีย์ กงตาล2545
28
การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐมสิริยุพา ศกุนตะเสฐียร2545
29
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมปราณี มเหศักดานุภาพ2546
30
สายพันธุ์ไก่ชนและการชนไก่ในจังหวัดนครปฐมเฉลิม มหาชน2545
31
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1สมศักดิ์ รอบคอบ2548
32
ศิลปหัตถกรรมผักตบชวาในจังหวัดนครปฐมจำลอง วิบูลย์ปิ่น2545
33
การศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐมประกิต สิริสุวรรณ์2545
34
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมนภาพรรณ คงคาน้อย2545
35
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐมสมชาติ แก้วขาว2545
36
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมสุธาสินี วิยาภรณ์2545
37
ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครปฐมต่อภารกิจด้านสาธารณสุขอรทัย รัตนวิมล2545
38
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐมสุวณี ตีรกะ2545
39
การดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนพดล ปิ่นนิล2545
40
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลในจังหวัดนครปฐมรัตติยา โตศรีพลับ2548
41
การประเมินผลโครงการประกันคุณภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค)อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมสายันต์ มั่นใจจริง2548
42
บทบาทของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอในจังหวัดนครปฐมวันแรม สมบูรณ์สาร2548
43
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2สุวรรณี ธรรมอุปถัมภ์2548
44
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐมลัดดา ทองสกุล2548
45
คุณภาพชีวิตการทำงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมอารี สังข์ศิลป์ชัย2548
46
ความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครปฐมสัมฤทธิ์ เนตรประไพ2548
47
ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมกัมปนาท มีสวนนิล2545
48
การติดตามและประเมินผลโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐมศิริรัตน์ เปรมจิตร์2547
49
การจัดสวัสดิการสังคมด้านการพัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐมวันทนา ขันเทศ2548
50
การศึกษาลักษณะและคุณค่าการละเล่นของเด็ก จังหวัดนครปฐมทัศนีย์ จินตพิทักษ์2547
51
การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติที่มีต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐมเชาวลิต นาสา2548
52
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์ในจังหวัดนครปฐมธนาธร เจริญจิตต์2548
53
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะมลพิษทางน้ำของประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมวันเพ็ญ ยืนนาน2548
54
รายงานการวิจัยเรื่อง การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากผักในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมนันทนา ศรีพันลม2547
55
การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐมที่มีเป้าหมายการเรียนแตกต่างกันกฤติยา วงศ์ก้อม2541
56
การพัฒนาหลักสูตรละครชาตรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วักสเนหา(สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐมอนงค์นาฏ ปทุม2548
57
การวิเคราะห์หาปริมาณสเตียรอยด์ในยาชุด ที่มีจำหน่ายใน อ. เมือง จ. นครปฐม ด้วยเทคนิค TCLและHPCLอำไพ ทองยินดี2547
58
รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์ในทับทิมกรอบและรวมมิตรที่จำหน่ายในตลาด เขตเทศบาลนครนครปฐมโดยวิธี ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรีดวงธิดา ก้อนทอง2547
59
การศึกษาปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในปลาอินทรีย์เค็มในตลาดเทศบาลนครปฐมพรชนก ดูชัยรัมย์2546
60
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในชุดดินการเกษตรในจังหวัดนครปฐมศิริโรจน์ ศรีไพบูลย์กิจ2542
61
ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐมวิชัย ลำไย2545
62
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏนครปฐมฉวีวรรณ บุญคุ้ม2541
63
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 25492549
64
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมEMขยายและประสิทธิภาพของEMในการบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาสระน้ำมรกตสถาบันราชภัฏนครปฐมกัลยา ยิ้มละไม2546
65
ความต้องการรับนักศึกษาฝึกงานด้านต่างประเทศของสถานประกอบการด้านการนำเข้า-ส่งออก ในเขตจังหวัดนครปฐมศิริโรจน์ เกียรติศิริอนันต์2546
66
ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏนครปฐมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมต่อพงษ์ ศรีอาชวนนท์2546
67
รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏนครปฐมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสดุดี จันเรืองศรี ศนิ มหาสวัสดิ์ และโศรยา เอี่ยมสอาด2546
68
ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏนครปฐมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวลัยภรณ์ ทรงทอง และศรัณยา พุทธา2546
69
ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมดลฤดี เขียวหวาน และ พรพรรณ รอดรักษา2546
70
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิตสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเบญจรัตน์ สีทองสุก2547
71
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏนครปฐมระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรีสังกัดสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกและบุคลากรสังกัดโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของรัฐดาว พิศาลพงศ์2547
72
ภาพลักษณ์ที่พักจังหวัดนครปฐมในมุมมองของนักท่องเที่ยวสุพิชชา โชคกิจรุ่งเรือง และคณะ2546
73
รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพและความต้องการการออกกำลังกายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐมปีการศึกษา2546ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ2546
74
การสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงคืของบัณฑิตและปัญหาในการทำงานของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันราชภัฏนครปฐมจิรา ณ หนองคาย2548
75
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐมนิดา บัวงาม และคณะ2548
76
รายงานการวิจัย การประเมินผลโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐมกัญญา สอนสนิท กฤติยา วงก้อม และ ปิ่นวดี ธนธานี2548
77
รายงานการวิจัยเรื่อง แบบทดสอบทักษะและเกณฑ์ปกติของกีฬาแบดมินตันสำหรับน้กศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมปกาศิต หอทอง2547
78
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เจตพัฒน์ ช่วยประสาทวัฒนา2548
79
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในของโรงเรียนวัดโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2กังวาน นาคศรีสังข์2549
80
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2อาคม มากมีทรัพย์2548
81
ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2กุลชร เหลืองสุดใจชื้น2549
82
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนบ้านบางม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2ปราณี เลาหบุตร2549
83
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะการเสื่อมโทรมของดินที่ใช้ในการเกษตรในเขตจังหวัดนครปฐมพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี สายัณห์ กันตรง และอัมรินทร์ อินทร์อยู่2543
84
งายวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภคภายในสถาบันราชภัฏนครปฐมฐาวดี บุญมาตร และมุทิตา ตาปาน2542
85
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2546 – 2547คณะวิทยาการจัดการ2548
86
ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1-4สถาบันราชภัฏนครปฐมเบญจมาศ กิมสุวรรณ2544
87
การศึกษาการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นของครูประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวิรงรอง อินทร์แก้ว2545
88
ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดนครปฐมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์เสาวนีย์ ศรีนุ้ย2549
89
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1ธันวา อ่วมมณี2548
90
พฤติกรรมการเลือกตั้งและความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมณัฐดิฐ อิสระเสนีย์2549
91
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการดูแลช่วยเหลือสุขภาวะทางกายของนักเรียนโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2ประชุม พุ่มเพ็ชร์2549
92
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC กับการสอนแบบปกติกชนันท์ ข่มอาวุธ2549
93
การดูแลรักษาตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลเทพากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมชุติมา ชินทัตโต และอาทิตย์ บุญเรือง2550
94
การมีส่วนร่วมในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครปฐมปริวรรธน์ แสงพิทักษ์2545
95
การประเมินการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่3-4 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2อำพล แตงอ่อน2548
96
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547โสภา ลีวงศ์พันธ์2550
97
การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนระดับช่วงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2กรวรรณ จันทน์ผา2549
98
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมกฤษณะ สุมาลย์โรจน์2545
99
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมศิริพร ลือวิภาสกุล2545
100
สมรรถภาพทางการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐมสุวัฒน์ ไพโรจน์กัลยา2545
101
การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐมสมจิต แก้วแสงขวัญ2545
102
ปัญหาความต้องการในการบริหารงานของค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐมพาณี อนันตชัย2544
103
ความเครียด ปัจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและวิธีขจัดความเครียดของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐมวิศิษฐ์ วัชรเทวินทร์กุล2545
104
การพัฒนาชุดการสอนโดยเน้นการศึกษาด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต/อินทราเน็ต สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันราชภัฏนครปฐมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประอุไร เงินนอก และคณะ2544
105
การศึกษาปัญหาการปรับตัวทางด้านการเรียนของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏนครปฐมปัทมา โตนดแก้ว2544
106
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐพงษ์สันติ์ ตันหยงและคณะ2549
107
การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐมณัฐกาญจน์ ประกอบการ และคณะ2545
108
การพัฒนาแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการศึกษาด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต/อินทราเน็ต สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันราชภัฏนครปฐมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศเสวี เหลือบุญชู และสมหมาย แม้นมณี2544
109
พิธีกรรมและประเพณีของชาวไทยยวนบ้านท่าเสา อำเภออำแพงแสน จังหวัดนครปฐมอำพร ขุนเนียม2546
110
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเบญจรัตน์ สีทองสุก2549
111
การศึกษาที่มาและประเพณีการเล่นคอน และฟ้อนแคนของชาวไทยโซ่ง ที่หมู่บ้านเกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมพจนีย์ กงตาล2543
112
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านของตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมชัยฉัตร แม้เมฆ และคณะ2545
113
การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐมรัตตพล เนตรคง2544
114
การแพร่กระจายของเชื้อราในดินในสถาบันราชภัฏนครปฐมเสาวนีย์ จันทร และ วิยะรัตน์ พลเยี่ยม2542
115
การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มเพื่อเพิ่มการเผชิญปัญหาและการใส่ใจในการเรียนของนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ จังหวัดนครปฐมเจษฎา บุญมาโฮม2548
116
การศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อและเซลล์ของกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองและโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมธัญลักษณ์ ผลอุดม และนักรบ คงคาหลวง2544
117
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนภาพร หงษ์ษา และคณะ2545
118
เจตคติต่ออาชีพครูของนักศึกษาภาคปกติ สาขาการศึกษา (ครุศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครปฐมศริญญา นิลมิตร2544
119
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎจราจร ศึกษาเฉพาะ กรณี : การใช้สะพานลอยในการข้ามถนนของนักศึกษาสถาบันราชภักนครปฐมทรงพล ศรีวิบูลย์ และคณะ2545
120
การศึกษาสัณฐานวิทยาของพันธุ์กระชายในเขต ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมรัติกาล ท้วมบัว และสุรชัย จิตสงบ2544
121
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการคุมกำเนิดของสตรีที่สมรสแล้วศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาหญิง กศ.พป. สถาบันราชภัฏนครปฐมโฉมเฉลา น้อยเทศ และคณะ2545
122
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สถาบันราชภัฎนครปฐมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ2545
123
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสถาบันราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2545-2546สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏนครปฐม2546
124
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมาตรฐานด้านนักเรียนสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปฐมศักดา แจ่มแจ้ง2546
125
ความต้องการของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต 8 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ตอนบน (8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) เข้าเรียนในสถาเขตรัฐ พ่วงธรรมรงค์ และขวัญปภัสสร ลิขิตวัฒนเศรฐ2545
126
การวิจัยและพัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายลูกระบายอากาศของร้านอัมรินทร์การช่าง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมศิริพร มรรคสุทธิกุล2548
127
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยตลาดน้ำลำพญาอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมวรวุฒิ ติณณ์เตเชภณ2550
128
อิทธิพลทางสังคมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนและการรับรู้ทางการเมืองที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก (หมู่บ้านจอมบึง,นครปฐม,กาญจนบุรี,เพชรบุรี)เกริกชัย ธรรมลักขณา และคณะ2551
129
สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังในการบริหารงบประมาณ ตามกระบวนการรื้อปรับระบบของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1โสมภัทร แก้วสุจรติ2548
130
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐมกำธร จิตศิริ2548
131
การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์จากผ้าของร้านเจ็มส์ & มิลค์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมทิยานันท์ เหล่าวีระกุล2548
132
การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวัดลำเหย จังหวัดนครปฐมวิชชุ เชิญศิริ2548
133
การทดลองสร้างยุทธศาสตร์การจัดการห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมมาลา กัณฑ์โย2549
134
สภาพการจัดการศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยเอกชน จังหวัดนครปฐมกนกพร ชูชะเอม2550
135
ผลกระทบของการพัฒนาร้านยาคุณภาพตามมาตรฐานสภาเภสัชกรรมที่มีต่อการตอบรับของลูกค้าศักยภาพการแข่งขันและผลการดำเนินงานของร้านยาในจังหวัดนครปฐมณัฐณี หาสิตพานิชกุล2556
136
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมธนดล สุวรรณนิกขะ2556
137
รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกิจการร้านอะไหล่รถพ่วงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม : กรณีศึกษา หจก.ชาติชัยไฮโดรลิคทิตจิตตา สูงกิจบูลย์2556
138
ความคิดเห็นผู้ประกอบการตลาดริมน้ำในการส่งเสริมการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีตลาดริมน้ำวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมกรกฏ ตราชู2546
139
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แม่น้ำ : กรณีศึกษา แม่น้ำท่าจีน ในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมวรัตน์ ญาณทัศนกิจ2546
140
แบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับและไม่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมทิพากร ช้างมิ่ง2545
141
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกรในตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมนิสารัตน์ วรางคณากิจกุล2546
142
ภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐเกษม สุขสวัสดิ์2547
143
ศิลปกรรมทวารวดีที่นครปฐมศิริรวรรณ เวชวิทย์2543
144
ความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการของสถานบริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด : กรณีศึกษาศาลาสุขสัมผัส อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมปวีณา รัตนงามแสง2549
145
ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐมสุริยา เสียงเย็น2550
146
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผู้บริโภค อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพิมพ์ใจ ทิพย์เลอเลิศ2551
147
ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่ การศึกษานครปฐมเขต 1พรชัย เติมพิมล2552
148
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบริการรับทำบัญชี ของสำนักงานสหพัฒน์การบัญชี ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมธงชัย จิรศิริโรจน์2552
149
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครปฐมมาลี สุขสำราญ2552
150
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐมโสภณ สาธุรัตน์2553
151
วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐมมาลี ควรคำนึง2545
152
แนวทางพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1จันทร์พิมพ์ รัตนเดชกำจาย2551
153
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมชนสิทธิ์ พฤติพิทักษ์2546
154
การบริการงานแนะแนวของกลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเพิ่มศักดิ์ อุ่นไทยแท้2545
155
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครปฐมฑัมพร นิพนธ์พิทยา2546
156
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดนครปฐมสร้อยรุจี อินทศร2546
157
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อโครงการทายาทธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐมปราณี ปรีชานฤชิตกุล2546
158
ความต้องการระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานธุรกิจก่อสร้างของผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐมศุภกร ลาวัณย์วิสุทธิ์2546
159
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของร้านค้าอุปกรณ์กีฬา ในจังหวัดนครปฐมปิยะบุตร สงวนพันธุ์2546
160
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมดวงภรณ์ ตรีธัญญา2547
161
ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงฆ่าและชำแหละไก่เนื้อในจังหวัดนครปฐมอำนาจ ตั้งเหรียญทอง2546
162
ผลกระทบและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของคนไข้ผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐมบัญญัติ ทองเกื้อ2549
163
ความต้องการของผู้ใช้บริการต่อการบริการของร้านเทเลวิซ อ.เมือง จ.นครปฐมกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์2549
164
ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการบริการของห้างสรรพสินค้า Big C สาขานครปฐมภูริภา เหล่าประเสริฐ2549
165
ห่วงโซ่คุณค่าของการบริการอาหารโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมเอกวุฒิ ชินโสภณพันธ์2554
166
พฤติกรรมในการเข้ามารับบริการดูแลและซ่อมบำรุงรถกระบะ : กรณีศึกษาบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋นครปฐม จำกัด สาขาสามพรานรัฐวุฒิ ไชยประสิทธิ์2548
167
การพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่ายสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 :b กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเกียรติสุดา จินตรักษ์2549
168
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมมยุรี ศรีอุดร2548
169
กระบวนการกลายเป็นเมืองกับความเป็นชุมชนชนบท : กรณีศึกษาชุมชน ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมวันดี ธาดาเศวร์2548
170
ผลการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมนันทนา แสงโพธิรัตน์2547
171
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐมสมพร กองสุข2544
172
ปัญหาพิเศษเรื่อง ศึกษาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2547ศิริรนันท์ จรตระการ และอนุธิดา เข็มสุวรรณ2547
173
การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมณัฐสินี ปพนไวนุวัฒน์2550
174
การสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงดำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมสร้อยน้ำค้าง มงคล2552
175
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งเรียนรู้พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมวิลสา ผู้มีโชคชัย2552
176
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวันเพ็ญ เนตรประไพ2553
177
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544ไปใช้ในสถานศึกษานำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทราสาครศิรินภา พาที2547
178
สภาพและปัญหาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายระดับประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาครธิดารัตน์ สินธุรัตน์2547
179
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมสมประสงค์ สงษ์ทอง2552
180
ศึกษาสำรวจวัฒนธรรมประเพณีเพื่อจัดทำคู่มือท่องเที่ยว ตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมจิรเดช เกตุประยูร2553
181
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การเพาะเห็ดนางรมสำหรับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมนพสิทธิ์ ล่องจ้า2546
182
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล : กรณีศึกษาโรงงานนครปฐมไทยพลาสติกสุชาดา วราสินธุ์2543
183
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคกับขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่สอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2ตติยา ตติยไกรแสน2550
184
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสถาบันราชภัฎนครปฐมแก้วใจ อาภรณ์พิศาล2548
185
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในเทศกาลนครปฐมไพศาล สถิรยากร2553
186
บทบาทของเงินอุดหนุนในการส่งเสริมนโยบายกระจายอำนาจ : ศึกษาเฉพาะกรณี สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครปฐม งบประมาณปี 2538โสภา พินิจ2539
187
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจก่อนการลงทุนตามโครงการเร่งรัดขยายทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร : กรณีศึกษาของทางสายนครปฐม-อ.กำแพงแสนวีระยุทธ ปั้นน่วม2538
188
รูปแบบและความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. ) ในการถ่ายโอนภารกิจจัดการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐมจันทรภรณ์ โป้สมบรูณ์2545
189
การกระจายอำนาจการคลังสู่เทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลเมืองนครปฐมวิสูตร จำพาณิชย์2542
190
ประสิทธิผลในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมอุทัย ขันโอฬาร2547
191
ทัศนคติของประชาชนต่อบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการพัฒนาชนบท : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนครปฐมพีระศักดิ์ นาดี2537
192
ปัญหาและอุปสรรคการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมวุฒิชัย มณีโชติ2547
193
การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องทศนิยม ในจังหวัดนครปฐมไชยากาล เพชรชัด2543
194
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน โรงพยาบาล ศูนย์นครปฐมปารวี ทองแพง2547
195
การศึกษาความสนใจในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครปฐมสุชาติ วิวัฒน์ชานนท์2542
196
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสาขาการศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐมเจษฎา บุญมาโฮม2546
197
titlenameyear
198
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐมสุทธิภรณ์ แหยมรักษา2546
199
ผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มมาราธอนต่อการพัฒนาคุณสมบัติ ของผู้ให้การปรึกษาตามทฤษฎีของโรเจอร์สในนักศึกษาที่เตรียมตัวเป็นบาทหลวง วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐมอภินันท์ บุษบก2542
200
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมพรนภา ตั้งนิติพงศ์2549
201
เจตคติของผู้ป่วยใน ที่มีต่อคุณภาพบริการ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จังหวัดนครปฐมอนุสรณ์ ช้างมิ่ง2546
202
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หัตถกรรมดินขาวนครปฐม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์กับการเรียนปกติธีรพงษ์ ธีรภาพสกุลวงศ์2546
203
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครปฐมวิรัช คุ้มโภคา2546
204
ความเชื่อเรื่องผีในพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมบุญมี ปาริชาติธนกุล2546
205
ความสามารถในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนกรณีศึกษาสถานประกอบการ ในจังหวัดนครปฐมกัลยา พฤทธิ์วาณิชย์2546
206
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมจงกลพัชร์ เจตนะจิตร์2546
207
เศรษฐกิจชุมชนชาวนาแบบพึ่งตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมมยุลี พิมพ์พาท2546
208
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมไพโรจน์ บุญมีฤทธิ์2546
209
แบบจำลองพยากรณ์เศรษฐกิจจังหวัดนครปฐมสุวิดา สินธุประภา2547
210
ศึกษาการสำรวจทางอาชีพรูปแบบความผูกพันใกล้ชิดและการศึกษาของบิดามารดาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมจิตตินันท์ สุจริตจิตร2545
211
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านยาคุณภาพในจังหวัดนครปฐมสัญชัย อนุลักขณาปกรณ์2551
212
การบริการชุมชนของห้องสมุดประชาชนในจังหวัดนครปฐมนิพา ผลสงเคราะห์2551
213
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับเจตคติที่มีต่อการวัดและประเมินผลการ เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1ทองสุข ดีแสง2547
214
การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในสถาบันราชภัฏนครปฐมต่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลลิตา น้ำประสานไทย2547
215
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเป็นพื้นที่เมืองกับการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดนครปฐม ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544วัจนันท์ มัตติทานนท์2545
216
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม2551
217
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดินและแนวโน้มราคาที่ดินในอนาคต กรณึศึกษา : อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุรวิทย บุญล้น2548
218
ศักยภาพและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ 2551เกศินี จุฑาวิจิตร2552
219
การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของหลักสูตรระบบทวิภาคี (DVT) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช. : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีสุรศักดิ์ ธนูทอง2539
220
แนวทางการใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของฟาร์มสุกรและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลาง-เล็กไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในจังหวัดนครปฐมนันทิยา เปปะตัง2545
221
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในจังหวัดนครปฐม: 1)ของเสียที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงสุกรและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและเล็กอาณัติ มีป้อม2544
222
การประเมินหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์จากฟาร์มสุกรและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและเล็กในจังหวัดนครปฐมมณฑิรา ยุติธรรม2544
223
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตถื้นที่การศึกษานครปฐมขวัญยุพา ศรีสว่าง2552
224
การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต จังหวัดนครปฐมทิพารัตน์ สุนทรศารทูล2550
225
การศึกษาสถานภาพการผลิต และคุณสมบัติของอิฐดินเผาในเขตภาคตะวันตก กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และเพชรบุรีราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ2553
226
แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา คลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมอภิวัฒน์ วัชราภิรักษ์2553
227
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานข้าวโพคฝักอ่อนในเขตจังหวัดนครปฐมรุจิรา เอี่ยมสอ้าง2552
228
การบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนารายได้ ของเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐมอุรกุล ร่มกลาง2547
229
การเติบโตของเป็ดพื้นเมืองพันธุ์นครปฐมที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม ระหว่างอาหารสำเร็จรูปกับมวน-วนทองเพียร สีถากาล2539
230
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมวกกุ้ยโล้ย จังหวัดนครปฐมเพื่อการตลาดของชุมชนจริยา ชูรอด2552
231
การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาด้านโหราศาสตร์ของลาวครั่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐมสุมาลี ปิ่นทอง2552
232
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างพลังในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเขตอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมอุดม ตรีอินทอง2552
233
ผลของการใช้โปรแกรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพตามทฤษฏีการตัดสินใจของเกแลตต์ ต่อการพัฒนาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐมปวีณา ยอดสิน2551
234
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมปฏิมา เพ็ชรประยูร2543
235
การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในโรงงานขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโรงงานทออวน จังหวัดนครปฐมรนิษฐา เกียรติคีรี2547
236
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมธีระ จันทร์วิจิตรกุล2547
237
ลักษณะผู้นำของผู้บังคับบัญชาและความพึงพอใจต่อการบังคับบัญชาของผู้ใต้บังคับบัญชาของโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินในจังหวัดนครปฐมอัญชุลีกร ฤทธิเดช2547
238
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมสุริยา ขาวโชติช่วง2547
239
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมประสิทธิ์ ภู่ทอง2547
240
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องของผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครปฐมสุภชัย เจริญกิจ2549
241
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดนครปฐมอภิญญา ดีเอี่ยม2549
242
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนทรงพล (นครปฐม) จังหวัดนครปฐมเรวดี หวังแสงทอง2546
243
การเกษตรแบบพันธะสัญญาเพื่อการตลาดสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมกิตติศักดิ์ ลัคนทินวงศ์2547
244
ความรู้ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านความรู้และความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมศรินพร จำเนียรพรหม2551
245
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกค้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐมชูชาติ สุขเศวต2551
246
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครปฐมอุทาน จิตจำนงค์2551
247
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยชีวภาพของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมวราลี ฉัตรอัจฉริยะกุล2552
248
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมวาณี หาญแก้ว2552
249
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการขยายการผลิตอาหารโคของฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อขนาดใหญ่ในจังหวัดนครปฐมสายัณห์ โสระดา2551
250
การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ทางการตลาดของร้านจำหน่ายหนังสือประเภทแฟรนไชส์และประเภทไม่ใช่แฟรนไชส์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครปฐมณชธร เสนห์นพกุล2552
251
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพานิชยืในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมสุภาพ โชคปมิตต์กานนท์2550
252
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมสุชานันท์ อนุกูล2548
253
ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐมอรพิณ สันติธีรากุล2552
254
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคใน อำเภอเมืองนครปฐมธัญยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์2552
255
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994) จังหวัดนครปฐมสุธิภา สายเจริญ2553
256
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลฝีเย็บของหญิงในระยะคลอด โรงพยาบาลนครปฐมปณัชช์ฐิตา ขุนบุญยัง2553
257
ความพร้อมในการยกฐานะเป็นเทศบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมสมบูรณ์ศักดิ์ มุกดาประกร2553
258
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจังหวัด นครปฐมในการเลือกใช้บัตรเดบิตเคแม็กซ์ลัดดา พิมพ์โพธิ์2553
259
ความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารไทยพาณิชย์ ในสังกัดสำนักงานธุรกิจพระประโทน (นครปฐม)ภาคิน พงศ์ธรภราเดช2553
260
การจัดการธุรกิจสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด ระหว่างปีการเงิน 2537-2546ชูจิต โรจนอุดมวุฒิกุล2547
261
ความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมพระมหาสุวิทย์ ธมฺมโชโต (โชคนัก)2553
262
การยอมรับผู้กระทำผิดคดียาเสพติดกลับคืนสู่สังคม : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐมกิตติคุณ บัวรุ่ง2547
263
ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรีไพรัตน์ รอดทอง2547
264
วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครปฐมพุทธิมน ศิงฆมานันท์2547
265
Potential vectors of PRRSV in mosquitoes genus Culex from a PRRSV-positive swine farm in Nakhon Pathom ProvinceKidsadagon Pringproa2004
266
การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายค่าจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐมปัญจมา วงษ์พาณิชย์2542
267
การศึกษาชนิดของยุงที่มีศักยภาพในการเป็นพาหะของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอสในฟาร์มสุกร จังหวัดนครปฐม : รายงานผลการวิจัยรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช2548
268
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีเรียนทางไกลของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครปฐมดารัตน์ กาญจนาภา2552
269
ศักยภาพของพุทธเกษตรกรรมในการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐมจิราวดี ศรีสุวรรณ2553
270
การตีค่าผลประโยชน์ด้านสุขภาพโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมขยะ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมภัทราวดี ประภัสรานันท์2544
271
ความหลากหลายของไรสี่ขาบนพืชสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมภาวินี หนูชนะภัย2544
272
การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครปฐมวัฒนา ตรงเที่ยง2001
273
การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาแฮนด์บอลสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครปฐมสมโภช เหล่าเหมมณี2001
274
การประเมินประสิทธิผลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐมสุรชัย สมภพตระกูล2544
275
การติดตามและประเมินผลการส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐมสัญญา แสงพุ่มพงษ์2544
276
ศักยภาพการผลิตปลากัดเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐมสุดารัตน์ บวรศุภกิจกุล2544
277
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยจากสารเคมีและใช้สารเคมีในจังหวัดนครปฐมอัญชนา บุญพรหมมา2544
278
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของการผลิตหน่อไม้ฝรั่งระหว่างการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษโดยมีสัญญาซื้อขายและการผลิตที่ใช้สารเคมีโดยไม่มีสัญญาซื้อขายในจังหวัดนครปฐมกิตติพร แก้วมณีชัย2544
279
การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมจีรนันท์ ชูโชค2545
280
การวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเศรษฐกิจของการปลูกผักภายใต้การควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสานและแบบใช้สารเคมีในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนราภรณ์ เชยชุ่ม2545
281
การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมวิภาวดี หวานชิด2545
282
การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนมะนาวในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมองอาจ ยมนา2545
283
การใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์2544
284
ความต้องการพัฒนาวิชาชีพของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐมจิราพร เหลืองน้ำเพ็ชร2545
285
เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดนครปฐมพฤกษา กิ้วสระทรัพย์2545
286
ความคิดเห็นของชาวไทยทรงดำเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในพิธีกรรม : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐมพิรมาลย์ บุญธรรม2001
287
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเกษตร ระหว่างวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มร่วมมือกับวิธีการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงกิตญา ตันหยง2545
288
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้วัดปลักไม้ลาย ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมวิรุฬห์ ศรีสนิท2001
289
การศึกษารายได้ รายจ่าย และวัดความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐมขนิษฐา กรพิพัฒน์2546
290
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การผลิตฝรั่งกลมสาลี่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมกิจรา ภูติวรนาถ2546
291
การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในตาข่ายไนล่อน : กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมจักร์วัฒน์ หนูท่านา2546
292
การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตหน่อไม้ฝรั่งในจังหวัดนครปฐม ปีการผลิต 2544/45โฉมสุดา รุ่งเรืองกิจไกร2546
293
การประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สถานีบางไทรป่าจังหวัดนครปฐม และสถานีย่านเจ้า-ยางเกาะ จังหวัดกาญจนบุรีศรีกรุง โกษะ2546
294
การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตกระเจี๊ยบเขียวในจังหวัดนครปฐม ปีการผลิต 2544/45อุษากร ขำวิไล2546
295
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชุมชนไทยทรงดำในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐมสุมาลี ทองดอนแอ2006
296
การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนันทวัน ทองเบ็ญญ์2546
297
การศึกษาพฤติกรรมของนักการพนัน : กรณีศึกษานักการพนันในจังหวัดนครปฐมกัญญาพร ไทรชมภู2546
298
ปัญหาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่าย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐมนาตยา อินทราราม2546
299
การใช้สารสมุนไพรพัฒนาทักษะการอ่านสรุปความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) จังหวัดนครปฐมศิวพร โกศิยะกุล2546
300
การศึกษาแบคทีเรียและปรสิตในปลากัดบริเวณจังหวัดนครปฐมกิตติมา วานิชกูล2546
301
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2ถนอมจิตร์ ศรีวรานนท์2555
302
การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบการสอน ชุดสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐมรุ่งนภา อิศเรนทร์2555
303
การตรวจพบเชื้อรา วี-เอ ไมคอร์ไรซ่า ในผักที่ปลูกในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทยวิจิตร ทองล่ำซำ นรากร สุรศร อมรเทพ คชตุ้ง2549
304
ปัจจัยเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย วิรัตน์ สุมน หนูจันทร์ มาตา สุชาติ สงวนพันธุ์ ธีระ รักความสุข2549
305
ความต้องการทางการตลาดของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม: การวางแผนการตลาดแบบมีส่วนร่วมสิต พัฒนพนิชธำรงค2549
306
โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยใน จังหวัดนครปฐมปรียานุช ตั้งตรงหฤทัย ชัชรี นฤทุม ทิพวัลย์ สีจันทร์2549
307
การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณแร่ธาตุในดินน้ำและเลือดปลาดุกด้าน จากบ่อเลี้ยงในจังหวัดนครปฐม ลพบุรี และสุพรรณบุรีชัยชาญ มหาสวัสดิ์ ส่งศรี มหาสวัสดิ์2008
308
ทัศนคติ และความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อบทบาทของนิสิต อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมรัตนวรรณ รุณภัย2008
309
การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมในเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมปรียานุช ตั้งตรงหฤทัย ชัชรี นฤทุม ทิพวัลย์ สีจันทร์2008
310
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่เหมาะสมสำหรับตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1. พันธุ์ และอัตราปลูกผดุง โอชาพงศ์ สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์2008
311
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่เหมาะสมสำหรับ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2. อัตราปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ครั้งที่ 2ผดุง โอชาพงศ์ สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์2008
312
การพัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในพื้นที่นา ในเขตรับน้ำชลประทาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมทิพวัลย์ สีจันทร์ ชัชรี นฤทุม2008
313
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมจังหวัดนครปฐมบัณฑิต ธานินทร์ธราธาร กัญจนะ มากวิจิตร์ ศรเทพ ธัมวาสร คงปฐม กาญจนเสริม2008
314
ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผักโดยใช้สารเคมี และผักปลอดภัยสารเคมีในมุ้งตาข่ายไนล่อน ในจังหวัดนครปฐมสราวุฒิ ผดุงชม2542
315
ความต้องการในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมสุภัคสิริ รุ่งรัตน์ธวัชชัย2547
316
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตมะลิในฤดูหนาว : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมะลิเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุวรรณา เทียนทอง2542
317
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐมกมลพรรณ บินอิบรอฮีม2547
318
การบริหารงานธุรการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐมทุเรียน รัตนภิรมย์2541
319
เปรียบเทียบความรู้ของเกษตรกรจากการรับฟังรายการทางการเกษตรระหว่างวิทยุกระจายเสียงกับหอกระจายข่าวใน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมธนวัฒน์ สุขขี2541
320
ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมเกษม เพ็ชรเลิศ2543
321
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวหลายครั้งต่อปีของเกษตรกร ในจังหวัดนครปฐมศิริพล ภู่ระยะพันธ์2541
322
ผลการฝึกแบบวงจรที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐมกุลธิดา เหมาเพชร2547
323
ความพร้อมในการยกฐานะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตำบล: ศึกษาเฉพาะกรณีการยกฐานะสุขาภิบาลอ้อมใหญ่ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเทิดศักดิ์ ตรีพนากร2542
324
การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนส้มโอ ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมพัชรา โมกขพันธ์2543
325
เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนครปฐมไพฑูรย์ วิเวก2543
326
การเปรียบเทียบผลของการใช้สัญญาเงื่อนไขและการใช้แรงเสริมทางสังคมต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จังหวัดนครปฐมมนทิพย์ สุคนธมาน2543
327
เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดนครปฐมยุทธศักดิ์ ถนอมเลิศชัย2543
328
การศึกษาความเหมาะสมและความสำคัญของตัวแปรของสูตรเพนแมนใน สภาวะลมฟ้าอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมพันธ์พิทย์ พืชมงคง2542
329
เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครปฐมวรากร ภูมิอุไร2543
330
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาในเขตพื้นที่น้ำจืด จังหวัดนครปฐมวิทยา วุ่นชุม2543
331
การผลิตและการดำเนินธุรกิจเกษตรของสมาชิก กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งชนิดหน่อเขียวเพื่อการส่งออก ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ 2536วสันต์ ชมศิริตระกูล2539
332
การสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง บัญชีเบื้องต้น สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมวัลลภา ฉายโอกาส2542
333
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดกิจกรรมพลศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครปฐมชูโชค ชูเจริญ2547
334
ศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคลระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรปลอดโรคในจังหวัดนครปฐมวารุณี ชะเอม2542
335
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมไชยเดช เทพไชย2547
336
ผลของการใช้ซีโอไลท์ร่วมกบปุ๋ยเคมในข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในดินชุดดินนครปฐมธีรยุทธ พลเจริญ2547
337
การศึกษาเปรยบเทียบการจัดการและการลงทุนการเลี้ยงสุกรที่มีและไม่มีระบบมาตรฐานในจังหวัดราชบุรีและนครปฐมสนิท แก้วหวังสกุล2547
338
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกกล้วยไม้ตัดดอก ของเกษตรกรในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมนวลนภา โกศลเมธากุล2547
339
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางการเงินของฟาร์มเป็ดเนื้อในจังหวัดนครปฐมปิยะ พลเดช2547
340
ศึกษาการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนของเกษตรกรในเขตอำเภอกำแพงแสน, ดอนตูม และบางเลน ภายใต้โครงการส่งเสริมของจังหวัดนครปฐมพินิจ ฤทธิโรจน์2540
1
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมนางสาวพัสตร์ หิรัญญการ2554
3
การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมนางกรรณิการ์ นามวงศ์ และคณะ2554
4
การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐมนางศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ นางสาวพสชนันท์ บุญช่วย และนางสาวนลินี แสงอรัญ2554
5
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุธมณฑล จังหวัดนครปฐมนายจิรเดช เกตุประยูร2554
6
ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการเลี้ยงสุกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนายธีระวัฒน์ จันทึก นายยุทธนา คล้ายอยู่ และนายวุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย2554
7
ผีฟ้า : การศึกษาพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ลาว ในจังหวัดนครปฐมนายอลงกรณ์ อิทธิผล2554
8
ศึกษาสำรวจวัฒนธรรมประเพณีเพื่อจัดทำคู่มือท่องเที่ยวตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายจิรเดช เกตุประยูร2553
9
บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐมพระใบฎีกาณัฏฐพร ฐานวุฑโฒ2554
11
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐมบุษราคัม จิตอารีย์2555
12
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมชายชาญ ปฐมกาญจนา และนรินทร์ สังข์รักษา2558
14
พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมสงกรานต์ เนินหาด2547
15
ทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมของตำรวจในเขตสถานีตำรวจภูธร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมชวลิต อนันตรังสี2546