การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564