1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานบริหารและธุรการ

หน่วยทรัพยากรบุคคล

งานคลังและพัสดุ
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยและวิชาการ

หน่วยบริหารงานวิจัย – ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ทุน เช่น

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS)

งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้