2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านการศึกษา
ด้านบริการวิชาการ

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS)

ศูนย์การแปลและล่าม

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

ห้องสมุด