3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านบริการวิชาการ

ห้องสมุด

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS)