5. E-Service

ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านการศึกษา
ด้านบริการวิชาการ

ห้องสมุด: ช่องทางการให้บริการยืม-คืนหนังสือ ช่วงโควิด

หน่วยบริหารงานวิจัย

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS)