ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี.เดือน.วันเรื่อง
2563.0916ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดสอบ TOEIC ครั้งที่ 5/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563.09.14ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต่้น ปีการศึกษา 2563
2563.09.03ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต่้น ปีการศึกษา 2563
2563.08.28ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ Blossom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563.08.21ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
2563.08.05ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
2563.08.04ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
2563.08.04ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
2563.07.30ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดสอบ TOEIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563.07.30ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)
2563.07.22ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563.07.17Faculty of Liberal Arts, Mahidol University The Graduate Program in Applied Linguistics Timetable First Semester Academic Year 2020
2563.05.08ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
2563.05.01ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/63 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
2563.04.01ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
2563.04.01ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย)
2563.04.01ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
2563.04.01ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
2563.04.01ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
2563.04.01ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย)
2563.02.26ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
2563.02.26ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปี่ 1 (ศาลายา) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 2, ภาษาอังกฤษระดับ 4
2563.02.18ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล พ.ศ. 2563
2563.02.11ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
2563.02.06ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2563.01.31ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/63 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
2563.01.28ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 ม.ค. 2563)
2563.01.28ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563.01.20ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2563.01.08ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 6 ม.ค. 2563)
2563.01.07ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2562.12.27ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่อัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562.12.13ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562.11.27ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดสอบ TOEIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562.11.22ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2562.10.31ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)
2562.10.29ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562.10.29ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562.10.21ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562.10.11ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอ พ.ศ. 2562
2562.10.11ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562
2562.10.11ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนอุดหนุนบุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.2562
2562.10.11ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2562
2562.10.11ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรสองปริญญา พ.ศ.2562
2562.10.11ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง เงินรางวัลสำหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ.2562
2562.09.24ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการประคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562
2562.09.24ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาและควบคุมคุณภาพคลังข้อสอบ Mahidol University English Language Test (MU-ELT) พ.ศ. 2562
2562.09.24ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
2562.09.23ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
2562.09.17ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาผลการศึกษารายวิชาระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562
2562.09.17ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้จัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำวีดีโอและผู้ตัดต่อคลิปวีดีโอ พ.ศ. 2562
2562.09.04ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2562.09.02ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2562.08.30ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
2562.08.26ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ Blossom จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562.08.14ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
2562.08.07ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 ระบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562.08.06ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดบริการนักท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ (ศาลาอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
2562.07.25ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
2562.07.24ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
2562.07.23ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
2562.07.23ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรือง ตารางสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
2562.07.18ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
2562.07.15ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2562.07.05ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดบริการนักท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ (ศาลาอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2562.07.03ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
2562.05.22ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
2562.03.28ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
2562.03.13ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2562.03.01ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
2562.02.28ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอนกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
2562.02.07ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
2562.01.16ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
2561.12.27Faculty of Liberal Arts, Mahidol University The Graduate Program in Applied Linguistics Timetable Second Semester Academic Year 2018
2561.12.21ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
2561.12.17ประกาศเจตจำนงสุจริต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2561.10.24ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ฉบับวันที่ 18 ต.ค.2561)
2561.09.18ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
2561.08.20ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
2561.08.17Faculty of Liberal Arts, Mahidol University The Graduate Program in Applied Linguistics Timetable First Semester Academic Year 2018
2561.08.09ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์ข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ที่มิใช่ตำแหน่งหัวหน้างานและตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ พ.ศ.2561
2561.08.06ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2561.08.02ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
2561.07.26ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
2561.07.25ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
2561.07.12ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
2561.04.19ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2560.12.14ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รางวัลศิลปาวิชชาธร ครั้งที่ 6
2560.11.20ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
2560.11.20ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
2560.11.13ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
2560.11.13ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560